Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 12 juni 2013

EU-kommissionen rangordnar det gångna årets framsteg på it-området

Idag offentliggör kommissionen sin årliga resultattavla för den digitala agendan. Den visar att EU visserligen har grundläggande digitala nät och tjänster, men att vi går miste om de viktigaste fördelarna med den digitala revolutionen både idag och i framtiden på grund av problemen på EU:s telekommarknad och bredare digitala marknad. Senare i år kommer kommissionen att anta förslag till konkreta åtgärder som svar på Europeiska rådets begäran att skapa en inre telekommarknad, i syfte att tackla de problem som bekräftas av dagens uppgifter.

– Det gläder mig att grundläggande internetanslutning finns tillgänglig för nästan alla i EU, men vi får inte fastna i gårdagens teknik, säger Neelie Kroes. Uppgifterna visar att det största problemet i år är bristen på investeringar i mycket snabba nät och en fortsatt avsaknad av en verklig inre telekommarknad. Det finns ett tydligt problem på vilket vi kommer att lägga fram en tydlig lösning genom paketet om en inre telekommarknad.

De viktigaste resultaten av EU-kommissionens resultattavla för den digitala agendan gäller bland annat:

Internet:

 1. Grundläggande bredband finns nu så gott som överallt i Europa – satelliternas prestanda har förbättrats och de bidrar till att täcka den del av befolkningen (4,5 %) som inte har tillgång till fast grundläggande bredband. Kommissionen satsar nu på att förbättra utnyttjandet av satelliter i de fall som detta kan leda till att fylla de återstående luckorna.

 2. Snabbt bredband når nu halva befolkningen – 54 % av EU-invånarna kan surfa på bredband med hastigheter över 30 Mbps.

 3. Internetsurfandet är alltmer mobilt – 36 % av EU-invånarna kopplar upp sig via en bärbar dator eller annan typ av mobil enhet (uppkoppling via mobiltelefon har ökat från 7 % år 2008 till 27 % år 2012). Täckningen för fjärde generationens mobilsystem tredubblades på ett år (ligger nu på 26 %).

Problemområden:

 1. Bara 2 % av hushållen har abonnemang på ultrasnabbt bredband (över 100 Mbps), långt från EU:s mål på 50 % år 2020.

 2. 50 % av EU-invånarna har inga eller begränsade datorkunskaper – varken antalet användare eller nivån på deras IKT-kompetens har förbättrats under det gångna året. 40 % av de företag som rekryterar eller försöker rekrytera it-specialister har svårigheter med att göra detta och det nuvarande antalet lediga platser för IKT-specialister beräknas öka till 900 000 fram till 2015. Den nyligen lanserade breda koalitionen för digitala arbetstillfällen kommer att vara inriktad på insatser för att åtgärda denna brist.

Övriga iakttagelser:

 1. Allt fler provar internet – andelen EU-invånare som har aldrig använt internet sjunker fortsatt stadigt (en minskning med 2 procentenheter till 22 %). Omkring 100 miljoner EU-invånare har dock fortfarande aldrig använt internet – de främsta hindren anges vara alltför höga kostnader eller brist på intresse eller kunskaper.

 2. 70 % använder internet regelbundet minst en gång i veckan, jämfört med 67 % i fjol. 54 % av personerna i missgynnade grupper använder internet regelbundet, jämfört med 51 % i fjol.

 3. Roamingpriserna sjönk 2012 – med nästan 5 cent, främst efter roamingförordningen den 1 juli 2012.

 4. E-handeln ökar stadigt, men inte över nationsgränserna – 45 % av de enskilda personerna använder internet för att köpa varor och tjänster, en måttlig ökning från 43 % för ett år sedan; dock handlar mycket få över nationsgränserna.

 5. De flesta företag och medborgare använder nu e-förvaltning – 87 % av företagen använda sig av e-förvaltning och den andel av medborgarna som använder dessa tjänster har också ökat under det senaste året och ligger nu på 44 % (i båda fall en ökning med 3 procentenheter).

 6. Forskningsutgifterna ökade något trots budgetbegränsningar. De offentliga FoU-investeringarna i IKT ökade med 1,8 % eller 122 miljoner euro till 6,9 miljarder euro; de privata FoU-investeringarna i IKT ökade också, men ökningen med 2,7 % räckte inte för att väga upp förra årets minskning.

Bakgrund

EU-kommissionen har som mål att skapa ett reglerings- och affärsklimat som främjar konkurrens och investeringar på Europas digitala teknikmarknader.

2013 års resultattavla för den digitala agendan utvärderar framstegen på EU-nivå och på nationell nivå när det gäller att nå detta mål. Utvärderingen ger en lägesrapport avseende den digitala agendans 78 åtgärder för kommissionen och 23 åtgärder för EU-länderna. Rapporten bygger på uppgifter från 2012.

Viktiga förslag har lagts fram under 2012–2013 för att uppnå den digitala agendans mål:

 1. Den 19 december 2012 antog kommissionen reviderade riktlinjer för tillämpningen av EU:s bestämmelser om statligt stöd för bredbandssektorn, med bland annat skärpta krav på öppen tillgång och förbättrade bestämmelser om insyn.

 2. Den 7 februari 2013 antog kommissionen sin strategi för it-säkerhet ”En öppen, säker och trygg cyberrymd”, som innehåller EU:s övergripande vision om hur man bäst kan förebygga och reagera på it-avbrott och it-attacker.

 3. Samtidigt antog den ett förslag till ett direktiv om nät- och informationssäkerhet – ett centralt inslag i den övergripande strategi som ålägger alla EU-länder, viktiga internetaktörer och operatörer av central infrastruktur att garantera en säker och tillförlitlig digital miljön i hela EU.

 4. Den 4 mars 2013 lanserade kommissionen en bred koalition för digitala arbetstillfällen – en partnerskap med flera aktörer för att åtgärda det fortsatt stora antalet otillsatta tjänster för IKT-specialister.

 5. Den 26 mars 2013 antog kommissionen ett förslag till förordning om kostnadsminskningar för bygg- och anläggningsarbeten, som svarar för upp till 80 % av kostnaderna för installation av bredbandsnät. Genom att undvika onödiga grävningsarbeten skulle man genom kommissionens förslag till förordning kunna spara mellan 40 och 60 miljarder euro eller upp till 30 % av de totala investeringskostnaderna.

Kommissionen har hittills genomfört 55 åtgärder inom den digitala agendan, medan 10 har försenats eller riskerar att försenas. De återstående 36 åtgärderna, som antingen kommissionen eller EU-länderna ansvarar för, ser ut att kunna genomföras inom sina respektive tidsfrister.

Länkar

Resultattavlan för den digitala agendan

Resultattavla – landsprofiler: Bredband, internetanvändning, e-förvaltning, trender inom telekomreglering samt forskningstrender för varje EU-land.

Den breda koalitionen för digitala arbetstillfällen

Den digitala agendan

Neelie Kroes

Följ Neelie på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar