Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 17. jūnijā

Nodarbinātība: Komisija, kāpinot valsts nodarbinātības dienestu efektivitāti, rosina palīdzēt bez darba esošajiem

Dalībvalstu valsts nodarbinātības dienestiem ir izšķiroša nozīme, lai 26 miljoniem bezdarbnieku Eiropas tirgū palīdzētu atrast darbu. Tādēļ Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu lēmumam, lai palīdzētu valsts nodarbinātības dienestiem darboties maksimāli efektīvi – ciešāk sadarbojoties, sekmīgāk risināt bezdarbnieku un uzņēmumu vajadzības.

Iedarbīgi valsts nodarbinātības dienesti ir būtiski, lai dalībvalstis varētu praktiski īstenot tādus nodarbinātības politikas jautājumus kā Garantija jauniešiem. Piemēram, valsts nodarbinātības dienesti ir kompetenti konsultēt individuālos darba meklētājus par apmācības, māceklības, stažēšanās un tālākizglītības iespējām, kas pielāgotas katra konkrētajai situācijai un darba devēja prasībām.

Turklāt valsts nodarbinātības dienestiem ir arī svarīga nozīme labākas atbilsmes rašanā starp darba meklētājiem ar konkrētām prasmēm un darba devējiem, kas meklē šādas prasmes. Jaunākais vakanču uzraudzības rīks European Vacancy Monitor liecina, ka, neraugoties uz rekordaugstu bezdarba līmeni Eiropā, Eiropas Savienībā vēl aizvien ir 1,7 miljoni neaizpildītu vakanču.

Eiropas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors sacīja: "Lai risinātu augsto bezdarba līmeni, ir būtiski uzlabot efektivitāti un iedarbīgumu valsts nodarbinātības dienestos, kuriem ir svarīga nozīme aktīvā darba tirgus politikā. Šis priekšlikums palīdzētu valsts nodarbinātības dienestiem sasniegt šo būtisko uzdevumu un atbalstītu plašāku nodarbinātības politikas koordināciju Eiropas līmenī."

Ar ierosināto lēmumu tiktu izveidota platforma valsts nodarbinātības dienestu veiktspējas salīdzināšanai, izmantojot attiecīgus kritērijus, kā arī labākās prakses noteikšanai un savstarpējas mācīšanās veicināšanai. Valsts nodarbinātības dienesti paši ir norādījuši, ka ieviešot šādu sistēmu, būtu iespējams agrāk konstatēt problēmas darba tirgū.

Tīkls sniegtu dalībvalstīm palīdzību arī nodarbinātības politikas praktiskā īstenošanā. Vērā ņemams piemērs ir Garantijas jauniešiem īstenošana, par ko vienojās ES Ministru padomē un kas aicina dalībvalstis nodrošināt, lai jaunieši saņemtu darba piedāvājumu, tālākizglītību, mācekļa vietu vai stažēšanās iespēju četru mēnešu laikā pēc izglītības pārtraukšanas vai kļūšanas par bezdarbnieku (skat. IP/12/1311, MEMO/12/938, SPEECH/12/910, MEMO/13/152).

Tīkls palīdzētu dalībvalstīm īstenot Padomes Eiropas pusgada ietvaros sniegtos konkrētai valstij adresētos ieteikumus par valsts nodarbinātības dienestu efektivitātes un iedarbīguma uzlabošanu (skat. IP/13/463).

Valsts nodarbinātības dienesti gatavojas apspriest ciešāku sadarbību 3. jūlijā Berlīnē paredzētajā samitā par jauniešu bezdarbu. Tie plāno nākt klajā ar konkrētiem pasākumiem, lai īstenotu Garantiju jauniešiem, un apspriest savstarpējās palīdzības iespējas šajā jomā.

Ierosinātais lēmums tagad tiks nosūtīts pieņemšanai ES Ministru padomē un Eiropas Parlamentā, un to varētu sākt īstenot no 2014. gada.

Pēc ierosinātā lēmuma pieņemšanas, katrai dalībvalstij būtu jāizvirza no valsts nodarbinātības dienesta augstākās vadības viens loceklis un viens locekļa aizvietotājs dalībai Valsts nodarbinātības dienestu tīkla valdē. Komisija arī ieceļ vienu valdes locekli un vienu locekļa aizvietotāju.

Vispārīga informācija

Patlaban vairākās dalībvalstīs tiek pārskatīti valsts nodarbinātības dienestu uzdevumi, lai paātrinātu to norisi, modernizētu un pārvērstu tos par uz klientu orientētiem pakalpojumu sniedzējiem aktīvai nodarbinātības risinājumu sniegšanai. Moderniem un efektīviem valsts nodarbinātības dienestiem jānodibina ciešāka sadarbība ar izglītības un apmācības iestādēm, jāveicina sinerģija ar privātiem un citiem nodarbinātības operatoriem, jāpievērš lielāka uzmanība darba devēju vajadzībām un prasmju attīstīšanai, kā arī aizvien vairāk gudri jāizmanto informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Kopš 1997. gada pastāv neformāla Valsts nodarbinātības dienestu Eiropas ekspertu grupa, kas Komisijai sniedz savlaicīgu un lietderīgu pienesumu par nodarbinātības jautājumiem.

Ar ierosināto lēmumu tiktu ne tikai formalizēts tās statuss un skaidri definēti tās uzdevumi, bet arī veicināta Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētu darba tirgus projektu īstenošana.

Valsts nodarbinātības dienesti turpinās savstarpējo sadarbību Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla EURES ietvaros.

Vairāk informācijas

Jaunumi Nodarbinātības ĢD tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1918&furtherNews=yes

Lāslo Andora vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Lāslo Andors tviterī: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Pierakstieties Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumu vēstkopā par nodarbinātību, sociālajām lietām un integrāciju: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar