Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 17. juni 2013

Beskæftigelse: Kommissionen foreslår at hjælpe arbejdsløse ved at gøre de offentlige arbejdsformidlinger mere effektive

Medlemsstaternes offentlige arbejdsformidlinger spiller en afgørende rolle, når det drejer sig om at hjælpe de 26 millioner arbejdsløse i Europa med at få et job. Derfor har Europa-Kommissionen fremsat forslag til en afgørelse, der kan hjælpe de offentlige arbejdsformidlinger med at blive så effektive som muligt gennem et tættere samarbejde for bedre at imødekomme behovene hos de arbejdsløse og virksomhederne.

Effektive offentlige arbejdsformidlinger er afgørende for medlemsstaternes praktiske gennemførelse af beskæftigelsespolitikker som f.eks. ungdomsgarantien. Offentlige arbejdsformidlinger er f.eks. de rette til at rådgive individuelle jobsøgende om uddannelse, lærlingeuddannelse, praktik og yderligere uddannelsestilbud, der er tilpasset deres situation og arbejdsgivernes behov.

Desuden er offentlige arbejdsformidlinger også vigtige med hensyn til at sikre et bedre match mellem jobsøgende med særlige færdigheder og arbejdsgivere, der efterspørger disse færdigheder. Den seneste udgave af European vacancy monitor viser, at trods rekordhøj arbejdsløshed i Europa, er der 1,7 millioner ledige job, der ikke besættes i EU.

"Øget effektivitet i de offentlige arbejdsformidlinger, der spiller en central rolle i de aktive arbejdsmarkedspolitikker, er af afgørende betydning for at bekæmpe den høje arbejdsløshed", sagde EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion László Andor. "Dette forslag udgør en hjælp til de offentlige arbejdsformidlinger med henblik på at udfylde denne vigtige rolle og støtte øget europæisk samordning af beskæftigelsespolitikkerne".

Forslaget til afgørelse ville etablere en platform for sammenligning af offentlige arbejdsformidlingers resultater og relevante benchmarks, identifikation af bedste praksis og fremme af gensidig læring. De offentlige arbejdsformidlinger har selv anført, at med et sådant system ville arbejdsmarkedsproblemer kunne påvises tidligere.

Netværket ville også yde støtte til medlemsstaternes praktiske gennemførelse af beskæftigelsespolitikker. Et eksempel, der kan nævnes, er gennemførelsen af ungdomsgarantien, som er vedtaget af EU’s Ministerråd, der opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at unge får tilbudt et job, videreuddannelse, en læreplads eller et praktikophold, senest fire måneder efter at de er blevet arbejdsløse eller forlader skolen (se IP/12/1311, MEMO/12/938, SPEECH/12/910, MEMO/13/152).

Netværket ville være medlemsstaterne behjælpelige med at gennemføre de landespecifikke henstillinger fra Rådet om at øge effektiviteten i de offentlige arbejdsformidlinger inden for rammerne af det europæiske semester (se IP/13/463).

De offentlige arbejdsformidlinger skal drøfte styrket samarbejde på et topmøde om ungdomsarbejdsløsheden, der finder sted i Berlin den 3. juli. De forventes at forelægge konkrete foranstaltninger til at gennemføre ungdomsgarantien og drøfte, hvordan de kan bistå hinanden på dette område.

Forslaget til afgørelse vil nu blive forelagt EU’s Ministerråd og Europa-Parlamentet til vedtagelse og bør gennemføres fra 2014.

Når forslaget til afgørelse er vedtaget, udpeger den enkelte medlemsstat et medlem og en suppleant til bestyrelsen for de offentlige arbejdsformidlingers netværk fra topledelsen i sin offentlige arbejdsformidling. Kommissionen udpeger også et medlem og en suppleant til bestyrelsen.

Baggrund

De offentlige arbejdsformidlingers rolle er i øjeblikket ved at blive omdefineret i de fleste medlemsstater med henblik på at gøre dem til mere fleksible, moderne og kundeorienterede udbydere af tjenester, der leverer aktive beskæftigelsesløsninger. Der er behov for, at moderne og effektive offentlige arbejdsformidlinger udvikler et tættere samarbejde med uddannelsesinstitutioner, skaber synergi med private og andre beskæftigelsesoperatører, er mere opmærksomme på arbejdsgivernes behov og på kompetenceudvikling og i stigende grad gør brug af informations- og kommunikationsteknologier på en intelligent måde.

Der har siden 1997 eksisteret en uformel europæisk ekspertgruppe af offentlige arbejdsformidlinger (PES), som leverer rettidige og nyttige bidrag til Kommissionen om beskæftigelsesrelaterede emner.

Forslaget til afgørelse formaliserer ikke blot gruppens status og definerer dens opgaver klart, men letter også gennemførelsen af arbejdsmarkedsprojekter finansieret af Den Europæiske Socialfond (ESF).

Offentlige arbejdsformidlinger vil fortsat samarbejde med hinanden inden for Eures, det tværnationale EU-netværk for jobsøgende.

Yderligere oplysninger

Nyheder på webstedet for Generaldirektoratet for Beskæftigelse:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1918&furtherNews=yes

László Andors websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Følg László Andor på Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar