Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 17. júna 2013

Zamestnanosť: Komisia navrhuje pomôcť nezamestnaným prostredníctvom zlepšenia účinnosti verejných služieb zamestnanosti

Verejné služby zamestnanosti v členských štátoch zohrávajú kľúčovú úlohu pri pomoci 26 miliónom nezamestnaným v Európe získať prácu. Z tohto dôvodu Európska komisia vypracovala návrh rozhodnutia s cieľom pomôcť verejným službám zamestnanosti maximalizovať ich účinnosť prostredníctvom užšej spolupráce v záujme lepšieho reagovania na potreby nezamestnaných a podnikov.

Účinné verejné služby zamestnanosti sú nevyhnutné na to, aby členské štáty mohli prakticky vykonávať politiky zamestnanosti, ako je systém záruk pre mladých. Napríklad verejné služby zamestnanosti majú dobré predpoklady na to, aby poskytovali jednotlivým uchádzačom o zamestnanie informácie týkajúce sa odborného vzdelávania, učňovskej odbornej prípravy, stáže a ďalších vzdelávacích možností prispôsobených ich situácií a požiadavkám zamestnávateľov.

Navyše verejné služby zamestnanosti sú nevyhnutné aj pri zabezpečovaní väčšej vyváženosti medzi uchádzačmi o zamestnanie ponúkajúcimi osobitné zručnosti a zamestnávateľmi, ktorí hľadajú práve tieto zručnosti. Z najnovšieho vydania Európskeho monitoru voľných pracovných miest vyplýva, že napriek rekordnej nezamestnanosti v Európe ostalo 1,7 milióna voľných pracovných miest v EÚ neobsadených.

Zlepšenie efektívnosti a účinnosti verejných služieb zamestnanosti, ktoré musia zohrávať kľúčovú úlohu v aktívnych politikách trhu práce, je nevyhnutné na riešenie vysokej nezamestnanosti,“ povedal európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor. „Tento návrh by pomohol verejným službám zamestnanosti plniť túto základnú úlohu a podporovať väčšiu európsku koordináciu politík v oblasti zamestnanosti.

Navrhovaným rozhodnutím by sa vytvorila platforma na porovnanie výkonnosti verejných služieb zamestnanosti na základe relevantných referenčných hodnôt stanovenia najlepších postupov a podpory vzájomného učenia sa. Verejné služby zamestnanosti samy uviedli, že s takýmto systémom by sa problémy na trhu práce mohli odhaliť už skôr.

Sieť verejných služieb zamestnanosti by mala podporovať aj praktické vykonávanie politík v oblasti zamestnanosti zo strany členských štátov. Významným príkladom je vykonávanie systému záruk pre mladých schváleného radou ministrov práce a sociálnych vecí EÚ, kde sa členské štáty vyzývajú, aby zabezpečili, že mladí ľudia dostanú ponuku práce, ďalšieho vzdelávania, učňovskej odbornej prípravy alebo stáže do štyroch mesiacov od straty zamestnania alebo ukončenia školy (pozri IP/12/1311, MEMO/12/938, SPEECH/12/910, MEMO/13/152).

Táto sieť by takisto pomohla členským štátom vykonávať odporúčania pre jednotlivé krajiny o zlepšení účinnosti a efektívnosti verejných služieb zamestnanosti, ktoré Rada vydala v rámci európskeho semestra (pozri IP/13/463).

Verejné služby zamestnanosti majú prediskutovať posilnenú spoluprácu na samite o nezamestnanosti mladých ľudí v Berlíne 3. júla. Majú predložiť konkrétne opatrenia na implementáciu systému záruk pre mladých a diskutovať o tom, ako si navzájom pomáhať v tejto oblasti.

Navrhované rozhodnutie sa teraz predloží Rade ministrov EÚ a Európskemu parlamentu na prijatie a malo by sa implementovať od roku 2014.

Po prijatí navrhovaného rozhodnutia by každý členský štát vymenoval z vyšších riadiacich pracovníkov verejných služieb zamestnanosti jedného člena a jedného náhradníka, ktorí by zasadali v správnej rade siete verejných služieb zamestnanosti. Komisia by takisto vymenovala jedného člena a jedného náhradníka do správnej rady.

Súvislosti

Úloha verejných služieb zamestnanosti sa v súčasnosti vo väčšine členských štátov znovu definuje s cieľom premeniť ich na pružnejších, modernejších a viac na problémy zákazníkov orientovaných poskytovateľov služieb, ktorí ponúkajú riešenia aktívneho zamestnania. Moderné a účinné verejné služby zamestnanosti potrebujú rozvíjať väčšiu spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami a inštitúciami odbornej prípravy, podporovať synergiu so súkromným a inými aktérmi v oblasti zamestnania, venovať väčšiu pozornosť potrebám zamestnávateľov a rozvoju zručností, ako aj rastúcemu využívaniu informačných a komunikačných technológií inteligentným spôsobom.

Od roku 1997 existuje neformálna európska skupina odborníkov z verejných služieb zamestnanosti, ktorá Komisii poskytuje včasné a užitočné informácie o otázkach zamestnanosti.

Navrhované rozhodnutie by nielen formalizovalo jej postavenie a jasne definovalo jej úlohy, ale aj uľahčilo realizovanie projektov týkajúcich sa trhu práce, ktoré sú financované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Verejné služby zamestnanosti budú naďalej medzi sebou spolupracovať v rámci siete EURES, siete pre vyhľadávanie zamestnania v celej EÚ.

Ďalšie informácie

Správa na webovej stránke GR pre zamestnanosť:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1918&furtherNews=yes

Webová stránka komisára Lászlóa Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor na Twitteri: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Ak si želáte bezplatne dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa na stránke: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter.

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 4107)

Cécile Dubois (+32 2 295 1883)


Side Bar