Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 13. juuni 2013

Telekommunikatsiooniturg: Euroopa Komisjon kahtleb Eesti reguleeriva asutuse kavandatud lairibaühenduse kuluarvestusmetoodikas

Euroopa Komisjon on peatanud Eesti Konkurentsiameti (kes on ühtlasi Eesti telekommunikatsioonisektori reguleeriv asutus) ettepaneku rakendamise. Ettepanekus käsitletakse selliste reguleeritud tasude arvestamist, mida turgu valitsev teenusepakkuja Elion Ettevõtted AS saab nõuda teistelt teenusepakkujatelt oma lairibainfrastruktuuri kasutamise eest. Komisjon on mures, et Eesti Konkurentsiamseti lähenemisviis ei pruugi olla kooskõlas ELi telekommunikatsioonialaste eeskirjadega ning et see võib takistada investeeringuid lairibaühendusse ja tekitada turul kunstlikke tõkkeid.

Eesti Konkurentsiamet teeb ettepaneku kasutada tasude kehtestamiseks sellist arvestusmeetodit, milles varasid hinnatakse mitte jooksevkulude, vaid algsete ajalooliste kulude alusel. Komisjon on arvamusel, et selline lähenemisviis võib tekitada kunstlikult devalveeritud telefonikaablile (ehk nn vaskpaarile) juurdepääsu hinnad. Ehkki madalad juurdepääsuhinnad võivad konkurentsile lühikeses perspektiivis kasu tuua, takistavad need tõenäoliselt tõhusaid investeeringuid ja innovatsiooni uue ja arenenuma infrastruktuuri kujundamisel ning võivad vähendada teenusepakkujate võimalusi teenida tagasi investeerimiskulud. Kui Eesti Konkurentsiameti pakutud lähenemisviis kinnitatakse, tekib olukord, kus nii Eesti-sisesed kui ka -välised teenusepakkujad on vähem motiveeritud Eestisse investeerima, ning sellel on kahjulik mõju üleeuroopalistele telekommunikatsiooniturgudele.

Komisjoni asepresident Neelie Kroes ütles: „Eesti Konkurentsiameti pakutud lähenemisviis tooks kaasa täpselt sellise olukorra, mida ma soovin vältida. Nimelt looks see ELis ebaühtlased juurdepääsuhinnad, mis võivad pärssida investeeringuid kaasaegsetesse võrkudesse. Kutsun Eesti Konkurentsiametit tungivalt üles esitama uue ettepaneku, mis annaks nii riiklikele kui ka rahvusvahelistele teenusepakkujatele asjakohased stiimulid vana vaskpaarvõrgu asendamiseks kaasaegse tehnoloogiaga.”

Komisjon on saatnud Eesti Konkurentsiametile kirja, milles väljendatakse pakutud metoodika suhtes sügavaid kahtlusi. Nüüd peab reguleeriv asutus koos komisjoni ja elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametiga (BEREC) kolme kuu jooksul kõnealuse juhtumi lahendama. Samal ajal on ettepaneku rakendamine peatatud.

Taust

13. mail 2013 sai komisjon Eesti Konkurentsiametilt ettepaneku eelnõu, milles käsitletakse nii püsivõrgu infrastruktuurile juurdepääsu hulgimüüki kui ka lairibavõrgule juurdepääsu hulgimüüki Eestis.

Eesti Konkurentsiamet tegi ettepaneku kasutada mõlema turu puhul vaskpaari ja kiudoptilise kaabli kaudu pakutava juurdepääsu hinna arvutamiseks mudelit, mis põhineb ülalt-alla ajaloolisel kulubaasil ja täielikult jaotatud kuludel.

Komisjon tunnistab, et Eesti Konkurentsiametil on juurdepääsuhindade reguleerimise kuluarvestusmetoodika valimisel teatav vabadus. Ollakse siiski seisukohal, et Eesti Konkurentsiameti esitatud tõendusmaterjal on valiku põhjendamiseks ebapiisav.

Komisjoni otsusega käivitada põhjalik uurimine algab ELi telekommunikatsiooni direktiivi artikli 7a kohane teine etapp (MEMO/11/321).

Telekommunikatsiooni raamdirektiivi artikli 7 kohaselt peavad riikide telekommunikatsioonisektori reguleerivad asutused teavitama komisjoni, BERECit ja teiste ELi riikide telekommunikatsiooniturgu reguleerivaid asutusi meetmetest, mida nad tõhusa konkurentsi puudumise probleemi lahendamiseks kõnealustel turgudel kavandavad.

Komisjon võib uute eeskirjade kohaselt võtta täiendavaid ühtlustamismeetmeid soovituste või (siduvate) otsustena, kui erinevused riikide reguleerivate asutuste kohaldatavates reguleerimisviisides, sealhulgas parandusmeetmetes, püsivad ELis pikemat aega.

Kasulikud lingid

Komisjonilt Eesti reguleerivale asutusele saadetud kiri avaldatakse järgmisel veebilehel:

https://circabc.europa.eu/w/browse/0fc4cbf9-3412-45fe-84bb-e6d7ba2f010e

Digitaalarengu tegevuskava veebisait

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris:

Kontaktisikud :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar