Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 12. juuni 2013

Võitluses maksude eest kõrvalehoidumisega soovitab komisjon rakendada võimalikult laialdast automaatset üleeuroopalist teabevahetust

Komisjon tegi täna ettepaneku laiendada ELi maksuhaldurite vahelist automaatset teabevahetust, et tõhustada võitlust maksude eest kõrvalehoidumisega. Ettepaneku kohaselt lisatakse dividendid, kapitalitulud, kõik muud finantstulud ja kontosaldod selliste tulukategooriate loetellu, mille kohta ELis vahetatakse teavet automaatselt (vt MEMO/13/533). Sellega liigutakse ELis maailma kõige ulatuslikuma automaatse teabevahetussüsteemi rajamise poole.

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta sõnas: „Tänu tänasele ettepanekule saavad liikmesriigid paremad vahendid selleks, et hinnata sissetulekuid ja koguda tasumisele kuuluvaid makse, ning ELil on head võimalused tõsta maksundusalase juhtimise taset kogu maailmas. Sellest saab veel üks võimas relv meie võitluses maksude tasumisest kõrvalehoidumisega.“

Kahes tähtsas õigusaktis on juba ette nähtud kogu ELi hõlmav automaatne teabevahetus.

ELi hoiuseintresside maksustamise direktiiviga tagatakse, et liikmesriigid koguvad teavet mitteresidentidest isikute hoiuste kohta ja edastavad selle teabe automatiseeritult isiku elukohariigi maksuasutusele. Seda süsteemi on rakendatud alates 2005. aastast. Nõukogule on esitatud ettepanek tugevdada seda direktiivi ja laiendada selle kohaldamisala. Euroopa Ülemkogul 2013. aasta mais võtsid liikmesriigid kohustuse kiita läbivaadatud hoiuseintresside maksustamise direktiiv heaks veel enne käesoleva aasta lõppu.

Halduskoostöö direktiiviga on ette nähtud, et alates 1. jaanuarist 2015 vahetatakse automaatselt teavet muude sissetulekute kohta. Need on järgmised: töötasu, juhatuse liikmete tasud, elukindlustus, pensionid ja vara. Tänase ettepaneku eesmärk on vaadata halduskoostöö direktiiv läbi, et alates nimetatud kuupäevast hõlmaks automaatne teabevahetus ka dividende, kapitalitulusid, muid finantstulusid ja kontosaldosid.

Tänane ettepanek koos eespool nimetatud automaatse teabevahetuse sätetega tähendab, et liikmesriigid hakkavad omavahel vahetama sama teavet, mida nad on kohustatud esitama USAle väliskontode maksustamisnõuete seaduse kohaselt (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA).

Taust

Detsembris 2012 esitas komisjon tegevuskava tõhusamaks võitlust maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimisega (vt IP/12/1325). Selles on esitatud põhjalikud meetmed, millega liikmesriigid saavad kaitsta oma maksubaasi ja sisse nõuda seadusega ettenähtud miljardeid eurosid. Tegevuskavas on esile tõstetud vajadust edendada automaatset teabevahetust kui euroopalikku ja rahvusvahelist läbipaistvuse ja maksundusalase teabevahetuse normi.

14. mail 2013 kiitis ECOFINi nõukogu tegevuskava heaks. Euroopa Ülemkogu nõudis 22. mail 2013 automaatse teabevahetuse laiendamist ELi ja ülemaailmsel tasandil, et võidelda tõhusamalt maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja agressiivse maksuplaneerimisega ning kiitis heaks komisjoni kavatsuse esitada selle kohta ettepanek.

Kasulikud lingid

Ettepanek on kättesaadav järgmisel veebisaidil:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/direct_tax_directive/index_en.htm

Komisjoni tegevuskava ja soovitused:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Veebisait maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse voliniku Algirdas Šemeta koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Volinik Algirdas Šemeta Twitteris.

Kontaktisikud:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar