Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 12 czerwca 2013 r.

Zwalczanie uchylania się od opodatkowania: Komisja proponuje wprowadzenie jak najszerszego zakresu automatycznej wymiany informacji w UE

Komisja zaproponowała dzisiaj rozszerzenie zakresu automatycznej wymiany informacji między organami podatkowymi w UE jako element intensyfikacji walki z uchylaniem się od opodatkowania. Zgodnie z tą propozycją dywidendy, zyski kapitałowe, wszystkie inne formy dochodów finansowych oraz salda na rachunkach zostaną dodane do listy kategorii, które podlegają automatycznej wymianie informacji w obrębie UE (zob. MEMO/13/533). Otwiera to Unii Europejskiej drogę do stworzenia najbardziej kompleksowego systemu automatycznej wymiany informacji na świecie.

Algirdas Šemeta, komisarz UE ds. podatków i unii celnej, statystyki, audytu oraz zwalczania nadużyć finansowych, powiedział: „Dzisiejszy wniosek sprawi, że państwa członkowskie będą dysponowały lepszymi możliwościami określania i poboru należnych podatków, zaś UE będzie dobrze przygotowana do tego, by dążyć do wyższych standardów w zakresie dobrego zarządzania podatkowego w ujęciu ogólnym. Będzie to kolejną silną bronią w naszym arsenale do prowadzenia zdecydowanego ataku przeciwko uchylaniu się od opodatkowania”.

Dwa kluczowe akty prawne przewidują już automatyczną wymianę informacji w UE.

Na podstawie dyrektywy UE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności państwa członkowskie gromadzą dane dotyczące oszczędności osób fizycznych niebędących rezydentami i przekazują je automatycznie organom podatkowym państwa, w którym te osoby zamieszkują na stałe. System ten stosowany jest od 2005 r. W celu wzmocnienia tej dyrektywy i rozszerzenia jej zakresu stosowania odpowiedni wniosek jest obecnie przedmiotem dyskusji w Radzie. Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w maju 2013 r. państwa członkowskie zobowiązały się do przyjęcia zmienionej dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności do końca roku.

Dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej przewiduje zaś automatyczną wymianę informacji na temat innych form dochodów od 1 stycznia 2015 r. Formy te to: dochody z zatrudnienia, wynagrodzenia dyrektorów, ubezpieczenia na życie, świadczenia emerytalne i rentowe oraz dochody z tytułu własności. Dzisiejszy wniosek ma na celu wprowadzenie zmian do dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej, tak by automatyczna wymiana informacji miała od powyższej daty również zastosowanie do dywidend, zysków kapitałowych, innych dochodów finansowych i sald na rachunkach.

Dzisiejszy wniosek, wraz ze wspomnianymi powyżej przepisami dotyczącymi automatycznej wymiany, będzie oznaczać, że państwa członkowskie będą dzielić się ze sobą informacjami w takim wymiarze, w jakim zobowiązały się one do prowadzenia wymiany informacji z USA na podstawie amerykańskiej ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (FATCA).

Kontekst

Komisja przedstawiła w grudniu 2012 r. plan działania na rzecz skuteczniejszej reakcji UE na uchylanie się od opodatkowania i unikanie opodatkowania (zob. IP/12/1325). W planie tym określono kompleksowy pakiet środków, które mają pomóc państwom członkowskim w zabezpieczeniu ich dochodów podatkowych i sięgnięciu po należne im zgodnie z prawem miliardy euro. Plan działania podkreśla potrzebę propagowania automatycznej wymiany informacji jako europejskich i międzynarodowych standardów w zakresie przejrzystości i wymiany informacji w sprawach podatkowych.

Rada ECOFIN przyjęła z zadowoleniem plan działania w dniu 14 maja 2013 r. Rada Europejska wezwała w dniu 22 maja 2013 r. do przedłużenia obowiązywania automatycznej wymiany informacji na poziomie UE i na poziomie globalnym w celu lepszego zwalczania oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego oraz z zadowoleniem przyjęła zadeklarowany przez Komisję zamiar przedstawienia wniosku w tym zakresie.

Przydatne linki

Wniosek jest dostępny na stronie:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/direct_tax_directive/index_en.htm

Plan działania i zalecenia Komisji dostępne są pod adresem:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Strona internetowa na temat uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Strona internetowa komisarza Algirdasa Šemety, odpowiedzialnego za podatki, unię celną, audyt oraz zwalczanie nadużyć finansowych:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Komisarz Algirdas Šemeta na Twitterze

Kontakt:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar