Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 12. júna 2013

Boj proti daňovým únikom: Komisia navrhla najväčší rozsah automatickej výmeny informácií v EÚ

Ako súčasť intenzívnejšieho boja proti daňovým únikom dnes Komisia navrhla rozšírenie automatickej výmeny informácií medzi daňovými správami v EÚ. Podľa tohto návrhu by sa zoznam kategórií, na ktoré sa vzťahuje automatická výmena informácií v EÚ, rozšíril o dividendy, zisky zo scudzenia majetku, všetky iné formy finančných príjmov a zostatky na účtoch (pozri MEMO/13/533). Tým sa EÚ umožňuje disponovať najucelenejším systémom automatickej výmeny informácií na svete.

Algirdas Šemeta, komisár pre dane, clá, štatistiku, audit a boj proti podvodom, v tejto súvislosti uviedol: „Vďaka dnešnému návrhu budú môcť členské štáty lepšie vymeriavať a vyberať dlžné dane a EÚ bude v lepšej pozícii pri presadzovaní prísnejších štandardov v oblasti dobrej správy v daňových záležitostiach na celosvetovej úrovni. Bude to ďalší účinný prostriedok boja proti daňovým únikom.“

Automatická výmena informácií v EÚ je už stanovená v dvoch kľúčových právnych predpisoch.

Prostredníctvom smernice EÚ o zdaňovaní príjmu z úspor sa zaisťuje, že členské štáty zhromažďujú údaje o úsporách jednotlivcov-nerezidentov a tieto údaje automaticky poskytujú daňovým správam v mieste ich bydliska. Tento systém platí od roku 2005. Rade bol predložený návrh na posilnenie tejto smernice a rozšírenie jej rozsahu pôsobnosti. Na zasadnutí Európskej rady v máji 2013 sa členské štáty zaviazali prijať revidované znenie smernice o úsporách do konca roka.

V smernici o administratívnej spolupráci sa predpokladá automatická výmena informácií o ďalších formách príjmov od 1. januára 2015. Ide o: príjmy zo závislej činnosti, tantiémy, životné poistenie, dôchodky a nehnuteľnosti. Cieľom dnešného návrhu je upraviť smernicu o administratívnej spolupráci tak, aby sa automatická výmena informácií vzťahovala od uvedeného dátumu aj na dividendy, zisky zo scudzenia majetku, iné finančné príjmy a zostatky na účte.

Na základe dnešného návrhu spoločne s uvedenými ustanoveniami o automatickej výmene si budú členské štáty navzájom vymieňať rovnaký objem informácií, ako je to v prípade ich záväzku s USA na základe zákona o daňovom súlade zahraničných účtov (FATCA).

Súvislosti

V decembri 2012 Komisia predložila akčný plán na efektívnejší boj EÚ proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (pozri IP/12/1325). Obsahuje rozsiahly súbor opatrení, ktoré majú členským štátom pomôcť chrániť svoju daňovú základňu a získať späť miliardy EUR, na ktoré majú oprávnený nárok. V akčnom pláne je zdôraznená potreba presadzovať automatickú výmenu informácií ako európsky a medzinárodný štandard transparentnosti a výmeny informácií v daňových veciach.

Rada ECOFIN 14. mája 2013 tento akčný plán privítala. Európska rada 22. mája 2013 požiadala o rozšírenie automatickej výmeny informácií na úrovni EÚ a celosvetovej úrovni v záujme lepšieho boja proti daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu a privítala zámer Komisie predložiť v tejto súvislosti návrh.

Užitočné odkazy

Návrh je k dispozícii na adrese:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/direct_tax_directive/index_en.htm

Akčný plán a odporúčania Komisie nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Webová stránka o daňových únikoch a vyhýbaní sa daňovým povinnostiam:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Domovská stránka komisára Algirdasa Šemetu, komisára EÚ pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Sledujte komisára Algirdasa Šemetu na sieti Twitter

Kontaktné osoby:

Emer Traynor (+32 2 292 1548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 6470)


Side Bar