Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 12 czerwca 2013 r.

Internet w UE: roczne podsumowanie postępów

Europejczycy korzystają teraz z podstawowych sieci i usług cyfrowych, ale nie wykorzystują w pełni najważniejszych osiągnięć rewolucji cyfrowej z powodu problemów w europejskim sektorze telekomunikacji i na rynkach cyfrowych – takie wnioski płyną z tegorocznej „Tabeli wyników agendy cyfrowej”, którą opublikowała dzisiaj Komisja. Ponieważ Rada Europejska domaga się utworzenia jednolitego rynku telekomunikacji, który by zaradził obecnym problemom w tym sektorze, jeszcze przed końcem roku Komisja przyjmie odpowiednie wnioski legislacyjne w tej sprawie.

Neelie Kroes oznajmiła: „Cieszy mnie, że internet w swojej podstawowej postaci jest już teraz dostępny niemal w każdym zakątku Europy. Ale nie możemy stać w miejscu, podczas gdy świat idzie do przodu. Z zebranych danych wynika, że w tym roku największym problemem jest brak inwestycji w bardzo szybkie sieci. Daje nam się też we znaki brak rzeczywistego jednolitego rynku telekomunikacji. Naszą odpowiedzią na te problemy będzie pakiet przepisów w sprawie jednolitego rynku telekomunikacji”.

Poniżej przedstawiono najważniejsze wnioski płynące z tabeli wyników Europejskiej agendy cyfrowej.

Postępy w rozwoju internetu:

 1. Podstawowy internet szerokopasmowy jest w tej chwili dostępny niemal wszędzie w Europie – wydajność satelitów poprawiła się i teraz to za ich pośrednictwem internet dociera do 4,5 proc. ludności zamieszkującej obszary, na których nie zainstalowano stałych łączy szerokopasmowych. Komisja dokłada obecnie wszelkich starań, aby zapewnić szersze wykorzystanie łączności satelitarnej na tego rodzaju obszarach.

 2. Połowa ludności ma obecnie dostęp do szybkich sieci szerokopasmowych – 54 proc. obywateli UE może korzystać z internetu o prędkości przesyłu danych powyżej 30 Mb/s.

 3. Coraz więcej osób korzysta z internetu za pomocą urządzeń przenośnych – 36 proc. obywateli UE ma dostęp do internetu za pośrednictwem laptopa lub innego urządzenia przenośnego (dostęp do internetu za pomocą telefonu komórkowego wzrósł z 7 proc. w 2008 r. do 27 proc. w 2012 r.). Dostęp do telefonii komórkowej czwartej generacji (LTE) w ciągu roku wzrósł trzykrotnie i obecnie obejmuje 26 proc. populacji.

Problemy:

 1. Tylko 2 proc. gospodarstw domowych ma abonament na usługi bardzo szybkich sieci szerokopasmowych (powyżej 100 Mb/s), co daleko odbiega od celu UE, jakim jest osiągnięcie poziomu 50 proc. do roku 2020.

 2. 50 proc. obywateli UE nie potrafi posługiwać się komputerem lub posługuje się nim tylko w stopniu podstawowym – ani ten odsetek, ani poziom umiejętności w zeszłym roku nie uległy poprawie. 40 proc. firm usiłujących zatrudnić informatyków ma problemy ze znalezieniem kandydatów, a tymczasem z prognoz wynika, że do 2015 r. liczba wakatów dla specjalistów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych wzrośnie do 900 tys. Zadaniem niedawno utworzonej wielkiej koalicji na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym będzie zaradzenie tej sytuacji.

Inne wnioski:

 1. Coraz więcej osób ma styczność z internetem – odsetek obywateli UE, którzy nigdy nie korzystali z internetu, nadal stopniowo spada (o 2 punkty procentowe, do poziomu 22 proc.). Około 100 mln obywateli UE do tej pory jednak nigdy skorzystało z internetu, tłumacząc to wysokimi kosztami, brakiem zainteresowania lub brakiem umiejętności.

 2. 70 proc. korzysta obecnie z internetu regularnie, co najmniej raz w tygodniu – odsetek ten wzrósł z 67 proc. w roku ubiegłym. 54 proc. osób niepełnosprawnych korzysta z internetu regularnie (w zeszłym roku było to 51 proc.)

 3. W 2012 r. opłaty roamingowe spadły – o około 5 eurocentów, głównie po przyjęciu rozporządzenia w sprawie roamingu z 1 lipca 2012 r.

 4. Handel elektroniczny stopniowo zyskuje na popularności (ale nie zakupy internetowe za granicą) – 45 proc. konsumentów kupuje online towary i usługi, co oznacza wzrost o zaledwie 2 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Bardzo niski odsetek osób kupuje online za granicą.

 5. Z usług e-administracji korzystają już i firmy, i osoby prywatne – odsetek korzystających z nich przedsiębiorstw wynosi 87 proc., a osób prywatnych – 44 proc. (oznacza to wzrost w obu przypadkach o 3 punkty procentowe w porównaniu z rokiem ubiegłym).

 6. Wydatki na badania wzrosły nieznacznie pomimo ograniczeń budżetowych. Wydatki publiczne na badania i rozwój w dziedzinie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych wzrosły o 1,8 proc., co oznacza wzrost o 122 mln euro do poziomu 6,9 mld euro. Inwestycje sektora prywatnego w tym obszarze również wzrosły, ale wzrost rzędu 2,7 proc. okazał się niewystarczający, aby nadrobić zeszłoroczny spadek.

Kontekst

Komisja Europejska dąży do stworzenia otoczenia regulacyjnego i biznesowego, które będzie sprzyjać konkurencji i inwestycjom w europejskie rynki technologii cyfrowych.

W „Tabeli wyników agendy cyfrowej” z 2013 r. dokonano oceny postępów na poziomie unijnym i krajowym w zakresie tworzenia takiego otoczenia, mierzonych na podstawie 78 działań określonych w agendzie cyfrowej dla Komisji i 23 działań dla państw członkowskich. Sprawozdanie opiera się na danych z roku 2012.

W latach 2012–2013 Komisja przedstawiła konkretne propozycje regulacyjne, które miały umożliwić osiągnięcie celów postawionych w agendzie cyfrowej. Kolejne propozycje to:

 1. 19 grudnia 2012 r. Komisja Europejska przyjęła zmienione wytyczne dotyczące stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w UE w odniesieniu do sektora sieci szerokopasmowych, zawierające między innymi zaostrzenie wymogu otwartego dostępu i ulepszone zasady określające wymóg przejrzystości.

 2. 7 lutego 2013 r. Komisja przyjęła strategię bezpieczeństwa cybernetycznego zatytułowaną „Otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń”, która pokazuje, jak UE planuje zapobiegać atakom w sieci oraz reagować na nie.

 3. Równolegle Komisja przyjęła wniosek w sprawie dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa sieci i informacji, która jest głównym elementem strategii nakładającej na wszystkie państwa członkowskie, dostawców kluczowych usług internetowych i operatorów infrastruktury krytycznej obowiązek zapewnienia bezpiecznego i wiarygodnego otoczenia cyfrowego w całej UE.

 4. 4 marca 2013 r. Komisja stworzyła wielką koalicję na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym – wielostronne partnerstwo, które ma zająć się problemem dużej liczby wakatów dla specjalistów z dziedziny ICT, na które brak odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów.

 5. 26 marca 2013 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie rozporządzenia dotyczącego zmniejszenia kosztów związanych z robotami inżynieryjno-budowlanymi, które to koszty stanowią do 80 proc. łącznych kosztów instalacji sieci szerokopasmowych. Projekt rozporządzenia Komisji mógłby pomóc uniknąć zbędnych robót, co pozwoliłoby zaoszczędzić od 40 do 60 mln euro, czyli do 30 proc. kosztów inwestycji ogółem.

Komisja wykonała dotąd 55 działań przewidzianych w agendzie cyfrowej. Realizacja 10 działań została opóźniona lub grozi jej opóźnienie. Pozostałe 36 działań, za realizację których odpowiada Komisja albo państwa członkowskie, powinno zostać ukończonych w terminie.

Przydatne linki

Tabela wyników agendy cyfrowej

Tabela wyników – sytuacja w poszczególnych krajach: rozpowszechnienie internetu szerokopasmowego, korzystanie z internetu, e-administracja, tendencje w zakresie regulacji i badań w dziedzinie telekomunikacji

Wielka koalicja na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym

Agenda cyfrowa

Neelie Kroes

Neelie Kroes w serwisie Twitter

Kontakt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar