Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 13. června 2013

Zátěžové testy jaderných elektráren v EU: právně závazná hodnocení každých šest let

Bezpečnost při výrobě jaderné energie má zásadní význam pro všechny Evropany. Přísné bezpečnostní předpisy přispívají k tomu, aby bylo zajištěno, že v Evropě nedojde k haváriím jako ve Fukušimě. Zaručují též nejúčinnější reakci, pokud by přese všechno došlo k jaderné mimořádné situaci. Dnešním návrhem, kterým se mění směrnice o jaderné bezpečnosti z roku 2009, Komise stanoví cíle v oblasti bezpečnosti pro celou EU, aby tak výrazně snížila rizika a chránila obyvatelstvo i životní prostředí. Směrnice se zaměřuje na soustavné zvyšování jaderné bezpečnosti v celé EU tím, že zavádí systém pravidelných evropských vzájemných hodnocení, zvyšuje transparentnost v otázkách jaderné bezpečnosti a posiluje pravomoci vnitrostátních dozorných orgánů.

Komisař pro energetiku Günther Oettinger k tomu uvedl: „Je na členských státech, aby se rozhodly, zda hodlají vyrábět jadernou energii, či nikoli. Skutečností zůstává, že v Evropě je v současnosti v provozu 132 jaderných reaktorů. Naším úkolem v Komisi je zajistit, aby u každého z těchto reaktorů byla nejvyšší prioritou bezpečnost.“

Nová směrnice stanoví:

  • Cíle v oblasti bezpečnosti: Členské státy zajistí, aby byl v případě havárií prakticky vyloučen únik radioaktivity do životního prostředí.

  • Právně závazná hodnocení pro celou EU každých šest let: Členské státy se společně dohodnou na konkrétním tématu/konkrétních tématech a na společné metodice hodnocení, která provedou mnohonárodní týmy. Členské státy též odpovídají za provádění příslušných doporučení. V případě prodlení či neprovedení doporučení může Evropská komise do daného členského státu uspořádat ověřovací návštěvu. 

  • Vnitrostátní prověrky: V každé jaderné elektrárně proběhne alespoň jednou za deset let pravidelná bezpečnostní prověrka a, zvažuje-li se prodloužení životnosti elektrárny, i zvláštní prověrka.

  • Nové elektrárny: Všechny jaderné elektrárny jsou konstruovány tak, aby se zajistilo, že případné porušení jádra reaktoru nebude mít žádné následky mimo elektrárnu.

  • Připravenost na mimořádné události v areálu jaderného zařízení a reakce na ně: Každá jaderná elektrárna musí mít středisko reakce na mimořádné situace, jež je chráněno proti radioaktivitě a zemětřesením či záplavám, a musí provádět přísné pokyny ke zvládání havárií.

Pokud jde o transparentnost, vnitrostátní dozorné orgány a provozovatelé elektráren budou muset vypracovat strategii, v níž bude vymezeno, jak bude veřejnost informována v případě havárie, ale i v době běžného provozu elektrárny. Tuto strategii bude třeba zveřejnit. Kromě toho budou mít občané příležitost podílet se na rozhodovacím procesu při udělování povolení pro novou jadernou elektrárnu.

Závěrem lze uvést, že směrnice zajišťuje jak nezávislost vnitrostátních dozorných orgánů při rozhodování, tak i to, že politické, hospodářské a společenské zájmy nebudou moci převážit nad cíli v oblasti bezpečnosti. Pro účinné fungování musí mít vnitrostátní dozorné orgány k dispozici dostatečné finanční prostředky i odborné pracovníky.

Souvislosti

V návaznosti na jadernou havárii ve Fukušimě v březnu 2011 požádali hlavy států a předsedové vlád EU Komisi, aby společně se Skupinou evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost (ENSREG) provedla zátěžové testy a přezkoumala předpisy EU v oblasti jaderné bezpečnosti.

Kromě poznatků z Fukušimy a zátěžových testů vychází návrh z různých zdrojů odborných znalostí, mezi něž patří zejména ENSREG, skupina vědeckých odborníků vytvořená podle článku 31 Smlouvy o Euratomu, Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), Asociace západoevropských jaderných dozorů (WENRA) a zprávy ze zemí, které nejsou členy EU, jako je Japonsko nebo USA, atd. V návrhu jsou též zohledněny názory zúčastněných stran, včetně vnitrostátních dozorných orgánů, průmyslu a občanské společnosti.

Další informace

Návrh směrnice, kterou se mění směrnice o jaderné bezpečnosti

Internetové stránky Skupiny evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost

Internetové stránky Komise o jaderné energii

Video o jaderné bezpečnosti

Memo/13/539

Kontaktní osoby:

Nicole Bockstaller (+32 22952589)

Marlene Holzner (+32 22960196)


Side Bar