Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2013

Απασχόληση: Η Επιτροπή προτείνει την παροχή στήριξης στους ανέργους μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης

Ο ρόλος των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών μελών στην υποστήριξη των 26 εκατομμυρίων ανέργων της Ευρώπης να βρουν απασχόληση είναι καταλυτικός. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την έκδοση απόφασης που θα επιτρέψει στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά τους μέσω στενότερης συνεργασίας, για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Η ύπαρξη αποτελεσματικών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης είναι πολύ σημαντική για τα κράτη μέλη προκειμένου να εφαρμόσουν στην πράξη τις πολιτικές απασχόλησης, όπως η εγγύηση για τη νεολαία. Για παράδειγμα, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης βρίσκονται στη σωστή θέση για να συμβουλεύουν προσωπικά όσους αναζητούν εργασία σχετικά με ευκαιρίες κατάρτισης, μαθητείας, άσκησης και περαιτέρω εκπαίδευσης, προσαρμοσμένες στην περίπτωσή τους και στις ανάγκες των εργοδοτών.

Επιπλέον, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στη διασφάλιση καλύτερης αντιστοίχισης μεταξύ όσων αναζητούν εργασία και διαθέτουν ειδικές δεξιότητες και των εργοδοτών που αναζητούν τις συγκεκριμένες δεξιότητες. Από την τελευταία έκδοση του ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης προκύπτει ότι παρά το ρεκόρ ανεργίας που υπάρχει στην Ευρώπη, 1,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξακολουθούν να παραμένουν κενές.

«Η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, που διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στις ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας, είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας» δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης κ. László Andor. «Η εν λόγω πρόταση θα δώσει τη δυνατότητα στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης να εκπληρώσουν αυτή τη σημαντική αποστολή τους και θα βελτιώσει τον συντονισμό των πολιτικών απασχόλησης».

Με την προτεινόμενη απόφαση θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα για τη σύγκριση των επιδόσεων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης με βάση σχετικούς πίνακες συγκριτικής αξιολόγησης, την επισήμανση των βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση της αμοιβαίας μάθησης. Οι ίδιες οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης ανέφεραν ότι με ένα τέτοιο σύστημα θα εντοπίζονται νωρίτερα προβλήματα στην αγορά εργασίας.

Το δίκτυο θα παρέχει επίσης στήριξη στα κράτη μέλη για την εφαρμογή στην πράξη των πολιτικών απασχόλησης. Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα είναι η υλοποίηση της εγγύησης για τη νεολαία, που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο υπουργών της ΕΕ, με την οποία καλούνται τα κράτη μέλη να εγγυώνται στους νέους ότι, εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που θα καταστούν άνεργοι ή θα εγκαταλείψουν το σχολείο, θα τους προσφέρεται μια θέση εργασίας, περαιτέρω κατάρτιση, μαθητεία ή άσκηση (βλέπε IP/12/1311, MEMO/12/938, SPEECH/12/910, MEMO/13/152).

Το δίκτυο θα παρέχει στα κράτη μέλη την κατάλληλη στήριξη για να εφαρμόσουν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης που εξέδωσε το Συμβούλιο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου (βλέπε IP/13/463).

Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης προβλέπεται να συζητήσουν το θέμα της ενίσχυσης της συνεργασίας στη σύνοδο κορυφής για την ανεργία των νέων, που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 3 Ιουλίου. Αναμένεται να παρουσιάσουν συγκεκριμένα μέτρα για την υλοποίηση της εγγύησης για τη νεολαία, και να συζητήσουν τρόπους για την μεταξύ τους παροχή βοήθειας στον εν λόγω τομέα.

Η προτεινόμενη απόφαση θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο υπουργών της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση, και θα πρέπει να εφαρμοστεί από το 2014.

Μόλις εκδοθεί η προτεινόμενη απόφαση, τα κράτη μέλη θα ορίσουν από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος το οποίο θα συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του δικτύου των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης. Η Επιτροπή θα διορίσει επίσης ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος στο διοικητικό συμβούλιο.

Ιστορικό πλαίσιο

Στα περισσότερα κράτη μέλη προς το παρόν επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης προκειμένου να μετατραπούν σε πιο ευέλικτους, σύγχρονους και προσανατολισμένους στον πελάτη πάροχους υπηρεσιών ικανούς να προσφέρουν ενεργητικές λύσεις σε θέματα απασχόλησης. Αυτές οι σύγχρονες και αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία με τους φορείς κατάρτισης και εκπαίδευσης, να προωθήσουν τις συνέργειες με ιδιωτικούς και άλλους φορείς απασχόλησης, να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις ανάγκες των εργοδοτών και στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων και να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών με έξυπνο τρόπο.

Από το 1997 λειτουργεί μια άτυπη ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, που παρέχει επίκαιρες και χρήσιμες πληροφορίες στην Επιτροπή σε θέματα απασχόλησης.

Η προτεινόμενη απόφαση δεν θα επισημοποιήσει μόνο το καθεστώς του δικτύου και θα καθορίσει επακριβώς τα καθήκοντά του, αλλά επίσης θα διευκολύνει την υλοποίηση σχεδίων για την αγορά εργασίας που χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ).

Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης θα εξακολουθήσουν να συνεργάζονται μεταξύ τους στο πλαίσιο του EURES, του πανευρωπαϊκού δικτύου αναζήτησης εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικαιρότητα στον ιστότοπο της ΓΔ Απασχόλησης:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1918&furtherNews=yes

Ιστότοπος László Andor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Παρακολουθείστε τον κ. László Andor στο Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη που αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar