Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 17 juni 2013

Werkgelegenheid: Commissie wil werklozen helpen door openbare diensten voor arbeidsvoorziening efficiënter te maken

De diensten voor arbeidsvoorziening van de lidstaten spelen een cruciale rol bij het aan een baan helpen van de 26 miljoen werklozen in Europa. Daarom heeft de Europese Commissie een besluit voorgesteld om de openbare diensten voor arbeidsvoorziening door nauwere samenwerking zo efficiënt mogelijk te laten werken, zodat zij beter op de behoeften van werklozen en bedrijven kunnen inspelen.

Doeltreffende openbare diensten voor arbeidsvoorziening zijn van essentieel belang voor de praktische toepassing door de lidstaten van het werkgelegenheidsbeleid, zoals de jongerengarantie. Zo kunnen de openbare diensten voor arbeidsvoorziening individuele werkzoekenden goed adviseren over opleidingen, het leerlingwezen, stages en mogelijkheden voor voortgezet onderwijs die aansluiten bij hun situatie en bij de vereisten van de werkgevers.

Voorts zijn de openbare diensten voor arbeidsvoorziening ook van vitaal belang voor een betere afstemming tussen werkzoekenden met specifieke vaardigheden en werkgevers die op zoek zijn naar deze vaardigheden. De laatste uitgave van de European Vacancy Monitor geeft aan dat ondanks de recordwerkloosheid in de EU 1,7 miljoen vacatures niet kunnen worden ingevuld.

„Verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening, die een cruciale rol te spelen hebben in een actief arbeidsmarktbeleid, is van cruciaal belang om de hoge werkloosheid aan te pakken”, aldus Europees commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie László Andor. „Dit voorstel zou de openbare diensten voor arbeidsvoorziening helpen die essentiële rol te vervullen en te ijveren voor meer Europese coördinatie van het werkgelegenheidsbeleid”.

Het voorgestelde besluit zou een platform tot stand brengen om de prestaties van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening te vergelijken met relevante benchmarks, om optimale werkwijzen op te sporen en wederzijds leren te bevorderen. De openbare diensten voor arbeidsvoorziening hebben zelf aangegeven dat met een dergelijk systeem problemen op de arbeidsmarkt eerder kunnen worden opgespoord.

Het netwerk zou ook ondersteuning bieden voor de praktische tenuitvoerlegging door de lidstaten van het werkgelegenheidsbeleid. Een vermeldenswaardig voorbeeld is de tenuitvoerlegging van de door de Raad van Ministers van de EU overeengekomen jongerengarantie, waarbij de lidstaten worden opgeroepen ervoor te zorgen dat jongeren binnen vier maanden nadat zij de school verlaten of werkloos worden een baan, voortgezet onderwijs, een plaats in het leerlingstelsel of een stage aangeboden krijgen (zie IP/12/1311, MEMO/12/938, SPEECH/12/910, MEMO/13/152).

Het netwerk zou de lidstaten helpen om de landenspecifieke aanbevelingen voor het verbeteren van de efficiëntie en de doeltreffendheid van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening, die door de Raad in het kader van het Europees semester zijn gedaan (zie IP/13/463), ten uitvoer te leggen.

De openbare diensten voor arbeidsvoorziening zullen op 3 juli in Berlijn tijdens een topontmoeting over jeugdwerkloosheid besprekingen houden over versterkte samenwerking. Zij zullen concrete maatregelen voorstellen om uitvoering te geven aan de jongerengarantie en nagaan hoe zij elkaar op dit gebied kunnen helpen.

Het voorstel voor een besluit wordt nu ter goedkeuring aan de Raad van Ministers van de EU en aan het Europees Parlement voorgelegd en zou dan vanaf 2014 ten uitvoer worden gelegd.

Zodra het voorgestelde besluit is goedgekeurd, zal elke lidstaat uit de hoogste leiding van zijn openbare dienst voor arbeidsvoorziening een lid en een plaatsvervanger aanstellen die zitting hebben in de raad van bestuur van de netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening. De Commissie wijst ook een gewoon lid en een plaatsvervanger in de raad van bestuur aan.

Achtergrond

De rol van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening wordt momenteel in de meeste lidstaten opnieuw gedefinieerd om ze om te vormen tot meer flexibele, moderne en klantgerichte dienstverleners die actieve werkgelegenheidsoplossingen aanbieden. Moderne en efficiënte openbare diensten voor arbeidsvoorziening moeten meer samenwerken met onderwijs- en scholingsinstellingen, werken aan synergieën met particuliere en andere werkgelegenheidsoperatoren, meer aandacht besteden aan de behoeften van de werkgevers en aan het ontwikkelen van vaardigheden en in toenemende mate intelligent gebruik maken van informatie- en communicatietechnologieën.

Sinds 1997 bestaat er een informele Europese groep van deskundigen van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening, die de Commissie tijdige en nuttige input over werkgelegenheidsvraagstukken verstrekt.

Het voorgestelde besluit zou niet alleen de status van deze groep formeel onderbouwen en haar een heldere taakomschrijving geven, maar ook de uitvoering van door het Europees Sociaal Fonds (ESF) gefinancierde arbeidsmarktprojecten vergemakkelijken.

De openbare diensten voor arbeidsvoorziening zullen blijven samenwerken binnen EURES, het Europese netwerk voor werkzoekenden.

Voor meer informatie

Nieuwsbericht op de website van DG Werkgelegenheid:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=89&newsId=1918&furtherNews=yeshttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=89&newsId=1918&furtherNews=yes

Website van László Andor: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Volg László Andor op Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Voor een abonnement op de kosteloze e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contacts :

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar