Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 12. juni 2013

EU-resultattavle: Årlige ranglister for digitale fremskridt

Europæerne har grundlæggende digitale net og tjenester, men går glip af de vigtigste nuværende og fremtidige gevinster ved den digitale revolution, fordi der er problemer i Europas telekommunikationsmarkeder og bredere digitale markeder, lyder det ifølge Kommissionens årlige resultattavle for den digitale dagsorden, som er offentliggjort i dag. Kommissionen har senere i år tænkt sig at vedtage forslag til konkrete foranstaltninger som svar på en anmodning fra Det Europæiske Råd om at skabe et enhedsmarked for telekommunikation for at løse de problemer, som dagens tal bekræfter.

Neelie Kroes udtalte: "Jeg er glad for, at grundlæggende internet nu findes så godt som overalt i EU, men vi kan ikke blive ved med at kigge bagud. Tallene viser, at det største problem i år er den manglende investering i meget hurtige net og den fortsatte mangel på et reelt enhedsmarked for telekommunikation. Problemet er tydeligt, og det samme vil vores indsats være i form af en pakke til et enhedsmarked for telekommunikation.

De vigtigste resultater i Kommissionens resultattavle for den digitale dagsorden omfatter følgende:

Internetfremskridt:

 1. Grundlæggende bredbåndsadgang findes nu så godt som overalt i Europa – satellitternes ydelse er blevet bedre, hvilket hjælper med at dække de 4,5 % af befolkningen, der ikke er dækket af fast grundlæggende bredbånd. Kommissionen fokuserer nu på at få en bedre satellitudnyttelse, hvor dette kan udfylde de sidste huller.

 2. Fast bredbånd omfatter nu halvdelen af befolkningen – 54 % af EU-borgerne har bredbånd til rådighed, der er hurtigere end 30 Mbps.

 3. Internetadgang er i stigende grad blevet mobilt - 36 % af EU-borgerne har adgang til internettet via en bærbar computer eller en anden mobil enhed (adgang via mobiltelefonen er steget fra 7 % i 2008 til 27 % i 2012). 4. generations mobildækning (LTE) er tredoblet på et år.

Problemområder

 1. Kun 2 % af husstandene har et ultrahurtigt bredbåndsabonnement (over 100 Mbps), hvilket er langt fra EU's 2020-mål om 50 %.

 2. 50 % af EU-borgerne har ingen eller kun få it-færdigheder – hverken mængden eller niveauet af ikt-brugerkendskab er blevet bedre i de seneste år. 40 % af de virksomheder, der ansætter eller forsøger at ansætte it-specialister har vanskeligt ved at gøre dette, og det nuværende antal ledige stillinger for ikt-specialister ventes at stige til 900 000 inden 2015. Det nyligt lancerede samarbejde om digitale job sigter har til formål at målrette tiltagene mod at lukke dette hul.

Andre resultater:

 1. Flere og flere har prøvet at gå på internettet - andelen af EU-borgere, der aldrig har været på internettet falder fortsat støt (en nedgang på 2 procentpoint til 22 %). Omkring 100 millioner EU-borgere har dog stadig aldrig været på internettet og nævner, at for høje omkostninger, manglende interesse eller manglende færdigheder er de væsentligste hindringer.

 2. 70 % bruger nu internettet regelmæssigt mindst en gang om ugen, hvilket er en stigning fra 67 % sidste år. 54 % af de dårligt stillede anvender internettet regelmæssigt, hvilket er en stigning fra 51 % sidste år.

 3. Roamingtaksterne er faldet i 2012 – med næsten 5 eurocent, hvilket hovedsageligt har fundet sted efter roamingforordningen af 1. juli 2012.

 4. E-handel vokser støt, men ikke på tværs af grænserne – 45 % bruger internettet til at købe varer og tjenester, hvilket er en moderat stigning fra 43 % for et år siden. Meget få køber ind på tværs af grænserne.

 5. E-forvaltning bliver nu anvendt af de fleste virksomheder og borgere – 87 % af virksomhederne benytter e-forvaltning og andelen af borgere, der benytter e-forvaltning er ligeledes steget til 44 % i løbet af det sidste år (begge er steget med 3 procentpoint).

 6. Forskningsudgifterne er steget en smule på trods af budgetstramninger. Offentlige F&U-investeringer i ikt er steget med 1,8 eller 122 millioner EUR til 6,9 milliarder EUR. Private F&U-investeringer i ikt er også steget, men væksten på 2,7 % er ikke nok til at genvinde sidste års nedgang.

Baggrund

Europa-Kommissionen sigter mod at skabe et lovgivnings- og erhvervsmæssigt klima, som fremmer konkurrencen på og investeringerne i Europas teknologimarkeder.

Den digitale dagsordens resultattavle for 2013 vurderer, hvilke fremskridt der er gjort på henholdsvis EU-niveau og nationalt niveau for at nå det mål. Resultaterne måles i forhold til den digitale dagsordens planlagte foranstaltninger, hvoraf de 78 er Kommissionens og de 23 medlemsstaternes ansvar. Rapporten er udarbejdet på baggrund af tal fra 2012.

Der er fremsat væsentlige forslag i 2012-13 for at nå den digitale dagsordens mål, herunder:

 1. Den 19. december 2012 vedtog Europa-Kommissionen reviderede retningslinjer for anvendelse af EU-statsstøttereglerne på bredbåndssektoren, som særlig indeholder en styrkelse af forpligtelserne til åben adgang samt en forbedring af reglerne om gennemsigtighed.

 2. Den 7. februar 2013 vedtog Kommissionen sin strategi for cybersikkerhed "Et åbent, sikkert og beskyttet cyberspace", som repræsenterer EU's omfattende vision for, hvordan man bedst kan forhindre og reagere på it-sammenbrud og -angreb.

 3. Samtidig vedtog den et forslag til et direktiv om net- og informationssikkerhed, der er et centralt element i den overordnede strategi, der kræver, at alle medlemsstater, vigtige internetstøttefunktioner og operatører af kritisk infrastruktur skal sikre et sikkert og troværdigt digitalt miljø i hele EU.

 4. Den 4. marts 2013 lancerede Kommissionen et storstilet samarbejde om it-arbejdspladser, der er et multiinteressentpartnerskab, som skal beskæftige sig med det vedvarende høje antal ledige stillinger for ikt-specialister.

 5. Den 26. marts 2013 vedtog Kommissionen et forslag til en forordning om nedbringelse af omkostningerne for bygge- og anlægsarbejde, som tegner sig for op til 80 % af omkostningerne ved at installere bredbåndsnet. Ved at undgå unødvendig rendegravning kunne Kommissionens forslag til forordning give en besparelse på mellem 40 og 60 milliarder EUR eller op mod 30 % af de samlede investeringsomkostninger.

Kommissionen har indtil videre gennemført 55 foranstaltninger under den digitale dagsorden, mens 10 er forsinkede eller i risiko for at blive forsinket. De resterende 36 foranstaltninger, som finder sted under Kommissionens eller medlemsstaterne ansvar, overholder tidsplanen, så de kan blive gennemført inden for deres respektive tidsfrister.

Nyttige links

Den digitale dagsordens resultattavle

Resultattavle per land: se på brugen af bredbånd, internet og digital forvaltning samt på telelovgivning og forskningstendenser for hvert land.

Storstilet samarbejde om it-arbejdspladser

Den digitale dagsorden

Neelie Kroes

Følg Neelie på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar