Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 11 юни 2013 г.

Комисията представя план за действие за стоманодобивния сектор

Днес Европейската комисия предложи план за действие за европейската стоманодобивна промишленост, за да помогне на сектора да се справи с днешните предизвикателства и за да осигури бъдещата му конкурентоспособност чрез насърчаване на иновациите и създаване на растеж и работни места. Комисията предлага план за действие за този отрасъл за пръв път от Плана Давиньон от 1977 г. Комисията предлага да подпомогне търсенето на произведена в ЕС стомана у дома и в чужбина като гарантира достъпа на производителите от Съюза до пазари извън ЕС чрез лоялни търговски практики. Европейската комисия е решена също да намали разходите за промишлеността, включително разходите, породени от законодателството на ЕС. Иновациите, енергийната ефективност и устойчивите производствени процеси са от съществено значение за следващото поколение стоманени продукти, на които разчитат други ключови европейски индустрии. В плана за действие са предвидени целеви мерки в подкрепа на заетостта в сектора и в допълнение към преструктурирането, за да се гарантира задържане на висококвалифицираната работна ръка в Европа (MEMO/13/523).

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни заяви: „Стоманодобивната промишленост има обещаващо бъдеще в Европа. Ако запази традиционното си водачество в сферата на новаторските продукти, тя може да остане конкурентноспособна на световно равнище. С днешния план за съживяване на този отрасъл изпращаме ясно послание за стратегическото му значение за Европа и за растежа. ЕС има нужда повече от всякога реалната му икономика да подкрепи икономическото му възстановяване. Нашата цел е промишлеността да произвежда 20 % от БВП до 2020 г. Това е началото на процеса. Решен съм да следим ситуацията отблизо, за да можем да адаптираме действията си по възможно най-подходящ начин. До една година ще проверим дали предложените действия произвеждат очаквания ефект.”

Допълнителна информация

Важни предизвикателства пред стоманодобивната индустрия

Европейската стоманодобивна промишленост е засегната едновременно от ниско търсене, световен свръхкапацитет, високи цени на енергията и нужда от инвестиции, за да се приспособи към екологосъобразната икономика като произвежда новаторски продукти по устойчив начин.

… но световното търсене на стомана ще се повиши

Търсенето на стомана в Европа в момента е с 27 % под своето равнище от преди кризата. Заетостта в сектора е спаднала с 10 % от 2007 до 2011 г. Въпреки това ЕС все още е вторият по големина производител на стомана в света, произвеждащ 177 милиона тона стомана годишно (11 % от световната продукция) и осигуряващ работа на 360 000 души.

Според ОИСР световното търсене на стомана се очаква да нарасне до 2,3 милиарда тона до 2025 г. предимно от секторите на строителството, транспорта и машиностроенето в бързоразвиващите се икономики. Изключително важно е стоманодобивната индустрия на ЕС да е в добро състояние, за да се възползва максимално от този конкурентен пазар.

Днес е нужна нова политическа стратегия за този сектор. Поради това Комисията:

  • Гарантира въвеждането на подходяща регулаторна рамка: До края на 2013 г. ще се оцени общата тежест на различните политики върху отрасъла и влиянието им върху конкурентоспособността.

  • Улеснява преструктурирането и помага за развиване на необходими умения: Насърчават се мерки за развиване на умения и за младежка заетост в сектора, за да се засили неговата конкурентоспособност. Разглежда се възможността за използване на европейски фондове за подпомагане на хората, изгубили работата си вследствие на закриване на производствени обекти. Европейският социален фонд и Европейският фонд за приспособяване към глобализацията ще продължат да подпомагат тези усилия. Всички фондове на ЕС ще следват принципа за интелигентна регионална специализация, като вземат предвид трайността на инвестициите в създаване и поддържане на работни места в даден регион.

  • Засилва търсенето на стомана: Целеви действия ще стимулират търсенето в автомобилния сектор и сектора на устойчивото строителство.

  • Подобрява достъпа до чуждестранни пазара и гарантира равнопоставеност, за да подпомага износа на стомана, за да се бори с нелоялните практики и за да осигури достъп до жизненоважни суровини. Ще се следят пазарите на скрап, за да се подобри сигурността на снабдяването на производителите от ЕС, които използват скрап като суровина.

  • Гарантира достъпни цени на енергията: Довършването на вътрешния пазар на енергия, разнообразяването на предлагането и повишената енергийна ефективност ще спомогнат за понижаване на разходите. Комисията е съгласна да предостави насоки за дългосрочни договори за електроснабдяване между доставчици и потребители, за да увеличи предвидимостта на тези разходи. В краткосрочен план намаляването на енергийните разходи на енергоемки отрасли ще зависи от държавите членки. Комисията е решена да работи за постигане на тази цел.

  • Политика за климата: Политическата рамка на ЕС за климата за 2030 г. и преговорите по задължително международно споразумение за изменението на климата са от основно значение за гарантиране на конкурентоспособността на индустрията. Производството на някои продукти от ковано желязо ще бъде добавено към списъка за изместване на въглеродни емисии и държавите от ЕС се приканват да заделят приходи от търговията с емисии за научноизследователски проекти за енергоемките отрасли.

  • Засилва иновациите: Насърчават се екологосъобразни технологии чрез разработване на нови видове стомана и стимулиране на новаторска научноизследователска и развойна дейност, особено за скъпите пилотни и демонстрационни фази. За периода 2014-2020 г. изследванията и иновациите ще се финансират главно по програма „Хоризонт 2020", в която силно се набляга на водещата роля на промишлеността в иновациите. Стоманодобивният сектор ще може да се възползва също от европейското партньорство за иновации в областта на суровините, както и от 280 милиона евро за същия програмен период от Изследователския фонд за въглища и стомана.

Комисията предлага официално създаване на група на високо равнище, която ще следи за изпълнението на плана. Комисията ще разгледа постигнатия напредък след 12 месеца.

Контекст

С работна сила от 360 000 души, оборот от близо 170 милиарда евро и присъствие в производствената верига на много други сектори, стоманодобивната промишленост заема стратегическа позиция в икономиката.

Стоманата се използва в много други промишлени сектори, като например в автомобилния, строителния, машиностроителния и електронния сектор. Тя има важно трансгранично измерение — в ЕС 500 производствени обекта са пръснати в 23 държави членки. Това прави от стоманодобива наистина европейска индустрия, както в миналото, така и днес. Стоманата е в основата на европейския проект с Европейската общност за въглища и стомана.

От основните индустрии на Европа зависи развитието на редица други промишлени отрасли. Материали като стомана, химични вещества, стъкло и цимент са основни елементи от промишлената верига на стойността за една по-екологосъобразна икономика. Стоманата може да се рециклира изцяло и е първичният материал в производствената верига на стойността на продуктите.

За контакти:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar