Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 13. jūnijā

ES kodoliekārtu noturības testi: juridiski saistošas pārbaudes reizi sešos gados

Tas, cik droša ir kodolenerģijas ražošana, ir svarīgi ikvienam Eiropas iedzīvotājam. Bargi drošības noteikumi palīdz garantēt, ka Eiropu nepiemeklēs tādas avārijas kā Fukušimā. Tie arī garantē, ka gadījumā, ja kodolavārija tomēr notiek, tiek īstenoti paši efektīvākie pretpasākumi. Šodien publiskotajā priekšlikumā, ar ko tiek grozīta 2009. gada kodoldrošības direktīva, Eiropas Komisija nosaka ES mēroga drošības mērķus, lai ievērojami mazinātu riskus un pasargātu cilvēkus un vidi. Direktīva tiecas panākt pastāvīgu kodoldrošības uzlabošanos visā ES: tā paredz Eiropas līmeņa profesionālizvērtēšanu, lielāku pārredzamību kodoldrošības lietās un plašākas valstu regulatoru pilnvaras.

Enerģētikas komisārs Ginters Etingers sacīja: "Dalībvalstis pašas var izvēlēties, vai ražot kodolenerģiju. Tomēr pašlaik Eiropā darbojas 132 kodolreaktori. Komisijas uzdevums ir gādāt par to, lai ikkatrā reaktorā pats svarīgākais būtu drošība."

Jaunā direktīva paredz:

  • drošības mērķi – dalībvalstīm jānodrošina, ka avārijas gadījumā radioaktivitātes nonākšana apkārtējā vidē ir praktiski neiespējama;

  • ES mēroga juridiski saistošas pārbaudes reizi sešos gados – dalībvalstis kopīgi vienojas par konkrētiem tematiem un kopējo metodoloģiju, un pārbaudes veic speciālisti no vairākām valstīm. Dalībvalstis ir arī atbildīgas par ieteikumu īstenošanu. Ja ieteikumi tiek īstenoti ar kavēšanos vai netiek īstenoti vispār, Eiropas Komisija var šajā dalībvalstī rīkot īpašu pārbaudi;

  • pārbaudes valsts līmenī - katrā kodolspēkstacijā vismaz reizi 10 gados notiek periodiskas drošības pārbaudes, kā arī jāveic īpaša drošības pārbaude, ja vēlas pagarināt kodolspēkstacijas ekspluatācijas termiņu;

  • jaunas spēkstacijas - visas jaunās kodolspēkstacijas ir projektētas tā, lai pat gadījumā, kad reaktora aktīvā zona ir bojāta, tas nerada sekas ārpus spēkstacijas;

  • kodolspēkstaciju gatavība ārkārtas situācijām un reaģēšanas pasākumi – katrā kodolspēkstacijā jābūt ārkārtas reaģēšanas centram, kas aizsargāts pret radioaktivitāti un zemestrīcēm vai plūdiem, un jāievēro stingras negadījumu pārvaldības vadlīnijas;

Runājot par pārredzamību, valstu regulatīvajām iestādēm un iekārtu ekspluatētājiem būs jāizstrādā stratēģija, kurā izklāstīts, kā tiek informēta sabiedrība gan avārijas gadījumā, gan iekārtas normālas darbības laikā. Šī stratēģija būs jāpublisko. Iedzīvotāji varēs piedalīties lēmuma pieņemšanas procesā, kad tiek lemts par jaunas kodolspēkstacijas licencēšanu.

Visbeidzot, direktīva nodrošina, ka valstu regulatīvās iestādes lēmumu pieņemšanā ir neatkarīgas un ka drošības mērķi stāv pāri politiskām, ekonomiskām vai sabiedrības interesēm. Valstu regulatīvajām iestādēm ir jāpiešķir pietiekami līdzekļi un personāls, lai tās varētu pilnvērtīgi strādāt.

Papildinformācija

Pēc Fukušimas kodolavārijas 2011. gada martā ES valstu un valdību vadītāji aicināja Komisiju kopā ar Eiropas Kodoldrošības jomas regulatoru grupu (ENSREG) veikt noturības testus un pārskatīt ES kodoldrošības tiesību aktus.

Priekšlikuma pamatā ir ne tikai Fukušimas bargā mācība un noturības testu rezultāti, bet arī atzinumi no dažādiem ekspertiem, kuru vidū var minēt ENSREG, zinātnisko ekspertu grupu, kas izveidota saskaņā ar Euratom līguma 31. pantu, Starptautisko atomenerģijas aģentūru (SAEA), Rietumeiropas Kodolregulatoru asociāciju (WENRA), trešo valstu (piemēram, Japānas vai ASV) ziņojumus u.c. Tāpat tajā ņemti vērā ieinteresēto personu, tostarp valstu regulatoru, nozares un pilsoniskās sabiedrības, viedokļi.

Plašāka informācija

Priekšlikuma projekts direktīvai, ar ko groza Kodoldrošības direktīvu

Eiropas Kodoldrošības jomas regulatoru grupas tīmekļa vietne

Komisijas tīmekļa vietne par kodolenerģiju

Videomateriāls par kodoldrošību

Memo/13/539

Kontaktpersonas:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar