Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 12 юни 2013 г.

Борба с данъчните измами: Комисията предлага възможно най-широк обхват на автоматичния обмен на информация в рамките на ЕС

Днес Комисията предложи разширяване на обхвата на автоматичния обмен на информация между данъчните администрации в ЕС като част от засилената борба срещу укриването на данъци. Съгласно предложението дивиденти, капиталови печалби, всички други форми на финансов доход и салда по сметки ще бъдат прибавени към списъка на категориите, които са предмет на автоматичен обмен на информация в рамките на ЕС (вж. MEMO/13/533). По този начин ЕС постепенно ще се сдобие с най-широкообхватната система за автоматичен обмен на информация в света.

Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите, заяви: С днешното предложение държавите членки ще имат по-добри възможности за оценяване и събиране на дължимите данъци, а ЕС ще бъде в изгодна позиция да настоява за по-високи стандарти на добро данъчно управление в световен мащаб. Това ще бъде следващото мощно оръжие в нашия арсенал за борба срещу укриването на данъци.“

В два ключови законодателни документа вече се предвижда автоматичен обмен на информация в рамките на ЕС.

Директивата на ЕС относно данъчното облагане на доходи от спестявания осигурява събиране на данни от държавите членки за спестяванията на чуждестранните физически лица и автоматично предоставяне на тази информация на данъчните органи по местожителство. Тази система съществува от 2005 г. В Съвета е в процес на обсъждане предложение за укрепване на тази директива и разширяване на нейния обхват. По време на Европейския съвет, състоял се през май 2013 г., държавите членки се ангажираха да приемат преразгледаната Директива за спестяванията преди края на годината.

В директивата относно административното сътрудничество се предвижда автоматичен обмен на информация относно други форми на доходи от 1 януари 2015 г. Те са: трудова дейност, възнаграждения на директори, застраховка живот, пенсии и собственост. С днешното предложение се цели преразглеждане на директивата относно административното сътрудничество, така че от същата дата автоматичният обмен на информация да се прилага и за дивиденти, капиталови печалби, други финансови приходи и салда по сметки.

Днешното предложение, заедно с гореспоменатите разпоредби за автоматичен обмен, ще означава, че държавите членки обменят същото количество информация помежду си като това, за което са се ангажирали по отношение на САЩ съгласно Закона за спазване на данъчното законодателство при откриване на сметки в чужбина (FATCA).

Контекст

През декември 2012 г. Комисията представи план за действие за по-ефективна реакция на ЕС при укриването на данъци и избягването на данъчно облагане (вж. IP/12/1325). В него се представя широк набор от мерки за оказване на помощ на държавите членки да предпазят данъчната си основа и да си върнат принадлежащите им по закон данъчни приходи в размер на милиарди евро. В плана за действие се подчертава необходимостта от насърчаване на автоматичния обмен на информация като европейски и международен стандарт за прозрачност и обмен на информация по данъчни въпроси.

На 14 май 2013 г. Съветът по икономически и финансови въпроси приветства плана за действие. На 22 май 2013 г. Европейският съвет поиска разширяване на автоматичния обмен на информация на европейско и световно равнище за подобряване на борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране и приветства намерението на Комисията да направи предложение по въпроса.

Полезни връзки

Предложението е достъпно на следния адрес:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/direct_tax_directive/index_en.htm

Планът за действие на Комисията и препоръките могат да бъдат намерени на следния адрес:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Уебсайт за борбата с данъчните измами и избягването на данъчно облагане:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Уебстраница на Алгирдас Шемета, комисар на ЕС по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Следвайте комисар Алгирдас Шемета в Twitter

За контакт:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar