Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 12 юни 2013 г.

Резултати от годишния анализ на напредъка в областта на цифровите технологии в ЕС

Според резултатите от годишния анализ на ключовите показатели по Програмата в областта на цифровите технологии, публикувани днес от Комисията, европейците разполагат с базови цифрови мрежи и услуги, но не се възползват напълно от основните настоящи и бъдещи преимущества на цифровата революция, поради проблеми на пазарите на далекосъобщения и цифрови услуги в Европа. По-късно тази година Комисията ще приеме предложения за конкретни мерки в отговор на искането на Европейския съвет за изграждане на единен пазар на далекосъобщенията с цел да бъдат преодолени потвърдените от данните днес проблеми.

Нели Крус заяви: „Радвам се, че базовият интернет вече е на практика навсякъде в ЕС, но не можем да си позволим да спрем дотук. Данните сочат, че основният проблем тази година е липсата на инвестиции в свръхскоростни мрежи, както и продължаващата липса на истински единен пазар на далекосъобщенията. Проблемът е ясен, затова нашият отговор под формата на пакет за единен пазар на далекосъобщенията също ще бъде ясен.“

Основните заключения в анализа на Европейската комисия на постиженията по Програмата в областта на цифровите технологии са:

Напредък по отношение на интернет:

 1. Базовите широколентови мрежи на практика вече са достъпни навсякъде в Европа – работата на сателитите се е подобрила, което помага за осигуряване на покритие за оставащите 4,5 % от населението без достъп до базов стационарен широколентов интернет. Сега Комисията насочва усилия за по-добро използване на сателити за запълване на оставащите пропуски.

 2. Половината от населението има високоскоростен широколентов достъп до интернет – 54 % от гражданите на ЕС имат достъп до широколентов интернет със скорост по-висока от 30 мегабита в секунда.

 3. Делът на достъпа до интернет чрез мобилни устройства расте – 36 % от гражданите на ЕС влизат в интернет чрез лаптоп или друго мобилно устройство (достъпът чрез мобилни телефони се е повишил от 7 % през 2008 г. на 27 % през 2012 г.). Покритието с мобилни мрежи от четвърто поколение се е увеличило трикратно за една година на 26 %.

Проблемни области:

 1. Само 2 % от домакинствата имат абонамент за свръхскоростен интернет (над 100 мегабита в секунда), което е далеч от целта на ЕС от 50 % за 2020 г.

 2. 50 % от гражданите на ЕС са компютърно неграмотни или имат само елементарни компютърни умения – нито броят, нито нивото на умения на потребителите на ИКТ са се подобрили през изминалата година. 40 % от компаниите, които наемат или се опитват да наемат специалисти в областта на ИТ срещат трудности, а същевременно настоящият брой свободни работни места в областта на ИКТ се очаква да нарасне на 900 000 през 2015 г. В рамките на стартиралата неотдавна Широка коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии ще бъдат предприети действия за преодоляване на този проблем.

Други резултати:

 1. Все повече хора са изпробвали интернет – делът на гражданите на ЕС, които никога не са използвали интернет, продължава да спада (с 2 процентни пункта по-малко на 22 %). Въпреки това около 100 милиона европейци все още никога не са използвали интернет, цитирайки като основни пречки твърде високите разходи или липсата на интерес или умения.

 2. 70 % вече използват редовно интернет – поне веднъж седмично, което е повишение спрямо 67 % за изминалата година. 54 % от хората с увреждания редовно използват интернет – повишение спрямо 51 % за миналата година.

 3. През 2012 г. цените на роуминга са се понижили – с почти 5 евро цента, главно след влизане в сила на 1 юли 2012 г. на новия Регламент за роуминга.

 4. Електронната търговия бележи стабилен растеж, но не и в международен план – 45 % от хората използват интернет за закупуването на стоки и услуги, което е само слабо увеличение спрямо 43 % за миналата година. Много малко хора пазаруват в чужбина.

 5. Електронно управление вече се използва от повечето предприятия и граждани – 87 % от предприятията са въвели електронно управление, а броят на гражданите, ползващи се от тези услуги също се е повишил през последната година на 44 % (увеличение с 3 процентни пункта и на двата дяла).

 6. Разходите за научни изследвания леко са се повишили, въпреки бюджетните ограничения. Публичните инвестиции в изследователска и развойна дейност в областта на ИКТ са се увеличили с 1,8 % или със 122 млн. евро до 6,9 млрд. евро. Частните инвестиции също са се увеличили, но ръстът от 2,7 % не е достатъчен, за да компенсира миналогодишния спад.

Контекст

Европейската комисия се стреми да създаде регулаторен и бизнес климат, който да насърчава конкуренцията и инвестициите на пазарите в областта на цифровите технологии в Европа.

Чрез анализа за 2013 г. по Програмата в областта на цифровите технологии напредъкът на европейско и национално равнище в постигането на тази цел се оценява спрямо 78-те действия от Програмата за Комисията и 23-те действия за държавите членки. Докладът се базира на данни от 2012 г.

През 2012 – 2012 г. бяха направени важни предложения за постигане на целите на Програмата в областта на цифровите технологии, сред които:

 1. На 19 декември 2012 г. Европейската комисия прие преразгледани насоки за прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи за сектора на широколентовите услуги, съдържащи по-конкретно укрепване на правилата, свързани със задълженията за отворен достъп и прозрачност.

 2. На 7 февруари 2013 г. Комисията прие своята стратегия за киберсигурността – „Отворено, безопасно и сигурно киберпространство“, в която е изложена цялостната визия на ЕС за начините, по които най-добре можем да се предпазим и да реагираме на смущения и атаки в кибернетичното пространство.

 3. По същото време Комисията прие и предложение за Директива относно мрежовата и информационната сигурност, основен елемент от цялостната стратегия, изискваща държавите членки, основните доставчици на интернет и операторите на критична инфраструктура да гарантират сигурна и надеждна цифрова среда в целия ЕС.

 4. На 4 март 2013 г. Комисията постави начало на Широка коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии, партньорство с участието на множество заинтересовани страни, чиято цел е да се разреши проблемът с трайно високия брой незаети работни места за специалисти в областта на ИКТ.

 5. На 26 март 2013 г. Комисията прие предложение за Регламент относно намаляване на разходите за гражданско строителство, които съставляват до 80 % от разходите за изграждане на високоскоростни мрежи. В резултат на правилата за избягване на ненужното разкопаване, предвидени в проекторегламента на Комисията, могат да бъдат спестени между 40 и 60 млрд. евро или до 30 % от общите инвестиционни разходи.

Досега Комисията е изпълнила 55 действия по Програмата в областта на цифровите технологии, а изпълнението на 10 от тях закъснява или има вероятност да закъснее. Оставащите 36 действия, за които отговаря Комисията или страните членки, се очаква да бъдат приключени в срок.

Полезни връзки

Резултати от анализ на напредъка по Програмата в областта на цифровите технологии

Резултати от анализа за отделните страни: разгледайте данните за широколентовите услуги, използването на интернет, електронното управление и тенденциите в научните изследвания и регулирането на далекосъобщенията за всяка страна от ЕС

Широка коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии

Програма в областта на цифровите технологии

Нели Крус

Следвайте Нели Крус в Twitter

За контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar