Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2013

Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ: Ετήσιες κατατάξεις όσον αφορά την ψηφιακή πρόοδο

Οι Ευρωπαίοι διαθέτουν βασικά ψηφιακά δίκτυα και υπηρεσίες, αλλά υπολείπονται όσον αφορά τα κύρια σημερινά και τα μελλοντικά οφέλη της ψηφιακής επανάστασης, λόγω των προβλημάτων στις τηλεπικοινωνίες της Ευρώπης και στις ευρύτερες ψηφιακές αγορές, σύμφωνα με τον ετήσιο πίνακα αποτελεσμάτων του ψηφιακού θεματολογίου της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε σήμερα. Η Επιτροπή πρόκειται να εγκρίνει προσεχώς και εντός του τρέχοντος έτους, προτάσεις για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη δημιουργία μιας Ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί με βάση τα σημερινά δεδομένα.

Η κα Neelie Kroes ανέφερε: «Χαίρομαι που υπάρχει σήμερα βασική σύνδεση με το Διαδίκτυο σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, αλλά δεν μπορούμε να παραμένουμε στάσιμοι. Βάσει στοιχείων προκύπτει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εφέτος είναι η απουσία επενδύσεων σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας, καθώς και η συνεχιζόμενη απουσία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών. Το πρόβλημα είναι σαφές, όπως και η ανταπόκρισή μας μέσω μιας δέσμης μέτρων για μια ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών.»

Τα βασικά πορίσματα που προέκυψαν από τον πίνακα αποτελεσμάτων του ψηφιακού θεματολογίου της Επιτροπής (DAE) περιλαμβάνουν:

Πρόοδος όσον αφορά το διαδίκτυο:

 1. Βασικές ευρυζωνικές συνδέσεις υπάρχουν πλέον σχεδόν παντού στην Ευρώπη — οι δορυφορικές επιδόσεις βελτιώθηκαν, συμβάλλοντας στο να καλυφθεί το 4,5% του πληθυσμού που δεν καλύπτεται από σταθερή βασική ευρυζωνικότητα. Η Επιτροπή εστιάζει σήμερα στην καλύτερη υιοθέτηση των υπηρεσιών δορυφορικού διαδικτύου, όπου αυτό μπορεί να γεφυρώσει τα κενά που εναπομένουν.

 2. Σήμερα, το ήμισυ του πληθυσμού επωφελείται από την ευρυζωνικότητα υψηλής ταχύτητας — ποσοστό 54 % των πολιτών της ΕΕ διαθέτει ευρυζωνική σύνδεση που διατίθεται σε ταχύτητες άνω των 30 Mbps.

 3. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι όλο και περισσότερο κινητή — το 36 % των πολιτών της ΕΕ έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω φορητού υπολογιστή ή μέσω άλλης κινητής συσκευής (η πρόσβαση μέσω κινητών τηλεφώνων αυξήθηκε από 7 % το 2008, σε 27 % το 2012). Οι κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις (LTE) 4ης γενεάς τριπλασιάστηκαν, αγγίζοντας το 26 % μέσα σε ένα έτος.

Τομείς που παρουσιάζουν προβλήματα:

 1. Μόνον το 2 % των νοικοκυριών διαθέτει συνδρομή για υπερταχεία ευρυζωνικότητα (άνω των 100 Mbps) και απέχει πολύ από τον στόχο της ΕΕ για 50%, το 2020.

 2. Ποσοστό 50 % των πολιτών της ΕΕ διαθέτει μηδενικές ή χαμηλές δεξιότητες χρήσης υπολογιστή — και ούτε βελτιώθηκε το μέγεθος ή το επίπεδο των δεξιοτήτων χρήστη ΤΠΕ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. 40 % των εταιρειών που προσλαμβάνουν ή προσπαθούν να προσλάβουν ειδικούς σε θέματα ΤΠ συναντούν δυσκολίες, ενώ ο σημερινός αριθμός των κενών θέσεων για ειδικούς σε ΤΠΕ προβλέπεται να αυξηθεί σε 900.000 έως το 2015. Ο μεγάλος συνασπισμός για την ψηφιακή απασχόληση που δρομολογήθηκε πρόσφατα, θα αποσκοπεί σε μέτρα με στόχο την κάλυψη αυτού του κενού.

Άλλα συμπεράσματα:

 1. Όλο και περισσότεροι χρήστες έχουν δοκιμάσει τη χρήση του διαδικτύου — το ποσοστό των πολιτών της ΕΕ που δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο συνεχίζει να μειώνεται σταθερά (σημειώθηκε περαιτέρω μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε ποσοστό 22 %). Εντούτοις, 100 εκατομμύρια πολιτών της ΕΕ περίπου δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο, επικαλούμενοι το πολύ υψηλό κόστος, την έλλειψη ενδιαφέροντος, ή την έλλειψη δεξιοτήτων ως τα βασικά εμπόδια.

 2. Το 70 % των πολιτών χρησιμοποιεί σήμερα το διαδίκτυο σε τακτική βάση, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ το ποσοστό αυτό πέρυσι ανερχόταν σε 67 % · Το 54 % των μειονεκτούντων ατόμων χρησιμοποιεί το διαδίκτυο σε τακτικά χρονικά διαστήματα, ενώ το εν λόγω ποσοστό ανερχόταν σε 51 % το προηγούμενο έτος.

 3. Το 2012 μειώθηκαν οι τιμές περιαγωγής — κατά σχεδόν 5 λεπτά του ευρώ, κυρίως μετά την θέση σε εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την περιαγωγή, της 1ης Ιουλίου 2012.

 4. Το ηλ-εμπόριο αυξάνεται σταθερά, αλλά όχι σε διασυνοριακό επίπεδο — 45 % των πολιτών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ωστόσο αυτό συνιστά μέτρια αύξηση, από το 43 % πριν από ένα έτος· πολύ μικρός αριθμός ατόμων προβαίνει σε διασυνοριακές αγορές.

 5. Η ηλε-διακυβέρνηση έχει υιοθετηθεί πλέον από τις περισσότερες επιχειρήσεις και τους πολίτες — 87 % των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν την ηλε-διακυβέρνηση και το ποσοστό των πολιτών που χρησιμοποιούν την ηλε-διακυβέρνηση έχει επίσης αυξηθεί κατά το τελευταίο έτος στο 44 % (και τα δύο ποσοστά σημείωσαν αύξηση 3 ποσοστιαίων μονάδων).

 6. Οι δαπάνες στον τομέα της έρευνας αυξήθηκαν ελαφρώς παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Οι δημόσιες επενδύσεις στην Ε&Α για ΤΠΕ αυξήθηκαν κατά 1,8% ή από 122 εκατ. ευρώ σε 6,9 δισεκ. Ευρώ· Οι ιδιωτικές επενδύσεις στην Ε&Α για ΤΠΕ αυξήθηκαν επίσης, αλλά η μεγέθυνση ύψους 2,7% δεν ήταν αρκετή ώστε να ανακτηθεί η μείωση του προηγούμενου έτους.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κανονιστικού και επιχειρηματικού κλίματος που θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις στις αγορές ψηφιακής τεχνολογίας της Ευρώπης.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων του ψηφιακού θεματολογίου του 2013 αξιολογεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο για την επίτευξη αυτού του στόχου, όπως μετρήθηκε με βάση τις 78 δράσεις του ψηφιακού θεματολογίου για την Επιτροπή και τις 23 δράσεις για τα κράτη μέλη. Η έκθεση βασίζεται σε δεδομένα του 2012.

Σημαντικές προτάσεις υποβλήθηκαν κατά την περίοδο 2012-13 για την επίτευξη των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

 1. Στις 19 Δεκεμβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων στον ευρυζωνικό τομέα, οι οποίες περιλαμβάνουν ιδίως την ενίσχυση των υποχρεώσεων παροχής ανοικτής πρόσβασης και βελτιωμένους κανόνες διαφάνειας.

 2. Στις 7 Φεβρουαρίου 2013, η Επιτροπή ενέκρινε την στρατηγική για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου με τίτλο: «Για έναν ανοικτό, ασφαλή και προστατευμένο κυβερνοχώρο», η οποία αντιπροσώπευε το συνολικό όραμα της ΕΕ σχετικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πρόληψης και απόκρισης σε περίπτωση διαταραχών και επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

 3. Ταυτόχρονα, ενέκρινε πρόταση για οδηγία σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, που αποτελεί βασική συνιστώσα της συνολικής στρατηγικής που θα απαιτεί από όλα τα κράτη μέλη, από τους βασικούς φορείς πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και από τους φορείς εκμετάλλευσης υποδομών ζωτικής σημασίας να διασφαλίσουν ένα προστατευμένο και αξιόπιστο ψηφιακό περιβάλλον σε όλη την ΕΕ.

 4. Στις 4 Μαρτίου 2013, η Επιτροπή δρομολόγησε το μεγάλο συνασπισμό για την ψηφιακή απασχόληση, μια πολυμερή εταιρική σχέση για να αντιμετωπιστεί το συνεχιζόμενο φαινόμενο του μεγάλου αριθμού κενών θέσεων εργασίας για ειδικούς σε ΤΠΕ.

 5. Στις 26 Μαρτίου 2013, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού για την μείωση του κόστους στην κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού, που ανέρχεται στο 80% του κόστους εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων. Το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση 40 με 60 δισεκατομμυρίων ευρώ ή έως 30 % του συνόλου των επενδυτικών δαπανών, χάρη στην αποφυγή της περιττής εκσκαφής ορυγμάτων.

Έως σήμερα, η Επιτροπή έχει ολοκληρώσει 55 δράσεις στο πλαίσιο του ψηφιακού θεματολογίου, ενώ 10 έχουν καθυστερήσει ή υπάρχει κίνδυνος να καθυστερήσουν. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες 36 δράσεις, που τελούν υπό την αρμοδιότητα είτε της Επιτροπής είτε των κρατών μελών, τηρείται το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης με βάση τις αντίστοιχες προθεσμίες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πίνακας αποτελεσμάτων του ψηφιακού θεματολογίου

Προφίλ χωρών στον πίνακα αποτελεσμάτων: Εξέταση κάθε χώρας της ΕΕ ως προς τις ευρυζωνικές συνδέσεις, τη χρήση του διαδικτύου, την ηλε-διακυβέρνηση, τις τάσεις όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο και την έρευνα στις τηλεπικοινωνίες

Μεγάλος συνασπισμός για την ψηφιακή απασχόληση

Ψηφιακό θεματολόγιο

Neelie Kroes

Ακολουθήστε την Neelie στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar