Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 11. júna 2013

Komisia predstavila akčný plán pre oceliarske odvetvie

Európska komisia dnes predložila akčný plán pre európsky oceliarsky priemysel s cieľom pomôcť tomuto odvetviu čeliť aktuálnym výzvam a položiť základy pre budúcu konkurencieschopnosť podporením inovácie, rastu a zamestnanosti. Komisia navrhuje akčný plán pre oceľ po prvýkrát od Davignonovho plánu z roku 1977. Komisia navrhuje podporiť dopyt po oceli vyrábanej v EÚ doma aj v zahraničí, a to opatrením na zaistenie toho, aby výrobcovia ocele v EÚ mali spravodlivými obchodnými praktikami prístup na trhy tretích krajín. Európska komisia je takisto odhodlaná znížiť náklady pre toto odvetvie vrátane tých, ktoré vyplývajú z regulačných opatrení EÚ. Inovácia, energetická efektívnosť a udržateľné výrobné procesy sú zásadné pre oceľové výrobky novej generácie, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie kľúčové európske odvetvia. V akčnom pláne sa takisto predpokladajú cielené opatrenia na podporu zamestnanosti v tomto odvetví a jeho reštrukturalizáciu na zaistenie toho, aby sa vysoko kvalifikovaná pracovná sila v Európe zachovala (MEMO/13/523).

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani uviedol: „Oceliarsky priemysel má v Európe sľubnú budúcnosť. Zachovaním si tradičného vedúceho postavenia vo výrobe inovačných výrobkov je schopný dosiahnuť celosvetovú konkurenčnú výhodu. Prostredníctvom dnešnej koncepcie pre oživenie oceliarskeho odvetvia mu vysielame jasný signál, že ide o strategicky dôležité odvetvie pre Európu a  hnací motor rastu. EÚ potrebuje, aby jeho reálna ekonomika viac než kedykoľvek predtým prispievala k hospodárskemu oživeniu a naším cieľom je, aby do roku 2020 priemysel vytváral 20 % HDP. To je začiatok procesu. Som odhodlaný situáciu pozorne sledovať, aby sme mohli naše úsilie prispôsobiť podľa potrieb. O rok zhodnotíme, či naše navrhované opatrenia majú sledovaný účinok.“

Ďalšie informácie

Dôležité výzvy pre oceliarsky priemysel

Európsky oceliarsky priemysel sa borí so simultánnymi účinkami nízkeho dopytu a celosvetovej nadmernej kapacity a zároveň čelí vysokým cenám energie a investičným potrebám, aby sa prispôsobil ekologickému hospodárstvu výrobou inovačných výrobkov udržateľným spôsobom.

... svetový dopyt po oceli však bude rásť

Dopyt po oceli v Európe je v súčasnosti o 27 % nižší, než bola úroveň pred krízou. Zamestnanosť v tomto odvetví od roku 2007 do roku 2011 klesla o 10 %. Napriek tomu je EÚ stále druhým najväčším výrobcom ocele na svete s produkciou viac než 177 miliónov ton ocele ročne, čo predstavuje 11 % svetovej produkcie a viac než 360 000 pracovných miest.

Podľa OECD sa očakáva, že do roku 2025 sa svetový dopyt po oceli zvýši na 2,3 miliardy ton, najmä v odvetví stavebníctva, dopravy a strojného inžinierstva rozvíjajúcich sa hospodárstiev. Je potrebné, aby bol oceliarsky priemysel EÚ pripravený s cieľom plne využiť výhody tohto konkurenčného trhu.

Súčasná situácia si vyžaduje novú politickú stratégiu pre oceliarske odvetvie: Komisia preto vykoná tieto opatrenia:

  • Zaistenie zavedenia správneho regulačného rámca: Okrem iného do konca roku 2013 posúdi celkovú regulačnú záťaž oceliarskeho priemyslu vyplývajúcu z rôznych politík a jej vplyv na konkurencieschopnosť.

  • Uspokojovanie potrieb v oblasti zručností a uľahčenie reštrukturalizácie: Presadzovanie opatrení na rozvoj zručností a opatrení zameraných na zamestnanosť mladých ľudí v tomto odvetví s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť odvetvia, ako aj preskúmanie možnosti využiť príslušné fondy EÚ na pomoc pracovníkom pri hľadaní zamestnania v prípade uzatvorenia výrobného závodu. Európsky sociálny fond a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii sa budú na tento účel naďalej využívať. Všetky fondy EÚ budú sledovať zásadu regionálnej inteligentnej špecializácie s prihliadnutím na dlhodobý význam investície pre vytvorenie a zachovanie pracovných miest v konkrétnom regióne.

  • Podpora dopytu po oceli: Medzi opatrenia patrí vykonanie cieleného opatrenia na stimuláciu dopytu v automobilovom priemysle a udržateľnom stavebníctve.

  • Zlepšenie prístupu na zahraničné trhy a zaistenie rovnakých podmienok na podporu vývozu ocele z EÚ, boj proti nekalým praktikám a zaistenie prístupu k potrebným surovinám. Budú sledované trhy s kovovým šrotom na posilnenie bezpečnosti dodávok pre výrobcov ocele v EÚ, ktorí používajú šrot ako surovinu.

  • Zaistenie primeraných nákladov na energiu: K zníženým nákladom prispeje dobudovanie vnútorného trhu s energiou a diverzifikácia ponuky, ako aj zvýšená energetická efektívnosť. Komisia je ochotná poskytovať usmernenia k dlhodobým zmluvám o elektrickej energii medzi dodávateľmi a odberateľmi na zvýšenie predvídateľnosti takýchto nákladov. V krátkodobom horizonte závisí zníženie nákladov na energiu v energeticky náročných priemyslových odvetviach od členských štátov. Komisia je odhodlaná na tomto cieli pracovať.

  • Politika v oblasti zmeny klímy: Zásadný význam pre zaistenie konkurencieschopnosti odvetvia bude mať rámec politiky v oblasti zmeny klímy EÚ do roku 2030, ako aj rokovania o záväznej medzinárodnej dohode o zmene klímy. Na zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka sa pridá výroba niektorých kovaných železných výrobkov a členské štáty sa vyzývajú, aby vyčlenili príjmy z aukcií v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami na projekty výskumu a vývoja v energeticky náročných priemyselných odvetviach.

  • Podpora inovácie: Presadzovanie technológií ohľaduplných voči životnému prostrediu prostredníctvom vývoja nových typov ocele a podpora inovačného výskumu a vývoja, najmä vo veľmi drahých pilotných a demonštračných fázach. V období rokov 2014 – 2020 budú výskum a inovácia financované najmä z programu Horizont 2020, ktorý kladie veľký dôraz na vedúce postavenie priemyslu v oblasti inovácií. Oceliarske odvetvie takisto ťaží z európskeho partnerstva pre inovácie v oblasti surovín a je preň určených aj 280 miliónov EUR počas rovnakého programového obdobia z výskumného fondu pre uhlie a oceľ.

Komisia navrhuje formálne vytvoriť skupinu na vysokej úrovni, ktorá bude dohliadať na vykonávanie tohto plánu. Komisia zhodnotí dosiahnutý pokrok o rok.

Súvislosti

Oceliarsky priemysel zaujíma významné miesto v hospodárstve, keďže zamestnáva 360 000 osôb, má obrat vo výške približne 170 miliárd EUR a jeho postavenie vo výrobnom hodnotovom reťazci je dôležité aj z pohľadu mnohých nadväzujúcich odvetví.

Oceľ úzko súvisí s mnohými nadväzujúcimi priemyselnými odvetviami, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo, elektronický priemysel, strojné inžinierstvo a elektroinžinierstvo. Má veľmi významný cezhraničný rozmer: v rámci EÚ pôsobí v 23 členských štátoch 500 výrobných závodov, vďaka čomu je oceliarske odvetvie historicky aj v súčasnosti skutočne európskym odvetvím. Oceľ stála pri zrode európskeho projektu Európskeho spoločenstva uhlia a ocele.

Európa potrebuje svoje základné odvetvia, ktoré pomôžu ďalším odvetviam v procese reindustrializácie. Materiály ako oceľ, chemické látky, sklo a cement sú základnými zložkami priemyselného reťazca pre ekologizáciu hospodárstva. Oceľ je 100 % recyklovateľná a je úplne základným materiálom vo výrobnom hodnotovom reťazci výrobku.

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 1752) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 0403)


Side Bar