Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. juuni 2013

Tööhõive: komisjoni ettepaneku kohaselt tuleb töötute aitamiseks tõhustada riiklike tööturuasutuste tegevust

Liikmesriikide riiklikel tööturuasutusel on täita väga tähtis ülesanne - aidata 26 miljonil töötul Euroopas tööd leida. See on põhjus, miks Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku võtta vastu otsus, mille eesmärk on aidata riiklikel tööturuasutustel tihedamas koostöös võimalikult tulemuslikult tegutseda, et võtta paremini arvesse tööotsijate ja ettevõtete vajadusi.

Tõhusalt toimivad riiklikud tööturuasutused on äärmiselt olulised tööhõivepoliitika, näiteks noortegarantii praktiliseks rakendamiseks liikmesriikides. Näiteks saavad riiklikud tööturuasutused nõustada tööotsijaid koolituse, väljaõppe, praktika ja edasiste õppimisvõimaluste osas, lähtudes tööotsijate olukorrast ja tööandjate vajadustest.

Pealegi on just riiklike tööturuasutuste võimuses tagada, et konkreetsete oskustega tööotsijad kohtuvad neid oskusi otsivate tööandjatega. Euroopa vabade töökohtade seire viimasest väljaandest selgub, et hoolimata rekordilisel tasemel töötusest Euroopas, on ELis täitmata 1,7 miljonit töökohta.

„Riiklikel tööturuasutustel on määrava tähtsusega roll aktiivse tööturupoliitika rakendamisel. Seetõttu on suure tööpuudusega toimetulekuks väga oluline muuta nende töö tõhusamaks ja tulemuslikumaks,” ütles Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor. „See ettepanek aitab riiklikel tööturuasutustel täita seda tähtsat rolli ja toetada Euroopa tööhõivepoliitika paremat koordineerimist”.

Kavandatava otsusega loodaks platvorm riiklike tööturuasutuste tulemuslikkuse võrdlemiseks asjakohaste võrdluskriteeriumide taustal, parimate tavade kindlakstegemiseks ja vastastikuse õppimise edendamiseks. Riiklikud tööturuasutused on ise avaldanud arvamust, et sellise süsteemi kehtestamine võimaldaks tööturu probleeme varem avastada.

Võrgustik aitaks toetada ka tööhõivepoliitika praktilist rakendamist liikmesriikides. Heaks näiteks on ELi ministrite nõukogus kokkulepitud noortegarantii, milles kutsutakse liikmesriike üles tagama, et noortele pakutaks tööd, võimalust jätkata haridusteed, õpipoisi- või praktikakohta nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või koolist lahkumist (vt IP/12/1311, MEMO/12/938, SPEECH/12/910, MEMO/13/152).

Võrgustik aitaks liikmesriikidel rakendada nõukogu poolt Euroopa poolaasta raames antud riigipõhiseid soovitusi riiklike tööturuasutuste töö tõhusamaks ja tulemuslikumaks muutmise kohta (vt IP/13/463).

Riiklikud tööhõiveasutused kavatsevad käsitleda tugevdatud koostööd noorte töötust käsitleval tippkohtumisel, mis toimub 3. juulil Berliinis. Neil on kavas pakkuda välja konkreetsed meetmed noortegarantii rakendamiseks ning arutada, kuidas abistada üksteist selles valdkonnas.

Kavandatud otsus saadetakse nüüd heakskiitmiseks ELi Ministrite Nõukogule ja Euroopa Parlamendile ning seda on kavas rakendada alates 2014. aastast.

Kui kavandatud otsus on vastu võetud, määrab iga liikmesriik oma riiklike tööturuasutuste juhtkonnast ühe liikme ja ühe asendusliikme riiklike tööturuasutuste võrgustiku juhatusse. Ka komisjon määrab juhatusse ühe liikme ja ühe asendusliikme.

Taust

Euroopa riiklike tööturuasutuste roll on enamikus liikmesriikides praegu läbivaatamisel. Tööturuasutused kavatsetakse muuta kiiremateks, ajakohasemateks ja rohkem kliendile orienteeritud asutusteks, kes pakuvad aktiivseid tööhõive alaseid lahendusi. Ajakohased ja tõhusad riiklikud tööturuasutused peaksid arendama tihedamat koostööd haridus- ja koolitusasutustega, edendama sünergiat erasektori ja teiste tööhõive sidusrühmade vahel, pöörama rohkem tähelepanu tööandjate vajadustele ja oskuste arendamisele ning rohkem ja eesmärgipärasemalt ära kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi.

Alates 1997. aastast tegutseb Euroopa riiklike tööturuasutuste mitteametlik eksperdirühm, kes pakub komisjonile õigeaegset ja kasulikku teavet tööhõivega seotud teemade kohta.

Kavandatava otsusega muudetakse nimetatud eksperdirühma staatus ametlikuks ja määratakse kindlaks selle ülesanded, samuti lihtsustatakse Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavate tööturuprojektide rakendamist.

Riiklikud tööturuasutused jätkavad koostööd Euroopa tööalase liikuvuse portaali EURES raames.

Lisateave

Uudised tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi veebisaidil:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1918&furtherNews=yes

László Andori veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor Twitteris: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Tellige Euroopa Komisjoni tasuta elektrooniline tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contacts :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar