Navigation path

Left navigation

Additional tools

európska komisia

tlačová správa

V Bruseli 25. januára 2013

Komisia spolu s odvetvím IT a telekomunikačnými spoločnosťami vyzýva v Davose k preklenutiu priepasti medzi digitálnymi zručnosťami a pracovnými možnosťami v Európe

Európa čelí 700 000 neobsadeným pracovným miestam v oblasti IKT a klesajúcej konkurencieschopnosti. Zatiaľ čo počet digitálnych pracovných miest stále rastie (o 3 % ročne počas krízy), množstvo absolventov vysokých škôl a ostatných kvalifikovaných pracovníkov v oblasti IKT klesá. Mladí ľudia potrebujú činy a nie slová a spoločnosti, ktoré pôsobia v Európe, potrebujú tých správnych ľudí, inak sa presťahujú do inej krajiny.

Komisia sa dnes rozhodla adresovať výzvu obchodným spoločnostiam, vládam, vzdelávacím inštitúciám, sociálnym partnerom, poskytovateľom služieb zamestnanosti i občianskej spoločnosti, pripojiť sa k veľkému úsiliu o zvrátenie tohto trendu. Mladí Európania by mali disponovať prostriedkami, ktoré by im pomohli zamestnať sa v oblasti digitálnych technológií alebo vytvárať pracovné miesta ako podnikatelia.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová uviedla: „Nedostatok digitálnych zručností stále rastie, tak ako rady nezamestnaných ľudí. Je potrebné, aby vlády a obchodné spoločnosti prijali spoločné opatrenia, ktoré nám pomôžu preklenúť túto priepasť. Odvetvie IKT je novým pilierom európskeho hospodárstva a len spolu môžeme zabrániť vzniku stratenej generácie a Európy, ktorej chýba konkurencieschopnosť. Preto očakávam konkrétne záväzky zo strany obchodných spoločností a od zástupcu každej z nich, s ktorým sa stretnem, budem vyžadovať to isté. Komisia prispeje svojím dielom, ale sami to nezvládneme. Musia nás podporiť spoločnosti, sociálni partneri a aktéri v oblasti vzdelávania vrátane národných a regionálnych úrovní.“

Komisia chce zozbierať záväzky týkajúce sa nových pracovných miest, stáží, odbornej prípravy, finančnej podpory na založenie firmy, bezplatných univerzitných študijných programov on-line a mnohé ďalšie. V prvej vlne spoločností, ktoré sa zaviazali k spolupráci, sú napríklad Nokia, Telefónica, SAP, Cisco, HP, Alcatel-Lucent, Randstad, ENI, Telenor Group, ARM, ako aj skupina CIO, CEPIS (Rada európskych spoločností profesionálnej informatiky) a združenie Digital Europe. Na veľkej konferencii darcov, ktorá sa uskutoční 4. a 5. marca, Komisia zhrnie všetky záväzky, ktoré od partnerov prijala a vytvorí z nich „Veľkú koalíciu pre digitálne zručnosti a nové pracovné miesta“. Konferencie sa môžu zúčastniť všetci, ktorí sa chcú do tohto spoločného úsilia aktívne zapojiť.

Usilujeme sa o aktívnu spoluprácu v oblastiach, ako sú odborná príprava, ktorá sa riadi potrebami odvetvia, podpora pracovnej mobility, osvedčovanie zručností, zlepšenie školských osnov a univerzitných programov, zvyšovanie povedomia a vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia pre začínajúce firmy.

Jednou z konkrétnych oblastí na podniknutie krokov v tomto smere by mohli byť „poukazy“ na odbornú prípravu. Tento úspešný nemecký a španielsky model odbornej prípravy vytvoril pracovné miesta až pre 60 – 70 % z 20 000 účastníkov. Mali by sme ho nasledovať a rozšíriť na európsku úroveň.

Ďalším kľúčovým aspektom koalície bude pomoc v súvislosti s mobilitou pracovných miest. Táto pomoc môže zahŕňať podporu pri učení anglického jazyka, ale aj uľahčenie mobility nezamestnaným alebo štandardizované osvedčenie zručností prostredníctvom rámca o elektronických kompetenciách (eCompetence Framework), ktorý je dostupný vo všetkých 23 úradných jazykoch EÚ.

Vzhľadom na potenciál začínajúcich internetových firiem z hľadiska tvorby pracovných miest Komisia odštartuje „Startup Europe“, t.j. jednotnú platformu s nástrojmi a programami na podporu ľudí, ktorí si chcú založiť a vybudovať internetovú firmu v Európe.

Ďalšie informácie

Označenie témy na Twitteri (hashtag): #digitalskills

Webová stránka Digitálnej agendy

Webová stránka Neelie Kroesovej

Neelie Kroesová na Twitteri

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 1716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 9019)


Side Bar