Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 11 czerwca 2013 r.

Komisja przedstawia plan działania na rzecz sektora produkcji stali

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj plan działania na rzecz europejskiego przemysłu stalowego. Planowane działania mają pomóc sektorowi w reagowaniu na aktualne wyzwania oraz w budowaniu podstaw konkurencyjności w przyszłości poprzez wspieranie innowacji oraz pobudzanie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Po raz pierwszy od planu Davignona z 1977 r. Komisja występuje z propozycją planu działania dotyczącego stali. Proponuje w nim wsparcie popytu na produkowaną w Europie stal – zarówno w UE, jak i za granicą – poprzez zapewnienie unijnym producentom stali dostępu do rynków krajów trzecich za pomocą uczciwych praktyk handlowych. Komisja Europejska zobowiązuje się również do obniżenia kosztów, jakie ponosi ten sektor, w tym kosztów wynikających z unijnych przepisów. Innowacje, efektywność energetyczna i zrównoważone procesy produkcyjne mają zasadnicze znaczenie dla produktów stalowych nowej generacji, jakich potrzebują inne najważniejsze gałęzie europejskiego przemysłu. Plan działania przewiduje również środki ukierunkowane na wspieranie zatrudnienia w sektorze i usprawnienie restrukturyzacji, aby zagwarantować, że wysoko wykwalifikowani pracownicy pozostaną w Europie (MEMO/13/523).

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, powiedział: „Europejski przemysł stalowy jest sektorem przyszłości. Utrzymując wiodącą pozycję w zakresie innowacyjnych produktów, które zawsze były jego mocną stroną, może on osiągnąć przewagę konkurencyjną w skali globalnej. Ogłoszony dzisiaj plan działania na rzecz ożywienia w sektorze stalowym wyraźnie pokazuje, że jest to dla Europy sektor o znaczeniu strategicznym i siła napędowa rozwoju gospodarczego. Aby nastąpiło ożywienie gospodarcze, UE potrzebuje dziś bardziej niż kiedykolwiek gospodarki realnej. Naszym celem jest to, by do 2020 r. udział przemysłu w PKB osiągnął 20 proc. Jest to początek procesu. Zobowiązuję się ściśle monitorować sytuację, tak byśmy w miarę jej rozwoju mogli adaptować podejmowane działania. Za rok sprawdzimy, czy proponowane działania przynoszą takie skutki, o jakie nam chodziło”.

Więcej informacji

Wyzwania, przed jakimi stoi przemysł stalowy

Europejski przemysł stalowy znajduje się w sytuacji, w której musi równocześnie stawić czoła wielu niekorzystnym czynnikom. Są to niski popyt, nadmiar mocy produkcyjnych na świecie, wysokie ceny energii i potrzeby inwestycyjne, które pozwolą nam dostosować się do zielonej gospodarki poprzez wytwarzanie innowacyjnych produktów w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Popyt na świecie wzrośnie

Poziom popytu na stal w Europie jest obecnie o 27  proc. niższy niż poziom sprzed kryzysu. W latach 2007-2011 zatrudnienie w tym sektorze spadło o 10 proc. Mimo to UE wciąż zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem wielkości produkcji stali – wytwarza ponad 177 mln ton stali rocznie, co stanowi 11 proc. światowej produkcji, i zatrudnia 360 tys. osób.

Według OECD do 2025 r. globalny popyt na stal wzrośnie do 2,3 mld ton. Stanie się to głównie za sprawą sektorów budownictwa, transportu i inżynierii mechanicznej, przede wszystkim w tzw. gospodarkach wschodzących. Ważne jest, by przemysł stalowy w UE był w stanie w pełni skorzystać z możliwości, jakie oferuje ten konkurencyjny rynek.

Obecna sytuacja wymaga nowej strategii politycznej dla sektora stalowego. W związku z tym Komisja:

  • zagwarantuje wprowadzenie właściwych ram regulacyjnych: Do końca 2013 r. przeprowadzona zostanie ocena całkowitych obciążeń administracyjnych, jakie spoczywają na sektorze stalowym w związku z różnymi obszarami polityki, oraz ich wpływ na konkurencyjność.

  • analizuje potrzeby w zakresie umiejętności i ułatwia restrukturyzację: obejmuje to działania na rzecz rozwoju umiejętności i działania dotyczące zatrudnienia młodzieży w tym sektorze w celu zwiększenia jego konkurencyjności oraz zbadanie możliwości wykorzystania istniejących funduszy unijnych w celu pomocy pracownikom w znalezieniu alternatywnego zatrudnienia w przypadku zamknięcia zakładów produkcyjnych. Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji będą w dalszym ciągu przyczyniać się do tych starań. Wszystkie unijne fundusze wydawane będą zgodnie z regionalnymi strategiami inteligentnej specjalizacji i z uwzględnieniem zgodności inwestycji z zasadą zrównoważonego rozwoju w celu tworzenia i ochrony miejsc pracy w konkretnych regionach.

  • dąży do zwiększenia popytu na stal: Podjęte zostaną działania stymulujące popyt w sektorze motoryzacyjnym i budownictwa ekologicznego.

  • dąży do ułatwienia dostępu do rynków zagranicznych oraz zagwarantowania wszystkim producentom takiego samego traktowania, aby zwiększyć unijny eksport, zwalczać nieuczciwe praktyki i zagwarantować dostęp do kluczowych surowców. Rynki złomu stalowego będą monitorowane w celu poprawy bezpieczeństwa dostaw dla unijnych producentów, którzy wykorzystują złom jako surowiec.

  • dąży do zabezpieczenia przystępnych cen energii: Zakończenie tworzenia wewnętrznego rynku energii i dywersyfikacja źródeł dostaw oraz większa efektywność energetyczna przyczynią się do obniżenia kosztów. Komisja jest gotowa udzielić wskazówek dotyczących długoterminowych umów na dostawy energii elektrycznej między dostawcami i klientami w celu zwiększenia przewidywalności takich kosztów. W perspektywie krótkoterminowej obniżenie kosztów energii dla energochłonnych sektorów przemysłu będzie zależało od państw członkowskich. Komisja podejmuje działania ukierunkowane na osiągnięcie tego celu.

  • realizuje politykę w dziedzinie zmian klimatu: Unijne ramy polityki w zakresie klimatu do 2030 r. będą miały zasadnicze znaczenie dla zapewnienia konkurencyjności sektora, podobnie jak negocjacje w sprawie wiążącego międzynarodowego porozumienia w sprawie zmian klimatu. produkcja niektórych kutych produktów żelaznych zostanie dodana do wykazu dotyczącego ryzyka tzw. ucieczki emisji. Zachęca się państwa członkowskie do przeznaczania dochodów z aukcji uprawnień do emisji na projekty w dziedzinie badań naukowych i rozwoju dla sektora energochłonnego.

  • wspiera innowacje: Poprzez opracowywanie nowych rodzajów stali i wspieranie innowacji w dziedzinie badań naukowych i rozwoju, zwłaszcza bardzo kosztownych faz pilotażowych i demonstracyjnych, promowane będą technologie przyjazne dla środowiska. W okresie 2014-2020 badania i innowacje mają być finansowane głównie z programu „Horyzont 2020”, koncentrując się na wzmacnianiu wiodącej pozycji w zakresie innowacji przemysłowych. Sektor stali korzysta również za środków europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz surowców, jak również z 280 mln euro przyznanych w tym samym okresie programowania z Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

Komisja proponuje oficjalnie powołać grupę wysokiego szczebla, której zadaniem będzie monitorowanie realizacji planu. Komisja przeanalizuje postępy, jakich dokonano w okresie 12 miesięcy.

Kontekst

Sektor produkcji stali jest sektorem o znaczeniu strategicznym – zatrudnia 360 tys. osób, jego obroty wynoszą 170 mld euro, a jego znaczenie dla łańcucha wartości w sektorze produkcji jest bardzo duże.

Stal jest niezbędna na dalszych etapach produkcji przemysłowej – w sektorze produkcji samochodów, budowlanym, elektronicznym oraz inżynierii mechanicznej i elektrycznej. Jest to również sektor bardzo międzynarodowy w UE działa około 500 zakładów produkcyjnych rozmieszczonych w 23 państwach członkowskich, co od wielu lat nadaje mu charakter bardzo europejski. Produkcja stali leżała u podstaw projektu integracji europejskiej, którego pierwszym etapem była Europejska Wspólnota Węgla i Stali.

Sektory podstawowe są Europie bardzo potrzebne do tego, by wspierać proces reindustrializacji w innych gałęziach przemysłu. Materiały takie jak stal, chemikalia, szkło i cement są zasadniczymi elementami przemysłowego łańcucha wartości służącego ekologizacji gospodarki. Stal w 100 proc. nadaje się do przetworzenia i jest najbardziej podstawowym materiałem w produkcyjnym łańcuchu wartości produktu.

Kontakt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar