Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 13. juuni 2013

eCall ehk liiklusõnnetusest teatav automaatne hädaabikõne on alates 2015. aastast kohustuslik

Euroopa Komisjon võttis täna vastu kaks õigusakti ettepanekut, millega püütakse leevendada raskete liiklusõnnetuste tagajärgi kogu ELis. Ettepanekute kohaselt peaksid autod suutma alates 2015. aasta oktoobrist ise helistada raske liiklusõnnetuse korral hädaabiteenistustele. Raske õnnetuse korral valib automaatse hädaabikõne süsteem ehk eCall automaatselt Euroopa ühtse hädaabinumbri 112. Ta teatab hädaabikeskusele auto asukoha ka siis, kui juht on teadvuseta või ei suuda ise helistada. Prognooside kohaselt peaks selline süsteem aitama säästa kuni 2500 elu aastas (MEMO/13/547).

Kõnealused seaduseelnõud tagavad, et alates oktoobrist 2015 on kõik sõiduautode ja kergveokite uued mudelid varustatud hädaabinumbrile 112 helistavate eCall-seadmetega ning häirekeskuste jaoks luuakse taristu, mis võimaldab selliseid kõnesid vastu võtta ja käidelda. Sellega tagatakse automaatsete hädaabikõnede ühilduvus, koostalitlusvõime ja talitluspidevus kogu ELis.

Euroopa Komisjoni asepresident, transpordivolinik Siim Kallas ütles: „Tänased ettepanekud on ELi liiklusohutuse parandamise jaoks oluline verstapost. Eelmisel aastal sai Euroopa Liidu teedel surma 28 000 ja vigastada 1,5 miljonit inimest. Kui õnnetus peaks juhtuma, on vigastatute päästmise mõttes arvel iga minut. Automaatse hädaabikõne tehnoloogia võib aidata päästa elusid, sest hädaabiteenistused saavad reageerida märksa kiiremini üle kogu ELi.”

Euroopa Komisjoni asepresident, tööstuse ja ettevõtluse volinik Antonio Tajani lisas omalt poolt: "Üleeuroopalise koostalitlusvõimelise eCall-süsteemi kasutuselevõtt on oluline samm liiklusohutuse parandamiseks. See aega ja elusid säästev süsteem suurendab ELi kodanike turvalisust ning aitab vähendada liiklussurmade ja liiklusõnnetustes viga saanute arvu. Ühtlasi on see oluline samm selles suunas, et muuta meie sõidukid arukamaks ja suurendada meie konkurentsivõimet.”

„Üleeuroopaline automaatne hädaabikõne on liiklusohutuse seisukohast suur samm edasi,” lisas Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes. Kui keegi vajab erakorralist abi, on tal palju parem olla teistega ühenduses kui üksi jääda. Ja siin tulebki appi IKT.”

Mis kasu on automaatsest hädaabikõnest

Automaatse hädaabikõne süsteemi edastatava teabe põhjal saavad pääste- ja hädaabiteenistused sõidukijuhte ja reisijaid kiiremini abistada ning tänu sellele elusid päästa ja vigastatuile kiiremini abi anda. Hinnangute kohaselt võiks eCall-süsteem kiirendada hädaolukordadele reageerimist linnapiirkondades 40% ja maal 50% ning säästa kuni 2500 elu aastas.

Lisaks liiklusohutuse parandamisele aitab eCall oluliselt vähendada ka liiklusõnnetuste põhjustatud ummikuid ja turvamata õnnetusspaigas toimuda võivaid järgnevaid õnnetusi. Selliste eCalliga seotud tehnoloogiate, komponentide ja teenuste tarnimisse, mida kasutatakse näiteks sõidukisisestes süsteemides, traadita andmeedastuses ja häirekeskuste süsteemides, on kaasatud palju ettevõtteid ning seega on sellest kasu ka tööstusele. Lisaks eeldatakse, et eCalli jaoks kasutuselevõetavaid sõidukisiseseid seadmeid peaks saama kasutada ka muude lisandväärtusega teenuste jaoks (näiteks varastatud autode jälitamiseks).

Kuidas eCall töötab

eCall-süsteem aktiveeritakse automaatselt kohe, kui sõidukisisesed sensorid tuvastavad raske avarii. Kui süsteem aktiveerub, valib see automaatselt Euroopa hädaabinumbri 112, loob telefoniühenduse sobiva häirekeskusega ning edastab päästeteenistustele õnnetuse üksikasjad, nagu õnnetuse toimumise aeg, sõiduki täpne asukoht ning sõidusuund (mis on väga oluline kiirteedel ja tunnelites). eCalli kõnet saab aktiveerida ka käsitsi nupulevajutusega, mida võib teha näiteks raske liiklusõnnetuse pealtnägija.

Õigusaktide ettepanekud, et luua kohustuslik automaatse hädaabikõne süsteem

Komisjon esitas kaks õigusaktiettepanekut, mis aitaksid süsteemi luua ja rakendada:

  • määrus, mis käsitleb eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnitusnõudeid ja millega muudetakse seotud direktiivi 2007/46/EÜ, et muuta sõidukid eCalli jaoks kõlbulikuks, ning

  • otsus koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtu kohta, et muuta avalik taristu eCalli jaoks sobivaks.

Nende ettepanekutega jõuab lõpule komisjoni kolmeetapiline õigusprotsess, et muuta eCall kohustuslikuks kogu ELis (vt IP/11/1010 ja delegeeritud määrus nr 305/2013). Komisjon on varem teinud ettepaneku võtta eCalli süsteem vabatahtlikult kogu Euroopas kasutusele 2009. aastaks (IP/09/1245), kuid see läks liiga aeglaselt.

Edasised sammud

Kui nõukogu ja parlament tänased ettepanekud heaks kiidavad, on komisjoni eesmärk võtta täielikult toimiv automaatse hädaabikõne teenus kogu ELis (ning Islandil, Norras ja Šveitsis) kasutusele 2015. aastaks.

Määruse ettepanek, mis käsitleb eCall süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnitusnõudeid

Otsuse ettepanek koostalitusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtu kohta

Täiendav teave eCall-süsteemi kohta

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar