Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 12. júna 2013

Európska únia hodnotí: každoročný rebríček v dosahovaní pokroku v oblasti digitálnej agendy

Podľa ročnej hodnotiacej tabuľky digitálnej agendy, ktorú dnes Komisia uverejnila, majú Európania prístup k základným digitálnym sieťam a službám, ale v dôsledku problémov na európskych trhoch s telekomunikačnými službami a so širšími digitálnymi službami nemôžu využívať hlavné súčasné ani budúce výhody digitálnej revolúcie. V reakcii na žiadosť Európskej rady o vytvorenie jednotného telekomunikačného trhu Komisia prijme neskôr v tomto roku návrhy konkrétnych opatrení s cieľom riešiť problémy, ktoré potvrdili dnes uverejnené údaje.

Neelie Kroesová uviedla: „Som rada, že základný prístup k internetu je v súčasnosti zabezpečený takmer všade v EÚ, no nesmieme zaspať na vavrínoch. Z údajov vyplýva, že najväčším tohtoročným problémom je nedostatok investícií do veľmi rýchlych sietí a pretrvávajúca absencia skutočného jednotného telekomunikačného trhu. Problém je jasný a rovnako jasné bude aj jeho vyriešenie prostredníctvom balíka nariadení o jednotnom telekomunikačnom trhu.“

Najdôležitejšie závery, ktoré priniesla hodnotiaca tabuľka digitálnej agendy Európskej komisie:

Pokrok v prístupe k internetu:

 1. Prístup k základnému širokopásmovému pripojeniu je v súčasnosti zabezpečený takmer všade v Európe – zlepšilo sa pokrytie satelitmi, ktoré pomáha 4,5 % obyvateľstva, ktoré nemajú prístup k pevnému základnému širokopásmovému pripojeniu. Komisia sa teraz zameriava na lepšie pokrytie satelitmi tam, kde to pomôže odstrániť súčasné medzery.

 2. V súčasnosti má prístup k rýchlemu širokopásmovému pripojeniu polovica obyvateľov – 54 % občanov EÚ má prístup k širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou viac ako 30 Mbps.

 3. Prístup k internetu je čoraz dostupnejší prostredníctvom mobilných zariadení – 36 % občanov EÚ má prístup k internetu prostredníctvom prenosného počítača alebo iného mobilného zariadenia (prístup prostredníctvom mobilného telefónu sa zvýšil zo 7 % v roku 2008 na 27 % v roku 2012). Za jeden rok sa pokrytie pre mobilné telefóny 4. generácie (LTE) strojnásobilo na 26 %.

Problémové oblasti:

 1. Len 2 % domácností majú predplatený prístup k ultrarýchlemu širokopásmovému pripojeniu (nad 100 Mbps), čo je ešte veľmi ďaleko od splnenia cieľa stanoveného v stratégii Európa 2020, ktorým je 50 %.

 2. 50 % občanov EÚ nemá žiadne alebo má len slabé počítačové zručnosti – v poslednom roku nedošlo k zvýšeniu počtu ani úrovne zručností používateľov IKT. 40 % spoločností, ktoré vykonávajú nábor odborníkov na IT alebo sa snažia ich zamestnať má problém nájsť vhodných kandidátov, pričom podľa prognóz sa má počet voľných pracovných miest pre odborníkov na IKT do roku 2015 zvýšiť na 900 000. Veľká koalícia pre pracovné miesta v oblasti digitálnych technológií, ktorá bola nedávno zriadená, sa sústredí na opatrenia zamerané na odstránenie tohto problému.

Ďalšie závery:

 1. Čoraz viac ľudí si vyskúšalo internet – podiel obyvateľov EÚ, ktorí nikdy nepoužili internet, naďalej postupne klesá (pokles o 2 percentuálne body na 22 %). Aj napriek tomu približne 100 miliónov obyvateľov EÚ internet nikdy nepoužilo, pričom ako najväčšie prekážky uviedlo príliš vysoké náklady, nedostatok záujmu alebo zručností.

 2. 70 % obyvateľov EÚ v súčasnosti používa internet pravidelne aspoň jedenkrát týždenne – v porovnaní s minuloročnými 67 % ide o nárast. Internet používa pravidelne 54 % znevýhodnených ľudí – v porovnaní s minuloročnými 51 % ide o nárast.

 3. Ceny za roaming v roku 2012 poklesli takmer o 5 eurocentov, hlavne po 1. júli 2012, keď nadobudlo účinnosť nariadenie o roamingu.

 4. Miera elektronického obchodovania sa ustavične zvyšuje, avšak nie v prípade cezhraničných nákupov – 45 % jednotlivcov používa internet na nákup tovaru a služieb – v porovnaní s minuloročnými 43 % ide o nepatrené zlepšenie; veľmi málo ľudí nakupuje v zahraničí.

 5. Väčšina firiem a občanov v súčasnosti používa služby elektronickej verejnej správy – 87 % podnikov používa služby elektronickej verejnej správy a podiel občanov, ktorí ich používajú, sa v porovnaní s minulým rokom tiež zvýšil na 44 % (v oboch prípadoch ide o zvýšenie o 3 percentuálne body).

 6. Aj napriek rozpočtovým obmedzeniam sa výdavky na výskum mierne zvýšili. Verejné investície do výskumu a vývoja v oblasti IKT sa zvýšili o 1,8 %, resp. o 122 mil. EUR na 6,9 mld. EUR. Súkromné investície do výskumu a vývoja v oblasti IKT sa tiež zvýšili, ale rast na úrovni 2,7 % nepostačoval na prekonanie minuloročného poklesu.

Súvislosti

Európska komisia sa snaží o vytvorenie regulačného a obchodného prostredia, ktoré bude podporovať konkurencieschopnosť a investície na európskych trhoch s digitálnymi technológiami.

V hodnotiacej tabuľke digitálnej agendy z roku 2013 sa posudzuje pokrok, ktorý sa na európskej a vnútroštátnej úrovni dosiahol pri vytváraní takéhoto prostredia, a to na základe hodnotenia 78 opatrení digitálnej agendy, ktoré má vykonať Komisia, a 23 opatrení, ktoré majú vykonať členské štáty. Správa vychádza z údajov za rok 2012.

V záujme uskutočnenia cieľov digitálnej agendy sa v rokoch 2012 – 2013 predložili okrem iného tieto legislatívne návrhy:

 1. Európska komisia prijala 19. decembra 2012 revidované usmernenia pre uplatňovanie pravidiel EÚ vzťahujúcich sa na štátnu pomoc v sektore širokopásmového pripojenia, ktoré obsahovali najmä posilnenie povinnosti v oblasti otvoreného prístupu a zlepšené pravidlá transparentnosti.

 2. Komisia prijala 7. februára 2013 stratégiu pre kybernetickú bezpečnosť „Otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor“, ktorá predstavuje komplexnú víziu EÚ o tom, ako najlepšie predchádzať kybernetickým narušeniam a útokom a ako na ne reagovať.

 3. Zároveň prijala návrh smernice o bezpečnosti sietí a informácií, ktorá je hlavným prvkom celkovej stratégie, v rámci ktorej sa od všetkých členských štátov, kľúčových poskytovateľov internetového pripojenia a dôležitých prevádzkovateľov infraštruktúry žiada, aby zabezpečili bezpečné a dôveryhodné digitálne prostredie v celej EÚ.

 4. Komisia zriadila 4. marca 2013 tzv. veľkú koalíciu pre pracovné miesta v oblasti digitálnych technológií, ktorá je partnerstvom s mnohými zainteresovanými stranami určeným na riešenie pretrvávajúceho problému, ktorým je vysoký počet neobsadených voľných pracovných miest pre odborníkov na IT.

 5. Komisia 26. marca 2013 prijala návrh nariadenia o znížení nákladov na stavebno-inžinierske práce, ktoré tvoria až 80 % nákladov pri budovaní sietí širokopásmového pripojenia. Zamedzením zbytočným výkopovým prácam by sa prostredníctvom návrhu nariadenia Komisie mohlo ušetriť 40 až 60 miliárd EUR, resp. až 30 % celkových investičných nákladov.

Komisia zatiaľ dokončila 55 opatrení v rámci digitálnej agendy, pričom v 10 prípadoch už nastalo alebo hrozí oneskorenie. Zostávajúcich 36 opatrení, za ktoré je zodpovedná Komisia alebo členské štáty, prebieha podľa časového harmonogramu, a teda sa dokončia do stanovených termínov.

Užitočné odkazy

Tabuľka výsledkov digitálnej agendy

Profily jednotlivých krajín:: širokopásmové pripojenie, používanie internetu, elektronická verejná správa, regulácia telekomunikačných služieb, trendy v oblasti výskumu pre každú krajinu EÚ

Veľká koalícia pre pracovné miesta v oblasti digitálnych technológií

Digitálna agenda

Neelie Kroesová

Neelie na Twitteri

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 1716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 9019)


Side Bar