Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 13. júna 2013

Záťažové testy jadrových elektrární v EÚ: povinné preskúmanie každých šesť rokov

Bezpečnosť výroby jadrovej energie je veľmi dôležitá pre všetkých Európanov. Prísne bezpečnostné opatrenia pomáhajú zabezpečiť, aby v Európe nedošlo k haváriám, ako bola tá vo Fukušime. Ak by k jadrovej núdzovej situácii predsa len došlo, zabezpečujú najúčinnejšiu možnú reakciu. Dnešným návrhom, ktorým sa mení smernica o jadrovej bezpečnosti z roku 2009, Európska komisia vytyčuje celoeurópske bezpečnostné ciele v záujme výrazného zníženia rizík a v záujme ochrany ľudí i životného prostredia. Cieľom smernice je priebežné zvyšovanie jadrovej bezpečnosti v celej EÚ zavedením systému pravidelného partnerského preskúmania na európskej úrovni, zvýšením transparentnosti v otázkach jadrovej bezpečnosti a posilnením právomocí vnútroštátnych regulačných orgánov.

Komisár pre energetiku Günther Oettinger uviedol: „Je na členských štátoch, aby sa rozhodli, či chcú vyrábať jadrovú energiu alebo nie. Faktom zostáva, že Európa má momentálne 132 činných jadrových reaktorov. Našou úlohou v rámci Komisie je zaistiť, aby bezpečnosť bola v každom z nich absolútnou prioritou.“

Novou smernicou sa stanovuje:

  • Cieľ bezpečnosti: Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade havárie prakticky eliminoval únik rádioaktivity do životného prostredia.

  • Právne záväzné preskúmanie na európskej úrovni každých šesť rokov: Členské štáty sa dohodnú na konkrétnych témach, ako aj na spoločnej metodike preskúmania, ktoré vykonajú medzinárodné tímy. Členské štáty sú zároveň zodpovedné za zohľadnenie odporúčaní. Ak dôjde k omeškaniu alebo sa odporúčania nezohľadnia, Európska komisia môže zorganizovať v príslušnom členskom štáte overovaciu misiu.

  • Vnútroštátne preskúmanie: Každá jadrová elektráreň sa podrobí pravidelnému preskúmaniu bezpečnosti aspoň raz za desať rokov a osobitnému preskúmaniu pri prípadnom predlžovaní životnosti.

  • Nové elektrárne: Všetky nové jadrové elektrárne sa navrhnú spôsobom, ktorý zabezpečí, že prípadné poškodenie jadra reaktora nebude mať dôsledky mimo elektrárne.

  • Havarijná pripravenosť a reakcia na mieste: Každá jadrová elektráreň musí byť vybavená centrom reakcie na núdzové situácie, ktoré je chránené pred rádioaktivitou, zemetraseniami a zaplavením, a musí uplatňovať prísne usmernenia na riešenie havárií.

Pokiaľ ide o transparentnosť, vnútroštátne regulačné orgány a prevádzkovatelia elektrární budú musieť vypracovať stratégiu, v ktorej sa definuje spôsob informovania verejnosti v prípade havárie, ale aj pri bežnej prevádzke elektrárne. Táto stratégia musí byť zverejnená. Okrem toho bude mať verejnosť príležitosť zúčastniť sa procesu udeľovania licencií na novú jadrovú elektráreň.

Napokon smernica zaisťuje, že vnútroštátne regulačné orgány budú pri rozhodovaní nezávislé a že politické, hospodárske či sociálne záujmy nesmú byť nadradené cieľom v oblasti bezpečnosti. Vnútroštátnym regulačným orgánom sa musia poskytnúť dostatočné prostriedky a odborný personál na zabezpečenie účinnej prevádzky.

Súvislosti

Po jadrovej havárii vo Fukušime v marci 2011 požiadali hlavy štátov a predsedovia vlád EÚ Komisiu, aby spolu so Skupinou európskych regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG) vykonala záťažové testy a preskúmala legislatívu EÚ v oblasti jadrovej bezpečnosti.

Okrem ponaučení z Fukušimy a záťažových testov sa návrh opiera aj o rôzne zdroje odborných znalostí, najmä ENSREG, skupinu vedeckých expertov zriadenú na základe článku 31 Zmluvy o Euratome, Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE), Združenie západoeurópskych regulačných orgánov v oblasti jadrovej energie (WENRA), správy z krajín mimo EÚ (napríklad Japonsko alebo USA atď.). Zohľadnené sú v ňom aj názory zainteresovaných strán vrátane vnútroštátnych regulačných orgánov, priemyslu a občianskej spoločnosti.

Ďalšie informácie

Návrh smernice, ktorou sa mení smernica o jadrovej bezpečnosti

Webová stránka Skupiny európskych regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť

Webová stránka Komisie o jadrovej bezpečnosti

Video o jadrovej bezpečnosti

Memo/13/539

Kontaktné osoby:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 2589)

Marlene Holzner (+32 2 296 0196)


Side Bar