Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel a Atény 16. júna 2013

Cena EÚ za kultúrne dedičstvo/ocenenie Europa Nostra: oznámenie víťazov ceny verejnosti a víťazov hlavnej ceny za rok 2013

Slávnostné odovzdávanie cien víťazom ceny Európskej únie za kultúrne dedičstvo/ocenenia Europa Nostra za rok 2013 sa uskutoční dnes večer v Aténach za prítomnosti gréckeho prezidenta Karolosa Papouliasa, európskej komisárky pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androully Vassiliouovej a svetoznámeho tenoristu a predsedu združenia Europa Nostra Plácida Dominga. Uskutoční sa v amfiteátri Odeon Herodes Atticus pod Akropolou približne pred 5 000 divákmi. Prvýkrát budú oznámení víťazi ceny verejnosti a hlavnej ceny.

Víťazom ceny verejnosti udelenej na základe internetového hlasovania z 30 nominovaných projektov za rok 2013 (pozri IP/13/279) je budova Propylaea v Aténach. Porota v kategórii zachovávania pamiatok ocenila vysokú kvalitu odborných zručností vynaložených na „príkladný projekt, ktorý prispel nielen k záchrane tejto pamiatkovej ikony európskej kultúry, ale aj k posilneniu jej prirodzených formálnych a sociálnych hodnôt“.

Dnes večer bude Grécko môcť oslavovať dvakrát, keďže Výbor na zachovanie Akropoly je medzi siedmimi víťazmi hlavnej ceny vybranej odbornými porotami. Šiestimi ostatnými víťazmi (vyjadrenia poroty sú uvedené nižšie) sú tieto projekty:

Vo svojom prejave pred začiatkom slávnostnej ceremónie komisárka Vassiliouová povedala: „Dnes večer oceňujeme mimoriadne príklady zachovávania pamiatok, výskumu, mimoriadneho prínosu a vzdelávania, odbornej prípravy a osvety. Výber víťazov bol tento rok obzvlášť náročný. Mimoriadna kvalita a rôznorodosť víťazných projektov podčiarkujú neobyčajné zručnosti a vášeň, ktoré sú charakteristické pre európske kultúrne dedičstvo, ktoré musíme podporovať a chrániť pre ďalšie generácie. Dedičstvo nie je o glorifikovaní našej minulosti. Je obrovským prínosom pre našu súčasnosť i budúcnosť; je jedným z hlavných prvkov, vďaka ktorým je Európa celosvetovo hlavnou turistickou destináciou, čo výrazne prispieva k rozvoju našich hospodárstiev a pomáha pri vytváraní pracovných príležitostí v našich mestách a regiónoch.“

Predseda združenia Europa Nostra Plácido Domingo dodal: „Atény, kolíska európskej demokracie, sú ideálnym prostredím na to, aby sme ocenili nielen víťazov našej ceny, ale aj všetkých občanov a komunity, ktoré sa významným spôsobom podieľajú na záchrane nášho kultúrneho a prírodného dedičstva. Neexistuje vhodnejšie miesto na oslavu Európskeho roku občanov a 50. výročia združenia Europa Nostra ako Atény. Dnes večer si v amfiteátri Odeon Herodes Atticus užijeme aj expresívne predstavenie renomovaných umelcov založené na bohatom hudobnom a literárnom dedičstve Grécka. Náš cely večer v Aténach bude skutočnou ódou na európsku kultúru.“

Súvislosti

Udelenie ceny Európskej únie za kultúrne dedičstvo/ocenenia Europa Nostra organizuje združenie Europa Nostra a Európska Komisia od roku 2002. Slávnostné odovzdávanie cien sa koná pod záštitou gréckeho prezidenta Karolosa Papouliasa a pri jeho organizácii je nápomocné zastúpenie Europa Nostra v Grécku – Elliniki Etairira. Slávnostné odovzdávanie cien tento rok pripadlo na 50. výročie kongresu združenia Europa Nostra.

Tridsať víťazov ceny Európskej únie za kultúrne dedičstvo/ocenenia Europa Nostra za rok 2013 bolo vybratých takmer z 200 nominovaných projektov z 30 krajín. Odborné poroty zložené z nezávislých odborníkov z celej Európy hodnotia nominované projekty v štyroch kategóriách: 1.) zachovávanie pamiatok, 2.) výskum, 3.) mimoriadny prínos a 4.) vzdelávanie, odborná príprava a osveta. Všetci víťazi získavajú víťaznú plaketu alebo pohár. Každý zo siedmich víťazov hlavnej ceny dostane aj peňažný dar v hodnote 10 000 EUR.

Kultúrne dedičstvo predstavuje výrazný prínos pre vytváranie rastu a pracovných miest. ZároveňZZároveň ide o dôležitú súčasť kultúrnych a kreatívnych odvetví, ktoré poskytujú prácu 8 miliónom ľudí v EÚ a tvoria až 4,5 % HDP Európy. Odhaduje sa, že verejné a súkromné subjekty vynaložia na zachovávanie kultúrneho dedičstva ročne okolo 5 miliárd EUR. Údaje uverejnené Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) ukazujú, že 40 % celosvetového cestovného ruchu má kultúrny rozmer. Kultúrne dedičstvo je aj kľúčovým zdrojom pre udržateľný rozvoj a sociálnu súdržnosť.

Ceny sú podporované programom Európskej únie Kultúra, v rámci ktorého sa od roku 2007 investovalo viac ako 30 miliónov EUR do spolufinancovania projektov v oblasti kultúrneho dedičstva. Podpora sa získava aj z iných programov EÚ: na obdobie rokov 2007 – 2013 bolo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pridelených 6 miliárd EUR na oblasť kultúry; z toho 3 miliardy EUR na ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, 2,2 miliardy EUR na rozvoj infraštruktúry v oblasti kultúry a 775 miliónov EUR na spolufinancovanie služieb v oblasti kultúry, ako je odborná príprava, umenie a vzdelávanie v oblasti kultúrneho dedičstva. Od roku 1998 bolo investovaných ďalších 150 miliónov EUR prostredníctvom rámcových programov EÚ pre výskum a technologický vývoj.

Združenie Europa Nostra je paneurópskou mimovládnou organizáciou, ktorá reprezentuje kultúrne dedičstvo. Združuje 250 mimovládnych a neziskových organizácií z viac ako 50 európskych krajín s členskou základňou minimálne 5 miliónov osôb. Podporuje ju tiež vyše 150 pridružených verejných orgánov a podnikov a viac ako 1 500 jednotlivcov. Táto široká sieť odborníkov a dobrovoľníkov je oddaná myšlienke zachovávať kultúrne dedičstvo Európy pre súčasné i budúce generácie.

Tohtoročné slávnostné odovzdávanie cien v Aténach je súčasťou programu každoročného kongresu združenia Europa Nostra o európskom kultúrnom dedičstve, pričom v tomto roku pripadlo na 50. výročie konania kongresu.

Konečný termín na podávanie prihlášok na ďalšie udeľovanie cien je 9. september 2013. Odovzdávanie cien za rok 2014 sa uskutoční 5. mája 2014 vo Viedni.

Ďalšie informácie

Europa Nostra: fotografie videá

Európska komisia: Kultúra

Internetová stránka Androully Vassiliouovej

MEMO/13/561 Najčastejšie otázky

Sledujte Androullu Vassiliouovú na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 9667)

Europa Nostra

Elena Bianchi +31 70 302 4058, Twitter: @europanostra

Giuseppe Simone +31 70 302 4059

PRÍLOHA

Vyjadrenia poroty k siedmim projektom oceneným hlavnou cenou

Kategória 1 – Zachovávanie pamiatok

Hangáre pre hydroplány, Tallinn, ESTÓNSKO

Hangáre pre hydroplány v Tallinne, ktoré boli postavené v roku 1912, sú jednou z najzaujímavejších leteckých pamiatok v Európe. Tieto hangáre sa považujú za prvú rozsiahlu železobetónovú konštrukciu na svete. Porota ocenila príkladnú a technicky zložitú rekonštrukciu tejto budovy, ktorá sa zdala beznádejne neopraviteľná. V hangároch je v súčasnosti námorné múzeum, ktoré sa od svojho otvorenia v máji 2012 stalo najnavštevovanejším múzeom v Estónsku. Zrekonštruované hangáre tiež zohrávajú kľúčovú úlohu pri oživení donedávna spustnutej štvrte Tallinnu.

Rímske divadlo v Medellíne, ŠPANIELSKO

Ruiny čiastočne vyhoreného divadla zo skorého rímskeho obdobia v Medellíne boli pretransformované na jednu z hlavných pamiatok kultúrneho dedičstva. Divadlo bolo dôkladne vykopané, zakonzervované a sprístupnené turistom. Objavené artefakty sú vystavované v miestnych múzeách. Na porotu zapôsobila dôkladnosť a dôležitosť tohto projektu, ktorý preukazuje, že aj v odľahlom kúte kontinentu sa môžu zviditeľniť niektoré zo základných stavebných prvkov európskeho dedičstva s cieľom obohatiť miestny región i naše širšie spoločné dedičstvo.

Strawberry Hill, Twickenham, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

„Hračkársky domček“ Horacea Walpolea, ktorý bol postavený ako súkromná vila pri Temži, sa používal na obývacie účely do roku 1923, keď bol predaný inštitúcii, ktorá vychovávala učiteľov. Aj napriek významnému miestu, ktoré vila zastáva v dejinách architektúry ako kolíska novogotického slohu, dom Strawberry Hill bol vážne zanedbávaný, schátralý a nedostatočne rekonštruovaný. Porota ocenila nádhernú rekonštrukciu tohto mimoriadne významného miesta a vyjadrila obdiv odvahe a angažovanosti, ktoré prejavili miestni dobrovoľníci a ich profesionálni partneri.

Kategória 2 – Výskum

Obnova jedinečných strojových zariadení v pivovare Wielemans-Ceuppens, Brusel, BELGICKO

Pivovar Wielemans-Ceuppens symbolizuje bruselský región, ktorý je jediným miestom na svete, kde sa vyrába pivo „gueuze“. Postavené v rokoch 1894 a 1905, tieto strojové zariadenia sa nezachovali nikde inde v Európe a jedno z nich je jediné na svete. Porotu mimoriadne zaujala táto štúdia, ktorej cieľom bolo posúdiť jedinečný charakter strojových zariadení a otestovať realizovateľnosť ich rekonštrukcie na vzdelávacie účely. Výsledkom je program odbornej prípravy vedúci k odbornej kvalifikácii, zakotvený do plánu rekonštrukcie tejto európskej historickej priemyselnej pamiatky.

Kategória 3 – Mimoriadny prínos

Združenie na podporu umenia a kultúry vo východnej časti Nemecka (VKF), Berlín, NEMECKO

Združenie VKF, ktoré v roku 1992 založili študenti, aby pritiahli pozornosť na vážne zanedbávanie historických architektonických diel za bývalou železnou oponou, rozšírilo svoj rozsah pôsobnosti aj na pamiatky a zachovávanie ohrozeného dedičstva v Poľsku a Rumunsku. Plánom je pokračovať v práci v strednej a východnej Európe. Združenie už zorganizovalo zhruba 40 seminárov. V rámci každého z nich 30 až 50 ľudí z celého Nemecka vycestovalo na historické miesto a spolupracovalo tam s miestnou komunitou. Na porotu urobila veľký dojem príkladná iniciatívnosť mladých dobrovoľníkov.

Výbor na zachovanie Akropoly (ESMA), Atény, GRÉCKO

Výbor na zachovanie Akropoly už 37 rokov starostlivo plánuje a riadi zachovávanie jednej z najväčších ikon európskej kultúry. Výsledok ich práce možno vidieť v kvalite vykonanej práce, možnosti spätného návratu do pôvodného stavu, využití kompatibilných nových materiálov, ako aj v tradičných technikách rezania mramoru, vedeckom výskume a dokumentácie práce, a to všetko na tej najvyššej úrovni. Porota považovala dobrovoľnícku prácu tohto interdisciplinárneho združenia najväčších odborníkov za vynikajúci príklad oddanej práce na záchranu pamiatok.

Kategória 4 – Vzdelávanie, odborná príprava a osveta

Projekt SOS Azulejo, Loures, PORTUGALSKO

Portugalské historické a umelecké kachličky (azulejos) vynikajú vo svete kultúrneho dedičstva vďaka svojej osobitej hĺbke dizajnu a farbám. V uplynulých 20 rokoch však zaznamenali obrovské straty v dôsledku krádeží a nedostatočného zachovávania. Portugalské múzeum justičnej polície v spolupráci s rôznymi organizáciami iniciovalo v roku 2007 projekt SOS Azulejo. Odvtedy došlo k zníženiu zaznamenaných krádeží týchto kachličiek o 80 %. Skutočnosť, že sa dosiahlo tak veľa bez dodatočných zdrojov svedčí o kreatívnosti, nadšení a odhodlaní zapojených ľudí, zdôraznila porota.


Side Bar