Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 13 юни 2013 година

Ядрени стрес тестове на ЕС: задължителни проверки на всеки шест години

Безопасността на производството на ядрена енергия е от жизнено значение за всички европейци. Строгите правила за безопасност помагат да се гарантира, че ядрени злополуки като тази във Фукушима няма да се случат в Европа. Освен това благодарение на тях се осигурява най-ефикасна реакция, в случай че все пак възникне злополука. С днешното предложение за изменение на директивата за ядрена сигурност от 2009 г. Европейската комисия определя общоевропейски цели за значително намаляване на рисковете и за защита на гражданите и околната среда. Целта на директивата е дълготрайно подобряване на ядрената сигурност в ЕС чрез въвеждане на система за редовни европейски партньорски проверки, повишаване на прозрачността по въпросите на ядрената сигурност и укрепване на правомощията на националните регулаторни органи.

Комисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер заяви: „Държавите членки ще решат дали искат да произвеждат ядрена енергия или не. Факт е обаче, че днес в Европа има 132 ядрени реактора в експлоатация. Нашата задача в Комисията е да гарантираме, че безопасността е главен приоритет във всеки от тях.“

Новата директива постановява:

  • Цел за безопасност: държавите членки гарантират, че в случай на авария отделянето на радиоактивност в околната среда е практически предотвратено.

  • Задължителни по закон проверки в целия ЕС на всеки шест години: държавите членки ще се споразумеят по конкретните области и общата методология за проверките, които ще бъдат извършвани от международни екипи. Освен това държавите членки отговарят за изпълнението на препоръките. В случай на закъснение или неизпълнение на препоръките, Европейската комисия може да организира мисия за проверка в съответната страна от ЕС.

  • Национални проверки: всяка ядрена електроцентрала подлежи на периодични проверки за безопасност поне веднъж на всеки 10 години, както и на специална проверка в случай на евентуално удължаване на срока на експлоатация.

  • Нови електроцентрали: всички нови ядрени електроцентрали са проектирани по начин, който гарантира, че в случай на повреда в активната зона на ядрен реактор последиците остават в рамките на централата.

  • Готовност и реагиране на място при аварийни ситуации: във всяка ядрена електроцентрала трябва да има защитен от радиоактивност, земетресения или наводнения център за спешна помощ и да се прилагат строги насоки за управление на аварии.

Що се отнася до прозрачността, националните регулаторни органи и операторите на ядрени електроцентрали ще трябва да разработят стратегия, в която ще се посочва как да бъде информирана обществеността в случай на злополука, но също така и по време на нормалната експлоатация на централата. Тази стратегия ще трябва да бъде публикувана. В допълнение гражданите ще имат възможност да участват в процеса на вземане на решение при лицензирането на проект за изграждането на нова ядрена електроцентрала.

Най-накрая, с директивата се гарантира, че националните регулаторни органи са независими при вземането на решения и че политическите, икономическите или обществените интереси не могат да вземат превес над целите за безопасност. Националните регулаторни органи трябва да разполагат с достатъчно средства и експертен персонал, за да могат да работят ефективно.

Контекст

След ядрената злополука във Фукушима през март 2011 г., държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС поискаха от Комисията да извърши заедно с Европейската група на регулаторите в областта на ядрената безопасност (ENSREG) стрес тестове и да преразгледа законодателството на ЕС в областта на ядрената безопасност.

Освен на поуките от Фукушима и резултатите от стрес тестовете, предложението се основава на различни източници на експертен опит, по-конкретно ENSREG – групата от научни експерти, основана по силата на член 31 от Договора Евратом, Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Асоциацията на западноевропейските ядрени регулатори (WENRA), доклади от неевропейски държави като Япония или САЩ и др. В него също така се вземат предвид становищата на заинтересованите страни, включително национални регулаторни органи, промишлеността и гражданското общество.

За повече информация:

Проектопредложение за директива за изменение на Директивата за ядрена безопасност

Уебсайт на групата на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност

Уебстраница за ядрена енергия на Европейската комисия

Видеоклип за ядрената безопасност

Memo/13/539

За контакти:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar