Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel/Atény 16. června 2013

Cena EU pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra: oznámení vítězů ceny veřejnosti a vítězů velké ceny za rok 2013

Slavnostní předání cen vítězům ceny EU pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra za rok 2013 se uskuteční dnes večer v Aténách za přítomnosti řeckého prezidenta Karolose Papouliase, evropské komisařky pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androully Vassiliou a světově uznávaného operního sólisty a prezidenta Europa Nostra Plácida Dominga. Slavnostní předání cen se uskuteční v divadle Odeón Heroda Attika pod Akropolí za přítomnosti 5 000 diváků. Poprvé budou oznámeni vítězové ceny veřejnosti a velké ceny.

Z 30 nominovaných projektů pro rok 2013 získal cenu veřejnosti na základě internetového hlasování (viz IP/13/279) projekt budovy Propylaje v Aténách. Porota v kategorii památkové péče ocenila vysokou řemeslnou kvalitu, jíž se vyznačuje „tento příkladný projekt, který umožnil záchranu věhlasné památky evropské kultury a zároveň posílil její přirozené formální a sociální hodnoty“.

Řecko bude dnes večer oceněno dvakrát, neboť Výbor pro zachování památek Akropole je mezi sedmi vítězi velké ceny, které vybrala odborná porota. Dalšími šesti vítěznými projekty (komentář poroty je uveden níže) jsou:

Ve svém projevu před zahájením slavnostního ceremoniálu komisařka Androulla Vassiliou uvedla: Dnes večer oslavujeme výjimečné příklady památkové péče, výzkumu, mimořádného přínosu a vzdělávání, odborné přípravy a osvěty. Výběr vítězů pro tento rok byl obzvláště náročný. Vynikající kvalita a různorodost vítězných projektů vyzdvihuje výjimečné dovednosti a nadšení, které charakterizují evropské kulturní dědictví – odvětví, které musíme podporovat a chránit pro budoucí generace. Dědictví není jen způsob „oslavování“ naší minulosti. Znamená velký přínos pro současnost i budoucnost; je jedním z hlavních faktorů, které z Evropy činí nejvyhledávanější turistickou destinaci na světě, čímž významně přispívá k hospodářskému růstu a pomáhá vytvářet pracovní příležitosti v našich městech a regionech.“

Prezident Europa Nostra Plácido Domingo k tomu dodal: Atény, kolébka evropské demokracie, jsou ideálním místem nejen pro to, abychom vzdali úctu vítězům našich cen, ale i všem občanům a komunitám, které se významným způsobem podílejí na zachování našeho kulturního a přírodního dědictví. Pro oslavu Evropského roku občanů a 50. výročí Europa Nostra není vhodnějšího místa než Atény. Dnes večer nás v divadle Odeón Heroda Attika čeká rovněž představení renomovaných umělců, které vychází z bohatého hudebního a literárního dědictví Řecka. Celý dnešní večer v Aténách bude skutečnou ódou na evropskou kulturu.

Souvislosti

Udílení ceny Evropské unie pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra organizuje Europa Nostra a Evropská komise od roku 2002. Slavnostní večer s předáním cen se koná pod záštitou řeckého prezidenta Karolose Papouliase a na jeho organizaci se podílí zastoupení Europa Nostra v Řecku - Elliniki Etairia. Letošní slavnostní ceremoniál se kryje s kongresem u příležitosti 50. výročí Europa Nostra.

Třicet vítězů ceny Evropské unie pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra za rok 2013 bylo vybráno z téměř 200 nominovaných projektů z 30 zemí. Odborné poroty složené z nezávislých odborníků z celé Evropy hodnotí projekty ve čtyřech kategoriích: 1) památková péče, 2) výzkum, 3) mimořádný přínos a 4) vzdělávání a odborná příprava a osvěta. Všichni vítězové obdrží pamětní plaketu nebo pohár. Každý ze sedmi vítězů velké ceny také získá 10 000 EUR.

Kulturní dědictví významně přispívá k vytváření pracovních míst a hospodářskému růstu. Jako důležitá součást odvětví kultury a tvůrčích odvětví poskytuje kulturní dědictví pracovní příležitosti pro 8 milionů osob v celé EU a podílí se až 4,5 % na tvorbě HDP v Evropě. Výdaje na péči o kulturní dědictví, vynakládané veřejnými i soukromými subjekty, představují odhadem 5 miliard EUR ročně. Z údajů zveřejněných Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vyplývá, že 40 % celosvětového cestovního ruchu vykazuje kulturní rozměr. Kulturní dědictví je rovněž důležitým zdrojem pro udržitelný rozvoj a sociální soudržnost.

Ceny jsou udělovány s podporou programu EU „Kultura“, který od roku 2007 přispěl na spolufinancování projektů v oblasti kulturního dědictví částkou 30 milionů EUR. Podporu poskytují i jiné programy EU: Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl na kulturu v letech 2007–2013 6 miliardami EUR. Z toho 3 miliardami EUR na ochranu a zachování kulturního dědictví, 2,2 miliardy EUR se vynaložily na rozvoj kulturní infrastruktury a 775 milionů bylo určeno na EUR na podporu kulturních služeb, jako je odborná příprava, vzdělávání v oblasti umění a kulturního dědictví. Dalších 150 milionů EUR bylo od roku 1998 poskytnuto prostřednictvím rámcových programů EU pro výzkum a technologický rozvoj.

Europa Nostra je panevropskou nevládní organizací, která se zasazuje o ochranu evropského kulturního dědictví. Sdružuje 250 nevládních a neziskových organizací z více než 50 evropských zemí, které společně zastupují minimálně 5 milionů lidí. Rovněž ji podporuje více než 150 přidružených veřejných orgánů a podniků a více než 1 500 jednotlivých členů. Tato ohromná síť odborníků a dobrovolníků je odhodlána zachovat kulturní dědictví Evropy pro současné i budoucí generace.

Slavnostní předání cen za rok 2013 v Aténách je součástí každoročního kongresu organizace Europa Nostra o kulturním dědictví a připadá na její 50. výročí.

Kandidatury na příští ročník ocenění mohou být předkládány do 9. září 2013. Příští slavnostní předání cen se uskuteční ve Vídni dne 5. května 2014.

Více informací

Europa Nostra: fotografie videa

Evropská komise: Kultura

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

MEMO/13/561 Často kladené otázky

Androulla Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Europa Nostra

Elena Bianchi +31 703024058, Twitter: @europanostra

Giuseppe Simone +31 703024059

PŘÍLOHA

Komentář poroty k sedmi projektům vyznamenaným velkou cenou

Kategorie 1 – Památková péče

Námořní muzeum v Tallinnu, ESTONSKO

Tallinnský přístav pro vodní letouny, který zahájil svůj provoz v roce 1912, je jedním z nejvýznamnějších leteckých památníků v Evropě. Jeho hangáry jsou považovány za první rozsáhlou vyztuženou betonovou konstrukci na světě. Porota ocenila příkladnou a po technické stránce velice komplexní rekonstrukci areálu, který se zdál být odsouzen k zániku. Zrekonstruované hangáry pro vodní letouny jsou sídlem námořního muzea, které se od svého otevření v květnu 2012 stalo nejnavštěvovanějším muzeem v Estonsku, a rovněž sehrály klíčovou roli při obnově dříve značně zchátralé čtvrti Tallinnu.

Římské divadlo v Medellínu, ŠPANĚLSKO

Částečně zakopané ruiny raně římského divadla v Medellínu byly přetvořeny ve významnou památku kulturního dědictví. Divadlo bylo plně vykopáno, zakonzervováno a zpřístupněno turistům. Objevené artefakty jsou vystaveny v místních muzeích. Na porotu zapůsobila důkladnost a význam tohoto projektu, který dokazuje, že i v odlehlém koutě kontinentu je možné zviditelnit některý ze základních stavebních prvků evropské kultury a obohatit tak nejen místní region, ale i naše širší kulturní dědictví.

Strawberry Hill, Twickenham, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

„Hračkářský dům“ Horacea Walpola, který byl postaven na břehu Temže jako soukromá vila, zůstal v soukromém užívání až do roku 1923, kdy byl prodán instituci vychovávající budoucí učitele. Navzdory významu, který má vila jakožto kolébka novogotického slohu v dějinách architektury, byl dům Strawberry Hill vážně zanedbávaný, zchátralý a nedostatečně opravovaný. Porota ocenila nádhernou rekonstrukci tohoto mimořádně významného místa a vyjádřila obdiv odvaze a nasazení, které projevili místní dobrovolníci a jejich partneři z řad odborníků.

Kategorie 2 – Výzkum

Obnova jedinečných přístrojů v pivovaru Wielemans-Ceuppens v Bruselu, BELGIE

Pivovar Wielemans-Ceuppens symbolizuje bruselský region, který je jediným místem na světě, kde se vyrábí pivo „gueuze“. Tyto přístroje postavené v letech 1894 a 1905 se nikde jinde v Evropě nezachovaly a jeden z nich je dokonce jediným kouskem na světě. Porotu mimořádně zaujala tato studie, jejímž cílem je posoudit jedinečný charakter daného přístroje a otestovat, zda by bylo možné ho zrekonstruovat pro vzdělávací účely. Výsledkem je školicí program zasazený do plánu rekonstrukce této evropské historické průmyslové památky, jehož absolvování vede k získání odborné kvalifikace.

Kategorie 3 – Mimořádné úsilí

Asociace na podporu umění a kultury ve východní části Německa (VKF), Berlín, NĚMECKO

Asociace VKF, kterou založili studenti v roce 1992, aby přitáhli pozornost k vážně zanedbávaným historickým architektonickým památkám nacházejícím se za bývalou železnou oponou, rozšířila svou působnost i na pořádání workshopů na záchranu ohrožených kulturních památek nacházejících se v Polsku a v Rumunsku. Plánem je přenést aktivity dál do střední a východní Evropy. Asociace již zorganizovala zhruba 40 workshopů. V rámci každého workshopu vycestuje 30 až 50 lidí z celého Německa na historické místo, kde spolu s místní komunitou pracuje. Na porotu tato příkladná iniciativa mladých dobrovolníků udělala velký dojem.

Výbor za zachování památek Akropole (ESMA), Athény, ŘECKO

Výbor za zachování památek Akropole již 37 let pečlivě plánuje a řídí zachování jedné z největších ikon evropské kultury. Výsledek jejich úsilí je vidět v kvalitě odvedené práce, možnosti zpětného návratu do původního stavu, použití kompatibilních nových materiálů, jako i tradičních technik řezání mramoru, vědeckém výzkumu a dokumentaci práce, to vše v té nejvyšší kvalitě. Porota považovala dobrovolnickou práci tohoto interdisciplinárního tělesa předních odborníků za vynikající příklad oddané práce pro záchranu památek.

Kategorie 4 – Vzdělávání, odborná příprava a osvěta

Projekt SOS Azulejos, Loures, PORTUGALSKO

Portugalské historické a umělecké dlaždičky (azulejos) vynikají ve světě kulturního dědictví díky svému osobitému designu a barvám. Během posledních 20 let však došlo k jejich masivním ztrátám v důsledku krádeží a nedostatečné péče. V roce 2007 iniciovalo portugalské muzeum justiční policie ve spolupráci s různými organizacemi projekt SOS Azulejos. Od té doby se počet zaznamenaných krádeží těchto dlaždiček snížil o 80 %. Jak zdůraznila porota, skutečnost, že se podařilo dosáhnout takovýchto výsledků bez dodatečných finančních zdrojů, svědčí o kreativitě, nadšení a nasazení lidí zapojených do tohoto projektu.


Side Bar