Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 12 juni 2013

Kommissionen föreslår att utöka det automatiska informationsutbytet i EU för att bekämpa skatteundandragande

Kommissionen föreslår idag en utökning av det automatiska informationsutbytet mellan skatteförvaltningarna i EU som en del av den intensifierade kampen mot skatteundandragande. Enligt förslaget ska utdelningar, kapitalvinster, alla andra former av finansiella intäkter och kontosaldon läggas till i förteckningen över kategorier som är föremål för automatiskt informationsutbyte inom EU (se MEMO/13/533). Därigenom skulle EU kunna få det mest omfattande systemet för automatiskt informationsutbyte i världen.

– Dagens förslag ger EU-länderna bättre möjligheter att bedöma vilka skatter som ska betalas in och att uppbära dessa, och ger EU goda förutsättningar att verka för skärpta krav på en god förvaltning på skatteområdet globalt sett, säger Algirdas Šemeta, kommissionär med ansvar för skatter, tullar, statistik, revision och bedrägeribekämpning. Det kommer att vara ytterligare ett kraftfullt vapen i vår arsenal när vi tar ledningen i en kraftfull attack på skatteundandragande.

Två centrala rättsakter innehåller redan bestämmelser om automatiskt informationsutbyte inom EU.

I enlighet med EU:s direktiv om skatt på sparande samlar EU-länderna in uppgifter om utomlands bosatta personers besparingar, och skickar automatiskt dessa uppgifter till skattemyndigheterna där dessa personer är bosatta. Systemet har funnits sedan 2005. I rådet diskuteras ett förslag om att stärka detta direktiv och utvidga dess tillämpningsområde. Vid Europeiska rådets möte i maj 2013 åtog sig medlemsstaterna att anta det reviderade direktivet om skatt på sparande före årets utgång.

Enligt direktivet om administrativt samarbete ska ett automatiskt informationsutbyte genomföras från och med den 1 januari 2015 när det gäller inkomst från anställning, styrelsearvoden, livförsäkringar, pensioner och egendom. Enligt dagens förslag ska direktivet om administrativt samarbete omarbetas så att det automatiska informationsutbytet från och med den 1 januari 2015 också omfattar utdelningar, kapitalvinster, övriga finansiella intäkter och kontosaldon.

Tillsammans med de ovannämnda bestämmelserna om automatiskt informationsutbyte kommer dagens förslag att innebära att EU-länderna utbyter lika mycket information sinsemellan som de har åtagit sig att göra med USA enligt Foreign Account Tax Compliance Act.

Bakgrund

I december 2012 lade kommissionen fram en handlingsplan om mer ändamålsenliga EU-åtgärder mot skatteundandragande och skatteflykt (se IP/12/1325). Handlingsplanen innehåller en lång rad åtgärder för att hjälpa medlemsstaterna att skydda sina skattebaser och återvinna miljardtals euro som rätteligen ska betalas in. I handlingsplanen betonas behovet av att främja automatiskt informationsutbyte som europeisk och internationell norm för insyn och informationsutbyte i skattefrågor.

Den 14 maj 2013 välkomnade Ekofinrådet handlingsplanen. Europeiska rådet begärde vid sitt möte den 22 maj 2013 att det automatiskt informationsutbytet skulle utökas på EU-nivå och global nivå för att man bättre ska kunna bekämpa skattebedrägeri, skatteundandragande och aggressiv skatteplanering, och välkomnade kommissionens avsikt att lägga fram ett förslag om detta.

Länkar

Förslaget finns här:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/direct_tax_directive/index_en.htm

Kommissionens handlingsplan och rekommendationerna finns på

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Webbplats om skatteundandragande och skatteflykt:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Webbplatsen för kommissionens ledamot med ansvar för skatter och tullar, revision och bedrägeribekämpning, Algirdas Šemeta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Följ kommissionär Algirdas Šemeta på Twitter

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar