Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 12. kesäkuuta 2013

EU:n tulostaulu: Viime vuoden aikana tapahtunut edistyminen digitaalistrategian toteutuksessa

Vaikka Euroopan kansalaisilla on käytettävissään digitaaliset perusverkot ja –palvelut, he eivät pysty hyödyntämään digitaalisen vallankumouksen tärkeimpiä nykyisiä ja tulevia etuja. Tämä johtuu tänään julkaistun komission vuotuisen digitaalistrategian tulostaulun mukaan ongelmista Euroopan televiestintämarkkinoilla ja digitaalimarkkinoilla yleisemmin ottaen. Komissio aikoo esittää myöhemmin tämän vuoden aikana konkreettisia toimenpide-ehdotuksia vastauksena televiestinnän sisämarkkinoiden luomista koskevaan Eurooppa-neuvoston pyyntöön tulostaulussa vahvistettujen ongelmien ratkaisemiseksi.

”Olen iloinen siitä, että perustason internetliittymät on nyt saatu käytännöllisesti katsoen koko EU:hun. Emme voi kuitenkaan jäädä lepäämään laakereillamme, vaan meidän on puututtava suurimpiin tänä vuonna ilmenneisiin ongelmiin, joita ovat huippunopeisiin verkkoihin tehtävien investointien riittämättömyys ja todellisten televiestinnän sisämarkkinoiden puuttuminen. Aiomme ratkaista tämän yksiselitteisen ongelman televiestinnän sisämarkkinapaketin avulla", Neelie Kroes sanoi.

Euroopan komission digitaalistrategian tulostaulun tärkeimmät havainnot ovat seuraavat:

Internetin leviäminen:

 1. Peruslaajakaista on nyt käytettävissä käytännöllisesti katsoen koko Euroopassa – satelliittien suorituskyky on parantunut, mikä helpottaa palveluiden ulottamista tavanomaisen kiinteän laajakaistaverkon peittoalueen ulkopuolella olevaan 4,5 prosentin osuuteen väestöstä. Komissio keskittyy nyt nostamaan satelliittien käyttöastetta jäljellä olevien katvealueiden poistamiseksi.

 2. Lähes puolet väestöstä voi vastedes käyttää nopeaa laajakaistayhteyttä – EU:n kansalaisista 54 prosenttia voi käyttää laajakaistaliittymää, jonka nopeus on vähintään 30 Mbit/s.

 3. Internetyhteyksien käyttö mobiililaitteiden avulla yleistyy koko ajan – EU:n kansalaisista 36 prosentilla on internetyhteys kannettavan tietokoneen tai muun mobiililaitteen välityksellä (internetyhteyksien käyttö matkapuhelimen välityksellä kasvoi 7 prosentista 27 prosenttiin vuosien 2008 ja 2012 välisenä aikana). Neljännen sukupolven matkaviestinten (LTE) peittoalue on kolminkertaistunut – 26 prosenttiin – yhdessä vuodessa.

Ongelmakohdat:

 1. Vain 2 prosentilla kotitalouksista on ultranopea laajakaistaliittymä (nopeus yli 100 Mbit/s), mikä on kaukana EU:n vuodelle 2020 asettamasta 50 prosentin tavoitteesta.

 2. EU:n kansalaisista 50 prosentilla on vain vähän tai ei lainkaan tietoteknisiä taitoja – tieto- ja viestintätekniikan käyttäjien lukumäärä ja tietoteknisten taitojen taso eivät nousseet viime vuoden aikana. Yhteensä 40 prosentilla yrityksistä, jotka ovat palkanneet tai palkkaamassa tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoita, on ollut ongelmia palkkaamisessa, ja tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoille tarkoitettujen avointen työpaikkojen lukumäärän on ennustettu kasvavan 900 000:een vuoteen 2015 mennessä. Äskettäin käynnistetty suuri koalitio digitaalialan työpaikkojen edistämiseksi sisältää kohdennettuja toimia tämän puutteen poistamiseksi.

Muita havaintoja:

 1. Yhä useammat ovat kokeilleet internetiä – niiden henkilöiden osuus EU:n kansalaisista, jotka eivät ole koskaan käyttäneet internetiä, pienenee koko ajan (se on nyt 22 prosenttia, eli vähennys on 2 prosenttiyksikköä). EU:ssa on kuitenkin vielä noin 100 miljoonaa kansalaista, jotka eivät ole koskaan käyttäneet internetiä. Pääasiallisiksi esteiksi ilmoitetaan liian korkeat kustannukset taikka kiinnostuksen tai taitojen puute.

 2. Kansalaisista 70 prosenttia käyttää nykyisin internetiä säännöllisesti vähintään kerran viikossa, kun heidän osuutensa viime vuonna oli 67 prosenttia. Heikommassa asemassa olevista henkilöistä 54 prosenttia käyttää internetiä säännöllisesti (viime vuonna 51 prosenttia).

 3. Verkkovierailuhinnat alenivat vuonna 2012 – lähes 5 senttiä, pääasiassa 1. heinäkuuta 2012 voimaan tulleen verkkovierailuasetuksen jälkeen.

 4. Verkkokauppa kasvaa tasaisesti lukuun ottamatta valtioiden rajojen yli käytävää verkkokauppaa – 45 prosenttia kansalaisista käyttää internetiä tavaroiden ja palveluiden ostamiseen, mikä merkitsee hienoista kasvua verrattuna edelliseen vuoteen. Valtioiden rajojen yli ostoksia tekevien määrä on kuitenkin erittäin pieni.

 5. Useimmat yritykset ja kansalaiset käyttävät nykyisin sähköisiä viranomaispalveluita – 87 prosenttia yrityksistä käyttää sähköisiä viranomaispalveluita, ja myös niitä käyttävien kansalaisten osuus kasvoi viime vuonna 44 prosenttiin (molemmissa kasvua 3 prosenttiyksikköä).

 6. Tutkimusmenot kasvoivat hieman huolimatta talousarviorajoituksista. Julkiset T&K-investoinnit tieto- ja viestintätekniikkaan kasvoivat 1,8 prosenttiyksikköä (ollen nyt 6,9 miljardia euroa, eli kasvua oli 122 miljoonaa euroa). Myös yksityiset T&K-investoinnit tieto- ja viestintätekniikkaan kasvoivat, mutta 2,7 prosentin kasvu ei ollut riittävä viime vuoden vähennyksen kompensoimiseksi.

Tausta

Euroopan komission tavoitteena on luoda sääntely- ja liiketoimintaympäristö, joka edistää kilpailua ja investointeja Euroopan digitaalitekniikkamarkkinoilla.

Vuoden 2013 digitaalistrategian tulostaulussa arvioidaan edistymistä tämän tavoitteen saavuttamisessa EU:ssa ja jäsenvaltioissa. Kehitystä arvioidaan suhteessa digitaalistrategian 78 toimeen komission osalta ja 23 toimeen jäsenvaltioiden osalta. Arviointi perustuu vuoden 2012 tietoihin.

Vuosina 2012–2013 tehtiin muun muassa seuraavat tärkeät ehdotukset digitaalistrategian tavoitteiden saavuttamiseksi:

 1. Euroopan komissio hyväksyi 19. joulukuuta 2012 tarkistetut suuntaviivat laajakaista-alaa koskevien EU:n valtiontukisääntöjen soveltamisesta. Suuntaviivat sisältävät erityisesti avoimen käyttöoikeuden myöntämistä koskevat tiukennetut velvoitteet ja paremmat avoimuussäännöt.

 2. Komissio hyväksyi 7. helmikuuta 2013 kyberturvallisuusstrategiansa ”Avoin, turvallinen ja vakaa verkkoympäristö”, joka edustaa EU:n kattavaa visiota siitä, miten verkon häiriöitä ja verkkohyökkäyksiä voidaan parhaiten ehkäistä ja torjua.

 3. Komissio esitti samaan aikaan ehdotuksen verkko- ja tietoturvaa koskevaksi direktiiviksi. Se on yleisstrategian keskeinen osa, ja siinä edellytetään, että kaikki jäsenvaltiot, keskeiset internetin toiminnan mahdollistajat ja elintärkeiden infrastruktuurien ylläpitäjät varmistavat, että digitaaliympäristö on turvallinen ja luotettava koko EU:ssa.

 4. Komissio käynnisti 4. maaliskuusta 2013 suuren koalition digitaalialan työpaikkojen edistämiseksi. Kyse on useista sidosryhmistä muodostetusta kumppanuudesta, jonka tarkoituksena on puuttua ongelmaan, joka liittyy tieto- ja viestintäteknologia-alan jatkuvaan ja laajaan työvoimapulaan.

 5. Komissio hyväksyi 26. maaliskuuta 2013 ehdotuksen asetukseksi rakennusteknisten töiden kustannusten alentamisesta. Rakennusteknisten töiden osuus laajakaistaverkkojen käyttöönoton kustannuksista voi olla jopa 80 prosenttia. Tarpeettomien kaivutöiden välttämisen ansiosta komission asetusehdotuksella voitaisiin säästää 40–60 miljardia euroa eli jopa 30 prosenttia kokonaisinvestointikustannuksista.

Komissio on saattanut tähän mennessä päätökseen 55 tointa digitaalistrategian puitteissa. Kymmenen toimen toteutusta on lykätty tai saatetaan lykätä. Loput 36 tointa, jotka ovat joko komission tai jäsenvaltioiden vastuulla, aiotaan toteuttaa kullekin toimelle asetettuun määräaikaan mennessä.

Hyödyllisiä linkkejä

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboardDigitaalistrategian tulostaulu

Maakohtaiset tulostaulut: laajakaistan levinneisyys, internetin käyttö, sähköiset viranomaispalvelut, televiestinnän sääntely ja tutkimustrendit kussakin EU:n jäsenvaltiossa

Suuri koalitio digitaalialan työpaikkojen edistämiseksi

Digitaalistrategia

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32-2) 296 17 16, Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32-2) 299 90 19


Side Bar