Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 13 d.

ES branduolinės saugos testavimas nepalankiausiomis sąlygomis. Teisės aktuose numatomos patikros kas šešerius metus

Branduolinės energijos gamybos sauga nepaprastai svarbi visiems europiečiams. Griežtos saugos nuostatos padeda užtikrinti, kad Europoje neįvyktų tokios avarijos kaip Fukušimoje. Jos taip pat garantuoja, kad, jei vis dėlto kiltų branduolinis pavojus, į jį būtų reaguojama kuo efektyviau. Šiandien Europos Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti 2009 m. branduolinės saugos direktyvą ir nustatyti visoje ES galiosiančius saugos tikslus, kurie gerokai sumažintų riziką ir apsaugotų žmones bei aplinką. Direktyvoje numatyta taikyti reguliarių Europos lygmens tarpusavio vertinimų sistemą, užtikrinti didesnį branduolinės saugos aspektų skaidrumą, padidinti nacionalinių reguliavimo institucijų įgaliojimus ir taip nuolat gerinti branduolinę saugą visoje ES.

Už energetiką atsakingas Europos Komisijos narys Güntheris Oettingeris sakė: „Valstybės narės pačios sprendžia, ar gaminti branduolinę energiją. Tačiau faktai lieka faktais: šiuo metu Europoje veikia 132 branduoliniai reaktoriai. Komisijos užduotis yra užtikrinti, kad kiekvieno tų reaktorių sauga būtų svarbiausias prioritetas.“

Naujojoje direktyvoje nustatyti:

  • saugos tikslas. Valstybės narės turės užtikrinti, kad avarijų atvejais radioaktyviųjų medžiagų išmetimas į aplinką būtų praktiškai neįmanomas;

  • kas 6 metus teisiškai privalomos patikros visoje ES. Valstybės narės sutars dėl vieno ar kelių konkrečių tikrintinų branduolinės saugos aspektų ir bendros patikrų metodikos. Patikras atliks tarptautinės ekspertų grupės. Valstybės narės turės įgyvendinti gautas rekomendacijas. Neįvykdžius ar atidėliojant rekomendacijų įgyvendinimą Europos Komisija galės valstybėse narėse surengti tikrinimus;

  • nacionalinės patikros. Kiekvienoje branduolinėje elektrinėje bent kartą per 10 metų reguliariai atliekama saugos patikra; atskiras patikrinimas numatytas svarstant galimą eksploatacijos pratęsimą;

  • naujos branduolinės elektrinės. Visos naujos branduolinės elektrinės projektuojamos taip, kad reaktoriaus šerdies pažeidimo atveju poveikis nebūtų juntamas už elektrinės ribų;

  • avarinė parengtis ir reagavimas branduolinio įrenginio aikštelėje. Kiekvienoje branduolinėje elektrinėje turi būti ekstremaliųjų situacijų valdymo centrai, apsaugoti nuo radioaktyvumo ir žemės drebėjimų ar potvynių. Jie įgyvendintų griežtas avarijų valdymo gaires.

Siekdami skaidrumo elektrines eksploatuojantys subjektai ir nacionalinės reguliavimo institucijos turės parengti strategiją, apibrėžiančią visuomenės informavimo tvarką ir avarijos atveju, ir įprastomis elektrinės eksploatavimo sąlygomis. Ta strategija turės būti paskelbta viešai. Be to, piliečiams bus suteikta galimybė įsitraukti į sprendimų priėmimą, kai bus licencijuojama nauja branduolinė elektrinė.

Direktyvoje užtikrinama, kad nacionalinės reguliavimo institucijos priimdamos sprendimus būtų nepriklausomos ir kad politiniai, ekonominiai ar visuomenės interesai nebūtų iškelti aukščiau už saugos tikslus. Kad nacionalinių reguliavimo institucijų veikla būtų efektyvi, jos turi turėti pakankamai lėšų ir kvalifikuotų darbuotojų.

Pagrindiniai faktai

Po 2011 m. kovo mėn. branduolinės avarijos Fukušimoje ES valstybių ir vyriausybių vadovai paprašė Komisijos kartu su Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupe (ENSREG) atlikti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir persvarstyti ES branduolinės saugos teisės aktus.

Pasiūlymas pagrįstas ne tik Fukušimos ir testavimo nepalankiausiomis sąlygomis patirtimi, bet ir įvairiais specialiųjų žinių šaltiniais, pavyzdžiui, ENSREG, pagal Euratomo sutarties 31 straipsnį įsteigtos ekspertų mokslininkų grupės, Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA), Vakarų Europos branduolinės energetikos reguliavimo institucijų asociacijos (WENRA) nuomonėmis, taip pat ES nepriklausančių valstybių, tokių kaip Japonija ir JAV, ataskaitomis. Jame taip pat atsižvelgta į suinteresuotųjų šalių (nacionalinių reguliavimo institucijų, sektoriaus atstovų, pilietinės visuomenės ir kitų subjektų) pareikštą nuomonę.

Daugiau informacijos

Branduolinės saugos direktyvos pakeitimo pasiūlymo projektas

Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupės svetainė

Branduolinei saugai skirta Komisijos svetainė

Vaizdo siužetas apie branduolinę saugą

Memo/13/539

Asmenys ryšiams:

Nicole Bockstaller, tel. +32 2 295 25 89

Marlene Holzner, tel. +32 2 296 01 96


Side Bar