Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 17. junij 2013

Zaposlovanje: Komisija predlaga pomoč brezposelnim z izboljšanjem učinkovitosti javnih zavodov za zaposlovanje

Javni zavodi za zaposlovanje držav članic imajo ključno vlogo pri pomoči 26 milijonom brezposelnih v Evropi, da najdejo zaposlitev. Evropska komisija je zato predlagala sklep, s pomočjo katerega bodo javni zavodi za zaposlovanje lahko čim bolj povečali svojo učinkovitost s tesnejšim medsebojnim sodelovanjem, da bi se bolje upoštevale potrebe brezposelnih in podjetij.

Učinkoviti javni zavodi za zaposlovanje so bistveni za praktično izvajanje politik na področju zaposlovanja, kot je jamstvo za mlade, s strani držav članic. Javni zavodi za zaposlovanje lahko na primer posameznim iskalcem zaposlitve svetujejo o usposabljanju, vajeništvu, pripravništvu in možnostih za nadaljnje izobraževanje, ki bodo prilagojeni njihovemu položaju in zahtevam delodajalcev.

Poleg tega so javni zavodi za zaposlovanje prav tako odločilnega pomena pri zagotavljanju boljše usklajenosti med iskalci zaposlitve s posebnimi spretnostmi in delodajalci, ki iščejo te spretnosti. Zadnja izdaja publikacije o evropskem sistemu za spremljanje ponudbe delovnih mest European Vacancy Monitor kaže, da kljub rekordni brezposelnosti v Evropi 1,7 milijona prostih delovnih mest v EU ostaja nezasedenih.

„Izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti javnih zavodov za zaposlovanje, ki imajo ključno vlogo na področju aktivnih politik trga dela, je bistveno za odpravljanje visoke brezposelnosti,“ je dejal evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor. „S tem predlogom bi se javnim zavodom za zaposlovanje pomagalo izpolniti to bistveno vlogo in spodbuditi koordinacijo politik zaposlovanja v Evropi “

Predlagani sklep bi vzpostavil platformo za primerjavo uspešnosti javnih zavodov za zaposlovanje na podlagi ustreznih meril, opredelitev najboljših praks in spodbujanje vzajemnega učenja. Javni zavodi za zaposlovanje so sami navedli, da bi bilo s takšnim sistemom težave trga dela mogoče odkriti prej.

Mreža bi zagotovila tudi podporo državam članicam za praktično izvajanje politik zaposlovanja. Zgleden primer je izvajanje jamstva za mlade s strani držav članic. O njem so se dogovorili na Svetu Evropske unije in države članice pozvali, naj mladim ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo zagotovijo v štirih mesecih po nastopu brezposelnosti ali zaključku šolanja (glej IP/12/1311, MEMO/12/938, SPEECH/12/910, MEMO/13/152).

Mreža bi državam članicam pomagala izvajati priporočila za posamezno državo o izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti javnih zavodov za zaposlovanje, ki jih je sprejel Svet v okviru evropskega semestra (IP/13/463).

Javni zavodi za zaposlovanje bodo o izboljšanju sodelovanja predvidoma razpravljali 3. julija na vrhu o brezposelnosti mladih v Berlinu. Tam naj bi predstavili konkretne ukrepe za izvajanje jamstva za mlade in razpravljali o tem, kako si lahko medsebojno pomagajo na tem področju.

Predlagani sklep bo zdaj predložen Svetu Evropske unije in Evropskemu parlamentu za sprejetje, izvajati pa naj bi se začel leta 2014.

Ko bo predlagani sklep sprejet, bo vsaka država članica iz vodstva svojega javnega zavoda za zaposlovanje predlagala člana in njegovega namestnika, ki bosta sodelovala v upravnem odboru mreže javnih zavodov za zaposlovanje. V upravni odbor bo člana in nadomestnega člana imenovala tudi Komisija.

Ozadje

Vloga javnih zavodov za zaposlovanje se trenutno v večini držav članic na novo oblikuje, da bi postali prožnejši, sodobnejši in uporabnikom prijaznejši izvajalci storitev ter zagotavljali rešitve na področju aktivnega zaposlovanja. Sodobni in učinkoviti javni zavodi za zaposlovanje morajo razviti boljše sodelovanje z ustanovami za izobraževanje in usposabljanje, razviti sinergije z zasebnimi in drugimi izvajalci zaposlovanja, več pozornosti nameniti potrebam delodajalcev in razvoju spretnosti ter čim bolj uporabljati informacijske in komunikacijske tehnologije na premišljen način.

Neformalna evropska skupina strokovnjakov javnih zavodov za zaposlovanje obstaja že od leta 1997 ter Komisiji zagotavlja pravočasne in koristne informacije o vprašanjih zaposlovanja.

Predlagani sklep bi ne le formaliziral njen status in jasno opredelil njene naloge, temveč bi prav tako olajšal izvajanje projektov trga dela, financiranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS).

Javni zavodi za zaposlovanje bodo še naprej medsebojno sodelovali v okviru vseevropske mreže za iskanje zaposlitve EURES.

Več informacij

Novica na spletišču GD za zaposlovanje:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=sl

Spletna stran komisarja Lászla Andorja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Komisar László Andor na Twitterju: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=sl

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar