Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 13. juni 2013

Stresstest af nukleare anlæg i EU: retligt bindende vurderinger hvert sjette år

Det er af afgørende betydning for alle i Europa, at sikkerheden i forbindelse med nuklear energi er i orden. Strenge sikkerhedsbestemmelser er med til at sikre, at ulykker som Fukushima ikke vil ske i Europa. Desuden garanterer de, at der kan gribes effektivt ind, hvis der alligevel skulle ske en ulykke. Med det aktuelle forslag, der ændrer direktivet om nuklear sikkerhed fra 2009, opstiller Europa-Kommissionen fælles EU-mål for at nedbringe risiciene væsentligt og beskytte mennesker og miljø. Ved at indføre et system med jævnlig fagfællebedømmelse på europæisk plan, forbedre oplysningen om nuklear sikkerhed og styrke de nationale myndigheders beføjelser sigter direktivet mod løbende at forbedre den nukleare sikkerhed i hele EU.

Energikommissær Günther Oettinger udtaler: "Det er op til medlemsstaterne, om de vil producere nuklear energi eller ej. Men under alle omstændigheder er det en kendsgerning, at der er 132 kernekraftreaktorer i drift i Europa i dag. Vores opgave i Kommissionen er at sørge for, at sikkerheden får højeste prioritet i hvert enkelt af dem."

Det nye direktiv indfører bestemmelser om:

  • Sikkerhedsmål: Medlemsstaterne skal sikre, at man i tilfælde af ulykker praktisk talt eliminerer udslip af radioaktivitet i miljøet.

  • EU-dækkende, retligt bindende vurderinger hvert sjette år: Medlemsstaterne skal i fællesskab fastlægge, hvilke særlige emner der skal være genstand for en vurdering, og hvilke metoder der skal anvendes ved vurderingen, som vil blive gennemført af multinationale hold. Medlemsstaterne har også ansvaret for at føre henstillingerne ud i livet. Hvis der er forsinkelser, eller hvis henstillingerne ikke gennemføres, kan Europa-Kommissionen udføre kontrolbesøg i de pågældende medlemsstater.

  • Sikkerhedsvurdering på nationalt plan: Alle kernekraftanlæg underkastes en periodisk sikkerhedsvurdering mindst én gang hvert tiende år og en særlig vurdering, hvis det overvejes at forlænge deres levetid.

  • Nye kernekraftanlæg: Alle nye kernekraftværker skal være konstrueret således, at en beskadiget reaktorkerne ikke får konsekvenser uden for anlægget.

  • Nødberedskab og afværgeforanstaltninger på anlæggene: Alle nye kernekraftanlæg skal have et kriseberedskabscenter, der er beskyttet mod radioaktivitet, jordskælv og oversvømmelser, og skal gennemføre strenge retningslinjer for håndtering af ulykker.

Hvad angår oplysning over for offentligheden, skal de nationale tilsynsmyndigheder og operatørerne udvikle en strategi for, hvordan offentligheden informeres i tilfælde af en ulykke, men også i perioder med normal drift af anlægget. Denne strategi skal offentliggøres. Desuden vil borgerne få mulighed for at deltage i beslutningsprocessen, når der skal træffes afgørelse om driftstilladelser til nye kernekraftanlæg.

Endelig skal direktivet sikre, at de nationale tilsynsmyndigheder træffer beslutninger i uafhængighed, og at politiske, økonomiske eller samfundsmæssige interesser ikke kan tilsidesætte sikkerhedsmålene. De nationale myndigheder skal råde over tilstrækkelige midler og ekspertise til, at de kan varetage deres opgaver effektivt.

Baggrund

Efter kernekraftulykken i Fukushima i marts 2011 bad EU’s stats- og regeringschefer Kommissionen og European Nuclear Safety Regulators' Group (Ensreg) om at foretage stresstests og at gennemgå EU’s lovgivning om nuklear sikkerhed med henblik på en revision.

Ud over erfaringerne fra Fukushima og stresstestene er forslaget baseret på forskellige kilder til ekspertise, især Ensreg, gruppen af videnskabelige eksperter, der er nedsat i henhold til artikel 31 i Euratomtraktaten, Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA), De Vesteuropæiske Nukleare Tilsynsmyndigheders Sammenslutning (WENRA), rapporter fra ikke-EU-lande som f.eks. Japan og USA m.m. I forslaget er der også taget hensyn til de synspunkter, som de berørte parter, herunder de nationale lovgivere, industrien og civilsamfundet, har givet udtryk for

Yderligere oplysninger

Udkast til forslag til direktiv om ændring af direktivet om nuklear sikkerhed

European Nuclear Safety Regulators Group

Kommissionens webside om nuklear energi

Videoklip om nuklear sikkerhed

Memo/13/539

Kontaktpersoner:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar