Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 juni 2013

EU och IOK ska fortsätta arbeta för dialog inom idrotten

EU:s idrottskommissionär Androulla Vassiliou och Internationella olympiska kommittén IOK:s president Jacques Rogge träffades i dag som ett led i den regelbundna dialogen mellan kommissionen och idrottsrörelsen. Båda två framhåller nyttan med samarbetet och konstaterar att det finns ett behov av att fortsätta ett utbyte på årsbasis i framtiden. I mötet deltog även Claudia Bokel, som är ordförande i IOK:s kommission för idrottare och Patrick Hickey, som är ordförande för de europeiska olympiska kommittéerna. IOK-presidenten Jacques Rogge beskrev mötet med kommissionär Androulla Vassiliou som mycket givande och välkomnade förslagen till ytterligare konkreta former av samarbete. Han säger sig vara övertygad om att hans efterträdare kommer att samarbeta lika nära med EU och att kommissionen alltid kan räkna med IOK:s stöd.

– Jag känner stor tacksamhet gentemot Jacques Rogge och representanterna för den internationella och europeiska olympiska rörelsen för deras stöd under åren. IOK är en mycket viktig samarbetspartner för EU och tack vare vår årliga dialog kan vi vidareutveckla samarbetet. Våra möten ger en kontinuitet som gynnar idrotten, säger Androulla Vassiliou.

Androulla Vassiliou och Jacques Rogge diskuterade både genomförandet av EU:s nuvarande arbetsplan för idrott (2011–2014) och prioriteringsområdena i den nya arbetsplanen. Europeiska olympiska kommittéernas ordförande Patrick Hickey berömde det välfungerande samarbetet med EU, bl.a. de expertgrupper som inrättats som en del av den första arbetsplanen.

Idrottsinitiativ på gräsrotsnivå kommer att finansieras genom Erasmus för alla, kommissionens förslag till nytt EU-program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Enligt Patrick Hickey är finansieringsprogrammet banbrytande.

Jacques Rogge och Androulla Vassiliou diskuterade även organisationen av en europeisk idrottsvecka för att öka idrottsdeltagandet på alla nivåer och uppmuntra människor till större aktivitet. Den första idrottsveckan skulle äga rum 2015. Jacques Rogge föreslog att idrottsveckan skulle bygga vidare på befintliga initiativ, t.ex. OS-dagen som firas av den olympiska rörelsen den 23 juni varje år. – Allt som får människor att röra på sig bör stödjas, kommenterade han. Parterna kom överens om att samarbeta kring initiativet och att försöka nå ut till alla berörda parter för att få deras stöd och engagemang.

Vid mötet diskuterades även idrottarnas representation och deltagande i den dialog som förs med EU om idrott. Claudia Bokel tog tillfället i akt att förklara vilken roll kommissionerna för idrottare har inom IOK och andra olympiska rörelser. EU:s finansiering av Europeiska ungdoms-OS, kampen mot dopning och uppgjorda matcher samt uppmuntrande av parallella karriärer så att idrottare kan fortsätta sin utbildning vid sidan av idrottskarriären togs också upp.

Kommissionären informerade också IOK-presidenten om ett förslag till rådets rekommendation om hälsofrämjande fysisk aktivitet som kommer att läggas fram senare i år och bjöd in IOK till EU:s konferens om jämställdhet och idrott i Vilnius den 3–4 december.

Bakgrund

Det här var andra gången Androulla Vassiliou och Jacques Rogge träffades inom ramen för dialogen om idrott. Jacques Rogge har varit president för IOK sedan 2001. Hans efterträdare kommer att väljas vid IOK:s 125:e möte i Buenos Aires i september.

Kommissionen har fört en regelbunden dialog med idrottsrörelsen sedan 2007, som en förberedelse inför de nya befogenheter EU fick på området i och med Lissabonfördraget (artikel 165). Varje år anordnar kommissionen ett EU-forum för idrott där företrädare för idrottsorganisationer har möjlighet att ta upp aktuella frågor till diskussion. Nästa forum kommer att äga rum i Vilnius den 30 september–1 oktober. Kommissionens dialog med idrottsrörelsen förs också genom bilaterala möten, konferenser och seminarier. Dessutom sker ett regelbundet utbyte med den olympiska rörelsen via företrädare från IOK och de europeiska olympiska kommittéerna, särskilt via deras representation i Bryssel.

Den första EU-arbetsplanen för idrott 2011–2014 genomförs med hjälp av sex expertgrupper som rådet inrättat för antidopning, goda styrelseformer inom idrott, utbildning inom idrott, idrott, hälsa och deltagande, idrottsstatistik och hållbar finansiering av idrott. Olika intressenter inom idrotten kan begära att få delta i dessa grupper som observatörer. Före utgången av 2013 kommer kommissionen att lägga fram förslag till områden som ska prioriteras i den nya arbetsplanen, som ska antas under det grekiska ordförandeskapet i maj 2014.

Förhandlingarna om programmet Erasmus för alla pågår fortfarande. Kommissionen har föreslagit att nästan 240 miljoner euro anslås till idrott under 2014–2020. Det slutliga beloppet kommer att bero på resultaten av förhandlingarna om EU:s sammanlagda budget. Under de senaste fyra åren har EU beviljat mer än 30 miljoner euro till internationella idrottsprojekt och särskilda årliga evenemang.

Läs mer

EU-kommissionens webbplats om idrott (på engelska)

Androulla Vassilious webbplats (på engelska)

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar