Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 17 юни 2013 г.

Заетост: Комисията предлага да се помогне на безработните чрез подобряване на ефективността на публичните служби по заетостта

На публичните служби по заетостта на държавите членки е отредено да играят ключова роля в подпомагането на 26-те милиона безработни в Европа в намирането на работа. По тази причина Европейската комисия предложи решение, което цели да се подпомогнат публичните служби по заетостта с оглед оптимизиране на тяхната ефективност чрез по-тясно сътрудничество, за да се отговори по-добре на нуждите на безработните и предприятията.

Наличието на ефективно работещи публични служби по заетостта е от основно значение за прилагането на практика от държавите членки на политиките за заетост, като например политиката на „гаранция за младежта“. Например, публичните служби по заетостта са в добра позиция да предоставят съвети на отделните лица, търсещи работа, свързани с възможностите за обучение, чиракуване, стаж и продължаване на образованието, съобразени с тяхното положение и с изискванията на работодателите.

Освен това публичните служби по заетостта са от съществено значение и за осигуряването на по-висока степен на съответствие между търсещите работа лица със специални умения и работодателите, които търсят точно такива умения. Последното издание на Европейския монитор на свободните работни места сочи, че въпреки рекордната безработица в Европа, 1,7 милиона свободни работни места остават незаети в ЕС.

Подобряването на ефикасността и ефективността на публичните служби по заетостта, на които е отредено да играят ключова роля в активните политики на пазара на труда, е от съществено значение за справяне с високата безработица, заяви европейският комисар по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор. Това предложение ще подпомогне публичните служби по заетостта в изпълнението на тази основна роля и ще способства за постигането на по‑голяма степен на съгласуваност на политиките по заетостта в европейски мащаб“.

Предложеното решение предвижда създаването на платформа за сравняване на ефективността на публичните служби по заетостта при използване на съответни индикативни показатели, за установяване на най-добрите практики и за насърчаване на обмена на знания. Самите публични служби по заетостта изтъкнаха, че с въвеждането на подобна система ще стане възможно откриването на по-ранен етап на съществуващи проблеми на пазара на труда.

Предвижда се мрежата да оказва подкрепа и за прилагането на практика от държавите членки на политиките в областта на заетостта. Ярък пример за това е прилагането на приетата от Съвета на министрите на ЕС „гаранция за младежта“, в която се отправя призив към държавите членки да направят необходимото, за да се гарантира предлагането на младите хора на работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в срок от четири месеца след като останат без работа или напуснат училищната скамейка (вж. IP/12/1311, MEMO/12/938, SPEECH/12/910, MEMO/13/152).

Мрежата ще подпомага държавите членки в изпълнението на приетите от Съвета в рамките на Европейския семестър и специфични за всяка от тях препоръки с оглед подобряване на ефикасността и ефективността на публичните служби по заетостта (вж. IP/13/463).

На среща на върха по въпросите на младежката безработица, която ще се проведе в Берлин на 3 юли т.г., публичните служби по заетостта ще обсъдят възможностите за укрепване на сътрудничеството между тях. Очакванията са те да представят конкретни мерки във връзка с прилагането на „гаранцията за младежта“ и да обсъдят възможностите за взаимно подпомагане в тази област.

Предложеното решение предстои да бъде поставено на обсъждане в Съвета на министрите на ЕС и Европейския парламент с оглед приемането му и следва да започне да се прилага от 2014 г. нататък.

След приемането на предложеното решение всяка държава членка ще номинира от висшия ръководен състав на своята публична служба по заетостта по един член и един негов заместник за участие в заседанията на управителния съвет на мрежата на публичните служби по заетостта. Комисията също ще определи един член на управителния съвет и един негов заместник.

Контекст на предложението

Ролята на публичните служби по заетостта в момента се преосмисля наново в повечето държави членки, за да се превърнат те в проявяващи по-голяма гъвкавост, модерни и ориентирани към клиентите доставчици на услуги, предлагащи решения за активна заетост. Необходимо е модерните и ефикасно работещи публични служби по заетостта да подобрят сътрудничеството си с институциите от сферата на образованието и професионалното обучение, да създадат условия за по-голяма синергия с частните и другите оператори в сферата заетостта, да обърнат по-голямо внимание на нуждите на работодателите и на развитието на компетентностите и все по-широко и рационално да използват информационните и комуникационните технологии.

Неформална Европейска експертна група на публичните служби по заетостта (ПСЗ) съществува още от 1997 г., като същата предоставя на Комисията навременна и полезна информация по въпроси, свързани със заетостта.

С предложеното решение не само ще се официализира нейният статут и ясно ще се определят нейните задачи, но също така ще се улесни осъществяването на финансираните от Европейския социален фонд (ЕСФ) проекти, визиращи пазара на труда.

Публичните служби по заетостта ще продължат да сътрудничат помежду си в рамките на мрежата за търсене на работа в целия ЕС (EURES).

За повече информация

Новини на уебсайта на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1918&furtherNews=yes

Уебсайт на Ласло Андор:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Съобщенията на комисаря Ласло Андор в Туитър можете да следите на адрес:

http://twitter.com/LaszloAndorEU

За безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването можете да се абонирате на адрес:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

За контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar