Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. juuni 2013

Komisjon esitab terasesektori tegevuskava

Euroopa Komisjon esitas täna Euroopa terasetööstuse tegevuskava, et aidata sektoril lahendada praeguseid probleeme ja luua alus tuleviku konkurentsivõimeks, edendades innovatsiooni ning soodustades majanduskasvu ja töökohtade loomist. See on komisjoni esimene terasesektori tegevuskava pärast 1977. aasta Davignoni kava. Komisjon paneb ette toetada ELis toodetud terase nõudlust nii liidus kui ka välisturul, võttes meetmeid, et tagada ELi terasetootjatele õiglaste kaubandustavade abil juurdepääs kolmandate riikide turgudele. Samuti on Euroopa Komisjon kohustunud piirama tööstusharu kulusid, sealhulgas ELi õigusaktidest tulenevaid kulusid. Innovatsioon, energiatõhusus ja jätkusuutlikud tootmismeetodid on esmatähtsad järgmise põlvkonna terasetoodete puhul, mida vajavad muud olulised Euroopa tööstusharud. Samuti nähakse tegevuskavaga ette sihipärased meetmed tööhõive ja ümberkorraldamise toetamiseks sektoris, tagamaks, et kõrgelt kvalifitseeritud töötajad jäävad Euroopasse. (MEMO/13/523)

Euroopa Komisjoni asepresident ning tööstuse ja ettevõtluse volinik Antonio Tajani ütles: „Terasetööstusel on Euroopas paljulubav tulevik. Konkurentsieeliste saavutamiseks maailmaturul tuleb jätkata uuenduslike toodete arendamist, milles Euroopa on tavapäraselt olnud tugev. Tänase tegevuskavaga terasesektori elavdamiseks saadame tööstusele selge signaali selle kohta, et peame seda sektorit Euroopa jaoks strateegiliselt oluliseks ning kasvumootoriks. Majanduse elavdamiseks vajab EL reaalmajandust rohkem kui kunagi varem ning oleme eesmärgiks seadnud tagada, et tööstus annaks 2020. aastaks 20% SKPst. See on protsessi algus. Kohustun tähelepanelikult jälgima olukorda, et vajaduse korral saaksime oma jõupingutusi kohandada. Aasta jooksul analüüsime, kas kavandatud meetmetel on soovitud mõju.”

Lisateave

Olulised väljakutsed terasetööstuses

Euroopa terasetööstust mõjutavad praegu nii väike nõudlus kui ka ülemaailmne ülemäärane tootmisvõimsus, samuti kõrged energiahinnad ja vajadus kaasata investeeringuid, et kohanduda keskkonnasäästliku majandusega, tootes innovatiivseid tooteid jätkusuutlikul viisil.

…kuid ülemaailmne terasenõudlus hakkab suurenema

Terasenõudlus on Euroopas praegu kriisieelsest tasemest 27% väiksem. Tööhõive selles tööstusharus on aastatel 2007–2011 vähenenud 10%. Sellest hoolimata on EL jätkuvalt maailma suuruselt teine terasetootja, kes toodab üle 177 miljoni tonni terast aastas, st ligikaudu 11% ülemaailmsest toodangumahust, ja annab tööd enam kui 360 000 inimesele.

OECD prognooside kohaselt peaks ülemaailme terasenõudlus suurenema 2025. aastaks 2,3 miljardile tonnile. Seda soodustab peamiselt ehitus-, transpordi- ja masinaehitussektori areng, eelkõige tärkava turumajandusega riikides. Esmatähtis on, et ELi terasetööstus oleks valmis täielikult ära kasutama sellise konkurentsil põhineva turu võimalusi.

Praegune olukord nõuab terasetööstuse jaoks uut poliitilist strateegiat. Seepärast teeb komisjon järgmist.

  • Tagab õige õigusliku raamistiku kehtestamise. Meetmete raames hinnatakse 2013. aasta lõpuks eri poliitikameetmetest tulenevat üldist regulatiivset koormust ja selle mõju konkurentsivõimele.

  • Aitab rahuldada kutseoskuste vajadusi ja lihtsustab ümberkorraldamist. Edendatakse kutseoskuste arendamise meetmeid ja noorte tööhõivet tööstusharus käsitlevaid meetmeid, et tõsta sektori konkurentsivõimet, ning uuritakse asjaomaste fondide kasutamise võimalusi, et aidata töötajatel leida tootmiskohtade sulgemise korral muud tööd. Euroopa Sotsiaalfond ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond jätkavad selliste jõupingutuste toetamist. Kõik ELi fondid järgivad piirkondliku aruka spetsialiseerumise põhimõtet, võttes arvesse investeeringute jätkusuutlikkust töökohtade loomisel ja säilitamisel asjaomases piirkonnas.

  • Edendab terasenõudlust. Meetmed hõlmavad sihipäraste meetmete rakendamist, et edendada nõudlust autotööstuses ja säästva ehituse valdkonnas.

  • Parandab juurdepääsu välisturgudele ja tagab võrdsed tingimused, et toetada ELi teraseeksporti, võidelda ebaõiglaste tavade vastu ja tagada juurdepääs olulistele toorainetele. Jälgitakse vanametalliturgusid, et suurendada nende ELi terasetootjate tarnekindlust, kes kasutavad toorainena vanametalli.

  • Tagab taskukohased energiahinnad. Energia siseturu väljakujundamine, tarneahelate mitmekesistamine ja suurem energiatõhusus aitab vähendada energiakulusid. Komisjon kavatseb esitada suunised tarnijate ja tarbijate vahel sõlmitavate pikaajaliste elektrienergialepingute kohta, et suurendada selliste kulude prognoositavust. Energiamahukate tööstusharude energiakulude piiramine lühiajalises perspektiivis sõltub liikmesriikidest. Komisjon kohustub tegutsema selle eesmärgi suunas.

  • Kliimapoliitika. Terasetööstuse konkurentsivõime tagamiseks on esmatähtis ELi 2030. aasta kliimapoliitika raamistik, samuti läbirääkimised kliimamuutust käsitleva siduva rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimiseks. Teatavate mustmetallide tootmine lisatakse peagi kasvuhoonegaaside heite ülekandumise loetellu ning liikmesriike kutsutakse üles eraldama heitkogustega kauplemise süsteemi enampakkumisel saadud tulusid teadus- ja arendustegevuse projektidele energiamahukates tööstusharudes.

  • Edendab innovatsiooni. Edendatakse keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid uute teraseliikide väljatöötamise teel ja soodustatakse uuenduslikku teadus- ja arendustegevust, eelkõige väga kulukates katse- ja näidisetappides. Aastatel 2014–2020 rahastatakse teadusuuringuid ja innovatsiooni peamiselt Horizon 2020 programmi raames, mis on suunatud tööstuse juhtrolli tugevdamisele innovatsioonis. Samuti toetatakse terasetööstust tooraineid käsitleva innovatsioonipartnerluse raames ning sama programmiperioodi jooksul eraldatakse söe ja terase teadusfondist 280 miljonit eurot.

Komisjon teeb ettepaneku luua ametlikult kõrgetasemeline töörühm, kes jälgib tegevuskava rakendamist. Komisjon hindab tehtud edusamme 12 kuu pärast.

Taust

Olles tööandja enam kui 360 000 inimesele, omades aastakäivet ligikaudu 170 miljardit eurot ja tegutsedes paljude muude järgtööstuste tootmise väärtusahela osana, on terasetööstusel majanduses strateegiline roll.

Terasetööstus on tihedalt seotud paljude muude järgtööstustega nagu autotööstus, ehitus, elektroonika, masinaehitus ja elektrotehnika. Sellel on väga märkimisväärne piiriülene mõõde: ligikaudu 500 tootmiskohta üle kogu Euroopa asuvad 23 liikmesriigis, mis osutab, et tegemist on tõeliselt üleeuroopalise tööstusharuga, nii ajalooliselt kui ka tänapäeval. Euroopa Söe- ja Teraseühenduse loomisega oli terasetööstus Euroopa projekti sünni juures.

Euroopa vajab oma põhitööstusharusid, et aidata teisi tööstusharusid reindustrialiseerimisel. Materjalid nagu teras, kemikaalid, klaas ja tsement on olulised elemendid tööstuslikus väärtusahelas keskkonnasäästliku majanduse edendamisel. Teras on 100% korduvkasutatav ja toote tootmise väärtusahela põhimaterjal.

Kontaktisikud:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar