Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 13 juni 2013

EU:s stresstester för kärnkraftverk: rättsligt bindande granskningar vart sjätte år

Att kärnenergiproduktionen är säker är absolut nödvändigt för alla invånare i Europa. Rigorösa säkerhetsbestämmelser bidrar till att olyckor som den i Fukushima inte ska kunna inträffa i Europa och garanterar dessutom de effektivaste insatserna om en nödsituationen trots allt inträffar. Genom dagens förslag, som ändrar direktivet om kärnsäkerhet från 2009, fastställer kommissionen EU-täckande säkerhetsmål för att avsevärt minska riskerna och skydda människor och miljö. Direktivet syftar till en kontinuerlig förbättring av kärnsäkerheten i hela EU, genom att regelbundna europeiska inbördes utvärderingar införs, insynen i kärnsäkerhetsfrågor förbättras och de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter stärks.

- Det är upp till medlemsländerna att besluta om de vill producera kärnenergi eller inte, men faktum kvarstår att det finns 132 kärnreaktorer i drift i Europa i dag, säger energikommissionär Günther Oettinger. - Kommissionens uppgift är att se till att säkerheten ges högsta prioritet vid samtliga kärnreaktorer.

Det nya direktivet omfattar följande:

  • Säkerhetsmål: Medlemsländerna ska se till att de radioaktiva utsläppen till miljön i praktiken elimineras om olyckor inträffar.

  • EU-täckande, rättsligt bindande granskningar vart sjätte år: Medlemsländerna kommer att enas om specifika frågor och gemensamma metoder för de granskningar som ska utföras av internationella team. Medlemsländerna ansvarar också för att genomföra rekommendationer. Om det uppstår förseningar eller om rekommendationerna inte genomförs kan kommissionen göra kontrollbesök i medlemslandet.

  • Nationella granskningar: Alla kärnkraftverk ska vara föremål för en återkommande säkerhetsgranskning minst vart tionde år och för en särskild granskning om dess livslängd kan komma att förlängas.

  • Nya kärnkraftverk: Alla nya kärnkraftverk ska vara konstruerade så att det inte får några konsekvenser utanför anläggningen om en reaktorhärd skadas.

  • Beredskap och insatser på plats i nödsituationer: Alla kärnkraftverk måste ha ett centrum för krisberedskap, som är skyddat mot radioaktivitet och jordbävningar eller översvämningar, och genomföra stränga riktlinjer för olyckshantering.

När det gäller insyn måste nationella tillsynsmyndigheter och operatörer utarbeta en strategi där det fastställs hur allmänheten ska informeras om en olycka inträffar, men också vid normal drift av anläggningen. Strategin ska offentliggöras. Dessutom kommer invånarna att kunna påverka beslutsprocessen när tillstånd för ett nytt kärnkraftverk ges.

Slutligen säkerställer direktivet att de nationella tillsynsmyndigheterna är självständiga i sitt beslutsfattande och att politiska, ekonomiska eller samhälleliga intressen inte kan överskugga säkerhetsmålen. De nationella tillsynsmyndigheterna måste ha tillräckliga ekonomiska medel och experter för att kunna arbeta effektivt.

Bakgrund

Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima i mars 2011 uppmanade EU:s stats- och regeringschefer kommissionen att tillsammans med europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering (Ensreg) genomföra stresstester och se över EU-lagstiftningen om kärnsäkerhet.

Utöver lärdomarna från Fukushima och stresstesterna bygger förslaget på sakkunskap från framförallt Ensreg, den grupp av vetenskapliga experter som inrättats enligt artikel 31 i Euratomfördraget, IAEA (Internationella atomenergiorganet) och WENRA (Western European Nuclear Regulators' Association) liksom på rapporter från länder utanför EU, bland annat Japan och USA. Hänsyn har också tagits till synpunkter från intressenter, bland annat nationella tillsynsmyndigheter, industrin och det civila samhället.

Mer information

Utkast till förslag till direktiv om ändring av direktivet om kärnsäkerhet

Ensregs webbplats

Kommissionens webbplats om kärnenergi

Videoklipp om kärnsäkerhet

Memo/13/539

Kontaktpersoner:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar