Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 17 d.

Užimtumas. Komisija siūlo padėti bedarbiams gerinant valstybinių užimtumo tarnybų našumą

Valstybių narių valstybinės užimtumo tarnybos atlieka svarbų vaidmenį padedant 26 milijonams Europos bedarbių susirasti darbą. Štai kodėl Europos Komisija pasiūlė sprendimą padidinti valstybinių užimtumo tarnybų veiksmingumą glaudžiau bendradarbiaujant, kad būtų geriau tenkinami darbo neturinčių žmonių ir įmonių poreikiai.

Veiksmingos valstybinės užimtumo tarnybos yra nepakeičiamos valstybėms narėms praktiškai įgyvendinant tokias užimtumo politikos priemones kaip Jaunimo garantijų iniciatyva. Pavyzdžiui, valstybinės užimtumo tarnybos gali puikiai patarti savarankiškai darbo ieškantiems asmenims dėl mokymų, praktikos, stažuotės ar tolesnio ugdymo galimybių, atitinkančių jų padėtį ir darbdavių reikalavimus.

Be to, valstybinės užimtumo tarnybos atlieka svarbų vaidmenį padedant konkrečius įgūdžius turintiems žmonėms ir šių įgūdžių ieškantiems darbdaviams surasti vieniems kitus. Paskutiniame European Vacancy Monitor numeryje pateikiami duomenys rodo, kad, nedarbo lygis Europoje rekordinis, ES tebėra 1,7 mln. laisvų darbo vietų.

Didinti valstybinių užimtumo tarnybų, kurios atlieka svarbų vaidmenį aktyviai formuojant darbo rinkos politiką, našumą ir veiksmingumą būtina, norint įveikti aukštą nedarbo lygį, – sakė už už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Europos Komisijos narys László Andoras. – Šiuo pasiūlymu valstybinėms užimtumo tarnyboms padėtume vykdyti tą svarbią užduotį ir prisidėtume prie didesnio užimtumo politikos koordinavimo Europoje“.

Siūlomu sprendimu būtų sudaryta galimybė palyginti valstybinių užimtumo tarnybų darbą pagal tam tikrus standartus, nustatyti geriausius praktinius pavyzdžius ir skatinti mokytis vienoms iš kitų. Pačios tarnybos yra nurodžiusios, kad, įdiegus tokią sistemą, darbo rinkos problemas galima būtų nustatyti anksčiau.

Tinklu taip pat būtų prisidedama prie valstybių narių vykdomo praktinio užimtumo politikos įgyvendinimo. Pažymėtinas pavyzdys – Jaunimo garantijų iniciatyvos, dėl kurios susitarė ES užimtumo ir socialinių reikalų ministrų taryba ir kuria valstybės narės yra raginamos užtikrinti, kad jauniems žmonėms per keturis mėnesius nuo tada, kai jie netenka darbo ar baigia mokslus, būtų pasiūlytas darbas, tolesnis išsilavinimas, galimybė atlikti praktiką ar stažuotis (žr. IP/12/1311, MEMO/12/938, SPEECH/12/910, MEMO/13/152), įgyvendinimas.

Tinklas padėtų valstybėms narėms įgyvendinti Tarybos Europos semestro rekomendacijas šalims dėl valstybinių užimtumo tarnybų našumo ir efektyvumo padidinimo (žr. IP/13/463).

Glaudesnio bendradarbiavimo galimybes valstybinės užimtumo tarnybos aptars aukščiausio lygio susitikime dėl jaunimo nedarbo, įvyksiančiame liepos 3 d. Berlyne. Jos turi pasiūlyti konkrečių Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo priemonių ir aptarti, kaip galėtų vienos kitoms padėti šioje srityje.

Siūlomas sprendimas dabar bus teikiamas priimti ES Ministrų Tarybai ir Europos Parlamentui ir turėtų būti įgyvendinamas nuo 2014 m.

Priėmus siūlomą sprendimą, kiekviena valstybė narė iš savo valstybinės užimtumo tarnybos aukštesniųjų vadovų skirs po vieną Valstybinių užimtumo tarnybų tinklo valdybos narį ir po vieną pakaitinį narį. Komisija taip pat skirs į valdybą vieną narį ir vieną pakaitinį narį.

Pagrindiniai faktai

Šiuo metu daugumoje valstybių narių persvarstomas valstybinių užimtumo tarnybų vaidmuo – siekiama jas paversti lankstesnėmis, šiuolaikiškomis ir į klientus orientuotomis paslaugų teikėjomis, galinčiomis pasiūlyti aktyvaus darbo sprendimų. Šiuolaikiškos ir efektyvios valstybinės užimtumo tarnybos turi glaudžiai bendradarbiauti su švietimo ir mokslo organizacijomis, plėtoti sąveiką su privačiais ir kitais užimtumo veiklos vykdytojais, skirti daugiau dėmesio darbdavių poreikiams ir įgūdžiams ugdyti ir išmaniau naudoti infomacijos ir ryšių technologijas.

Nuo 1997 m. veikia Komisijai laiku ir naudingai užimtumo klausimais patarianti neformali Europos valstybinių užimtumo tarnybų ekspertų grupė (PES).

Siūlomu sprendimu ne tik būtų formaliai įteisintas šios grupės statusas ir aiškiai apibrėžti uždaviniai, bet ir palengvintas darbo Europos socialinio fondo (ESF) finansuojamų darbo rinkos projektų įgyvendinimas.

Valstybinės užimtumo tarnybos ir toliau bendradarbiaus tarpusavyje per EURES – visos Europos darbo paieškos tinklą.

Daugiau informacijos

Naujienos Užimtumo GD interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1918&furtherNews=yes

László Andoro svetainė: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

László Andoro Twitter http://twitter.com/LaszloAndorEU

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07

Cécile Dubois, tel. +32 2 295 18 83


Side Bar