Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 13. junija 2013

Stresni testi jedrskih objektov v EU: pravno zavezujoči pregledi vsakih šest let

Varna proizvodnja jedrske energije je življenjskega pomena za vse Evropejce. Strogi varnostni predpisi pomagajo zagotoviti, da se nesreče, kot je bila tista v Fukušimi, v Evropi ne bodo zgodile. Prav tako zagotavljajo kar najučinkovitejše odzivanje, če bi do jedrske nesreče kljub temu prišlo. Z današnjim predlogom, ki spreminja direktivo o jedrski varnosti iz leta 2009, Evropska komisija predstavlja varnostne cilje za vso EU, ki bodo znatno znižali tveganja ter zaščitili ljudi in okolje. Z uvedbo sistema rednih evropskih medsebojnih strokovnih pregledov, povečanjem preglednosti v zvezi z jedrsko varnostjo in okrepitvijo pooblastil nacionalnih regulatorjev je ta predlog direktive usmerjen v stalno izboljševanje jedrske varnosti po vsej EU.

Evropski komisar za energetiko Günther Oettinger je dejal: „Države članice se morajo odločiti, ali želijo proizvajati jedrsko energijo. Dejstvo pa je, da v Evropi že zdaj deluje 132 jedrskih reaktorjev. Naloga Komisije je zagotoviti, da bo prav v vseh varnost prednostna naloga."

Nova direktiva določa naslednje:

  • varnostni cilj: države članice morajo zagotoviti, da so radioaktivni izpusti v okolje praktično izključeni;

  • pravno zavezujoči pregledi vsakih šest let po vsej EU: države članice bodo skupaj določile eno ali več tem in skupno metodologijo za preglede, ki jih bodo opravile mednarodne skupine. Države članice so odgovorne tudi za izvajanje priporočil. V primeru zamude ali neupoštevanja priporočil lahko Evropska komisija organizira kontrolni obisk v državi članici;

  • nacionalni pregledi: vsaka jedrska elektrarna mora opraviti občasni varnostni pregled najmanj vsakih 10 let in poseben varnostni pregled, kadar se preučuje možnost podaljšanja življenjske dobe;

  • nove elektrarne: vse nove jedrske elektrarne se projektirajo tako, da se zagotovi, da poškodba reaktorske sredice nima posledic zunaj obrata;

  • pripravljenost in odzivanje na izredne razmere na lokaciji objekta: vsaka jedrska elektrarna mora imeti center za odzivanje v izrednih razmerah, ki je zaščiten proti radioaktivnosti in potresom ali poplavam, ter izvajati stroge smernice za ravnanje v primeru nesreč.

Kar zadeva preglednost, bodo morali nacionalni regulativni organi in upravljavci obratov pripraviti strategijo, v kateri bo opredeljen način obveščanja javnosti v primeru nesreče, pa tudi v obdobju običajnega delovanja obrata. To strategijo bodo morali objaviti. Poleg tega bodo imeli državljani možnost sodelovati v procesu odločanja pri izdaji dovoljenja za novo jedrsko elektrarno.

Nazadnje direktiva zagotavlja, da so nacionalni regulativni organi neodvisni pri sprejemanju odločitev in da politični, gospodarski ali družbeni interesi ne morejo prevladati nad varnostnimi cilji. Nacionalnim regulativnim organom morajo biti dodeljena zadostna sredstva in strokovno osebje, da bodo lahko učinkovito delovali.

Ozadje

Po jedrski nesreči v Fukušimi marca 2011 so voditelji držav in vlad EU pozvali Komisijo, naj skupaj s skupino evropskih regulatorjev za jedrsko varnost (ENSREG) opravi stresne teste in pregleda zakonodajo EU na področju jedrske varnosti.

Poleg izkušenj, pridobljenih na podlagi nesreče v Fukušimi, in stresnih testov predlog temelji na strokovnem znanju iz različnih virov, med katerimi so zlasti skupina ENSREG, skupina znanstvenih strokovnjakov, ustanovljena na podlagi člena 31 Pogodbe Euratom, Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA), Združenje zahodnoevropskih organov za jedrsko varnost (WENRA), poročila iz držav, ki niso članice EU, kot sta Japonska ali ZDA itd. Poleg tega upošteva izražena stališča deležnikov, vključno z nacionalnimi regulativnimi organi, industrijo in civilno družbo.

Več informacij

Osnutek predloga direktive o spremembi direktive o jedrski varnosti

Spletna stran skupine evropskih regulatorjev za jedrsko varnost

Spletna stran Komisije o jedrski energiji

Video o jedrski varnosti

Memo/13/539

Kontakti:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar