Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 juni 2013

Commissie presenteert actieplan voor staalsector

De Europese Commissie heeft vandaag een actieplan voorgesteld voor de Europese staalindustrie. Dit om de sector te helpen de huidige uitdagingen het hoofd te bieden en de fundamenten te leggen voor toekomstige concurrentiekracht door het bevorderen van innovatie en het creëren van groei en werkgelegenheid. Voor het eerst sinds het Davignon-plan van 1977 komt de Commissie met een actieplan voor staal. De Commissie stelt voor de vraag uit zowel de EU als derde landen naar in de EU geproduceerd staal te ondersteunen door ervoor te zorgen dat staalproducenten in de EU via eerlijke handelspraktijken toegang tot de markten van derde landen hebben. De Europese Commissie streeft ook naar verlaging van de kosten voor de industrie, met inbegrip van de kosten die uit EU-regelgeving voortvloeien. Innovatie, energie-efficiëntie en duurzame productieprocessen zijn cruciaal voor de volgende generatie van voor andere belangrijke Europese bedrijfstakken essentiële staalproducten. Het actieplan voorziet ook in gerichte maatregelen voor ondersteuning van de werkgelegenheid in de sector en begeleiding van de herstructurering opdat hoogopgeleide arbeidskrachten in Europa blijven (Memo/13/523).

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en ondernemerschap, zei hierover het volgende:De staalindustrie heeft een veelbelovende toekomst in Europa. Als het op het gebied van innovatieve producten, waarop het traditioneel sterk staat, toonaangevend blijft, kan Europa op de wereldmarkt een concurrentievoordeel bereiken. De vandaag gepresenteerde blauwdruk voor de wederopleving van de staalsector is een duidelijk signaal aan de bedrijfstak dat hij voor Europa van strategisch belang en een motor voor groei is. De EU heeft haar reële economie meer dan ooit nodig als basis voor het economisch herstel. Ons streven is dat de industrie 20 % van het bbp levert tegen 2020. Dit is het begin van een proces; ik heb toegezegd de situatie zorgvuldig te volgen, zodat wij onze inspanningen waar nodig kunnen aanpassen. Binnen een jaar kijken we of de voorgestelde maatregelen het beoogde effect hebben.”

Meer informatie

Belangrijke uitdagingen voor de staalindustrie

De Europese staalindustrie wordt getroffen door zowel een geringe vraag als een wereldwijde overcapaciteit. Tegelijkertijd wordt zij met hoge energieprijzen geconfronteerd en zijn er voor aanpassing aan de groene economie door duurzame productie van innovatieve producten investeringen nodig.

... maar de wereldwijde vraag naar staal zal toenemen

De vraag naar staal in Europa ligt momenteel 27 % lager dan vóór de crisis. De werkgelegenheid in de sector is tussen 2007 en 2011 met 10 % gedaald. Toch is de EU nog steeds de op een na grootste staalproducent ter wereld, met een output van meer dan 177 miljoen ton staal per jaar. Daarmee is zij goed voor 11 % van de mondiale productie en werken er in de betrokken EU-sector meer dan 360 000 mensen.

Volgens de OESO zal de mondiale vraag naar staal tegen 2025 naar verwachting met 2,3 miljard ton zijn gestegen. Deze vraag zal vooral van de bouw-, de vervoer- en de machinebouwsector, met name in de opkomende economieën, afkomstig zijn. Dat de staalindustrie in de EU ten volle van deze concurrerende markt kan profiteren, is van vitaal belang.

De huidige situatie vereist een nieuwe politieke strategie voor de staalsector. Daarom richt de Commissie zich op het volgende:

  • waarborgen dat het juiste regelgevingskader wordt ingevoerd: de maatregelen houden in dat eind 2013 de totale regelgevingslasten voor de staalindustrie van verschillende beleidslijnen en het effect ervan op het concurrentievermogen worden beoordeeld;

  • de behoefte aan vaardigheden aanpakken en herstructurering vergemakkelijken: bevordering van maatregelen voor het ontwikkelen van vaardigheden en voor het aanpakken van de jeugdwerkgelegenheid in de sector. Daarmee kan de concurrentiekracht van de sector worden aangemoedigd. Ook kan worden gekeken of EU-fondsen kunnen worden ingezet om werknemers bij bedrijfssluiting te helpen bij het vinden van een andere baan. Het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering zullen hieraan blijven bijdragen. Alle EU-middelen volgen daarbij het beginsel van regionale slimme specialisatie, waarbij rekening wordt gehouden met de duurzaamheid van de investeringen waarmee in een bepaalde regio werkgelegenheid wordt gecreëerd en behouden blijft;

  • de vraag naar staal stimuleren: de maatregelen omvatten gericht optreden om de vraag in de automobiel- en de duurzamebouwsector te stimuleren;

  • de toegang tot buitenlandse markten verbeteren en zorgen voor billijke marktvoorwaarden om de staalexport van de EU te ondersteunen, oneerlijke praktijken tegen te gaan en toegang tot de belangrijkste grondstoffen te waarborgen. Schrootmarkten zullen worden gemonitord om de toevoer voor EU-staalproducenten die schroot als grondstof gebruiken, beter veilig te stellen;

  • zorgen voor betaalbare energiekosten: de voltooiing van de interne energiemarkt, de diversificatie van de energievoorziening en een verhoogde energie-efficëntie zullen tot lagere kosten bijdragen. De Commissie is bereid richtsnoeren aan te reiken over lange-termijnelektriciteitscontracten tussen leveranciers en afnemers om die kosten voorspelbaarder te maken. Op korte termijn zijn verlagingen van de energiekosten voor de energie-intensieve industrie afhankelijk van de lidstaten. De Commissie zet zich in om deze doelstelling te bereiken;

  • klimaatbeleid: het raamwerk voor het EU-2030 klimaatbeleid en de onderhandelingen over een bindende internationale overeenkomst over de klimaatverandering zijn cruciaal voor het waarborgen van het concurrentievermogen van de industrie. De productie van bepaalde gesmede ferroproducten wordt toegevoegd aan de lijst CO2-weglekrisico's. De lidstaten wordt verzocht inkomsten uit de handel in emissierechten (ETS) ter beschikking te stellen voor O & O-projecten voor de energie-intensieve industrie;

  • bevordering van innovatie: bevordering van milieuvriendelijke technologieën door de ontwikkeling van nieuwe soorten staal, en stimulering van innoverend O & O, met name voor de zeer kostbare test- en demonstratiefase. Voor de periode 2014-2020 wordt onderzoek en innovatie met name gefinancierd uit het Horizon 2020-programma. Daarin wordt sterk de nadruk gelegd op industrieel leiderschap op het gebied van innovatie. De staalsector profiteert ook van het Europees innovatiepartnerschap voor grondstoffen en in dezelfde programmeringsperiode voor 280 miljoen euro van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal.

De Commissie stelt formele oprichting van een groep op hoog niveau voor. Deze groep zal toezien op de uitvoering van het plan. De Commissie maakt over 12 maanden de balans op van de geboekte vooruitgang.

Achtergrond

Met 360 000 werknemers, een omzet van zo'n 170 miljard euro en veel downstreamsectoren in de industriële waardeketen speelt de staalindustrie een strategische rol in de economie.

Staal is nauw verbonden met vele andere verwerkende industriële sectoren zoals de automobiel-, de bouw- en de elektronicasector en de metaal- en elektrotechnische industrie. Het heeft een belangrijke grensoverschrijdende dimensie: binnen de EU gaat het met 500 productielocaties, verspreid over zo'n 23 lidstaten, zowel historisch als in de huidige context om een werkelijk Europese industrie. Met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal stond staal aan de wieg van het Europese project.

Europa heeft zijn basisindustrieën nodig om andere bedrijfstakken met de herindustrialisatie bij te staan. Grondstoffen als staal, chemische stoffen, glas en cement zijn essentiële onderdelen van de industriële waardeketen voor het groener maken van de economie. Staal is 100 % recycleerbaar en de meest basale grondstof in de industriële waardeketen van een product.

Contact: Carlo Corazza +32 2295-1752 Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi +32 2299-0403


Side Bar