Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 13.6.2013

EU:n ydinvoimaloiden stressitestit: Oikeudellisesti sitovat arvioinnit kuuden vuoden välein

Ydinenergian tuotannon turvallisuudella on olennainen merkitys kaikille eurooppalaisille. Tiukat turvallisuussäännöt auttavat varmistamaan, ettei Fukushiman kaltaisia onnettomuuksia tapahdu Euroopassa. Ne myös takaavat mahdollisimman tehokkaan reagoinnin, jos hätätilanne kaikesta huolimatta syntyy. Tänään esitetyssä ehdotuksessa, jolla muutetaan ydinturvallisuusdirektiiviä vuodelta 2009, Euroopan komissio esittelee EU:n laajuiset turvallisuustavoitteet, jotta voidaan vähentää merkittävästi riskejä ja suojella ihmisiä ja ympäristöä. Uudella direktiivillä on tarkoitus parantaa jatkuvasti ydinturvallisuutta kaikkialla EU:ssa ottamalla käyttöön säännöllisten eurooppalaisten vertaisarviointien järjestelmä, lisäämällä ydinturvallisuusasioihin liittyvää avoimuutta ja lujittamalla kansallisten valvontaviranomaisten valtuuksia.

”Kukin jäsenvaltio päättää itse, haluaako se tuottaa ydinenergiaa”, toteaa energiakomissaari Günther Oettinger. “Tosiasia on, että Euroopassa on tällä hetkellä toiminnassa 132 ydinreaktoria. Komission tehtävänä on varmistaa, että turvallisuus on ehdottomasti etusijalla kaikissa niistä.”

Uusi direktiivi sisältää seuraavat vaatimukset:

  • Turvallisuustavoite: Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei ympäristöön käytännössä pääse radioaktiivisia päästöjä onnettomuustilanteessa.

  • EU:n laajuiset oikeudelliset sitovat arvioinnit kuuden vuoden välein: Jäsenvaltiot sopivat yhdessä arviointien aiheista ja yhteisistä menetelmistä. Monikansalliset ryhmät suorittavat arvioinnit. Jäsenvaltiot vastaavat myös suositusten täytäntöönpanosta. Viivästys- tai laiminlyöntitapauksessa Euroopan komissio voi järjestää tarkastuskäynnin kyseiseen jäsenvaltioon.

  • Kansalliset arvioinnit: Jokaiselle ydinvoimalalle tehdään määräaikainen turvallisuusarviointi vähintään 10 vuoden välein ja erityinen arviointi, jos laitoksen käyttöikää aiotaan jatkaa.

  • Uudet ydinvoimalat: Kaikki uudet ydinvoimalat on suunniteltava niin, että jos reaktorisydän vaurioituu, vaikutukset eivät ulotu laitoksen ulkopuolelle,

  • Laitosalueen valmiusjärjestelyt ja –toiminta: Jokaisessa ydinvoimalassa on oltava valmiuskeskus, joka on suojattu radioaktiivisuudelta ja maanjäristyksiltä tai tulvilta, ja noudatettava tiukkoja ohjeita onnettomuuksien hallinnasta.

Avoimuusvaatimuksiin kuuluu, että kansallisten valvontaviranomaisten ja ydinlaitosten toiminnanharjoittajien on laadittava strategia siitä, kuinka yleisölle tiedotetaan onnettomuuden sattuessa ja myös laitoksen tavanomaisissa toimintaolosuhteissa. Strategia on julkaistava. Lisäksi kansalaisilla on mahdollisuus osallistua päätöksentekoprosessiin uuden ydinvoimalan rakentamisluvasta päätettäessä.

Direktiivillä myös varmistetaan, että kansalliset valvontaviranomaiset ovat riippumattomia päätöksenteossaan ja ettei poliittisia, taloudellisia tai yhteiskunnallisia etuja voida asettaa turvallisuustavoitteiden edelle. Kansallisille valvontaviranomaisille on niiden tehokasta toimintaa varten osoitettava riittävät varat ja asiantunteva henkilöstö.

Tausta

Maaliskuussa 2011 tapahtuneen Fukushiman ydinonnettomuuden jälkeen EU:n valtioiden ja hallitusten päämiehet pyysivät komissiota yhdessä Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän (ENSREG) kanssa suorittamaan stressitestejä ja tarkistamaan EU:n ydinturvallisuuslainsäädäntöä.

Fukushiman onnettomuudesta ja stressitesteistä saatujen kokemusten lisäksi ehdotus perustuu eri asiantuntemuksen lähteisiin. Näitä ovat erityisesti ENSREG, Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklalla perustettu tieteellinen asiantuntijaryhmä, Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA), Läntisen Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten järjestö (WENRA) sekä EU:n ulkopuolisten maiden, kuten Japanin ja Yhdysvaltojen, tekemät selvitykset. Ehdotuksessa otetaan myös huomioon eri sidosryhmien, kuten kansallisten valvontaviranomaisten, alan teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan, ilmaisemat näkemykset.

Lisätietoja

Luonnos: Ehdotus ydinturvallisuusdirektiivin muuttamisesta

Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän verkkosivu

Komission ydinenergiasivusto

Video ydinturvallisuudesta

Memo/13/539

Yhteyshenkilöt:

Nicole Bockstaller (+32-2) 295 25 89

Marlene Holzner (+32-2) 296 01 96


Side Bar