Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 10. júna 2013

Európska únia a Medzinárodný olympijský výbor sa zaväzujú prehlbovať „osobitný vzťah“ na podporu dialógu v športe

Androulla Vassiliouová, európska komisárka zodpovedná za šport, a Jacques Rogge, predseda Medzinárodného olympijského výboru (MOV) sa dnes stretli v rámci „štruktúrovaného dialógu“, ktorý Komisia nadviazala s predstaviteľmi športového hnutia. Obidvaja vyzdvihli výhody vyplývajúce z ich vynikajúcej spolupráce a súhlasili s pokračovaním v takejto výmene názorov na ročnom základe aj v budúcnosti. Predseda MOV, ktorého sprevádzala predsedkyňa Komisie športovcov MOV Claudia Bokelová a predseda Európskeho olympijského výboru (EOV) Patrick Hickey, opísal stretnutie s komisárkou Vassiliouovou ako „mimoriadne užitočné“ a uvítal návrhy na ďalšie konkrétne formy spolupráce. Vyhlásil, že je presvedčený o tom, že jeho nástupca bude taktiež rozvíjať úzku spoluprácu s EÚ a že Komisia môže vždy počítať s podporou MOV.

Komisárka Vassiliouová v tejto súvislosti uviedla: „Som pánovi Roggemu a predstaviteľom medzinárodného a európskeho olympijského hnutia veľmi vďačná za podporu, ktorú nám poskytli v uplynulých rokoch. MOV je pre EÚ veľmi cenným partnerom a naviazanie dialógu na ročnom základe nám umožní zúročiť tento náš výnimočný vzťah. Pravidelné stretnutia zabezpečia kontinuitu, ktorá prospeje športu“.

Komisárka a predseda MOV diskutovali o vykonávaní súčasného pracovného plánu EÚ pre šport (2011 – 2014) a o prioritách budúceho pracovného plánu. Patrick Hickey ocenil úspešnú spoluprácu s EÚ ako aj so skupinami expertov vytvorenými v rámci prvého pracovného plánu.

Športové iniciatívy na miestnej úrovni sa budú finančne podporovať z nového programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus pre všetkých, ktorý navrhla Komisia. Predseda EOV Hickey poznamenal, že tento program financovania je „historickým činom“.

Predseda MOV Rogge a komisárka Vassiliouová taktiež diskutovali o organizácii Európskeho týždňa športu, ktorý je naplánovaný na rok 2015 a ktorého cieľom je podporiť športovanie na všetkých úrovniach a povzbudiť ľudí k väčšej aktivite. Predseda Rogge navrhol, že by toto podujatie mohlo vychádzať zo súčasných iniciatív, napríklad z olympijského dňa, ktorý olympijské hnutie oslavuje každoročne 23. júna. Uviedol: „Malo by sa podporovať všetko, čo pomáha podnecovať ľudí k fyzickej aktivite.“ Predseda Rogge a komisárka Vassiliouová súhlasili s tým, že budú úzko spolupracovať na tejto iniciatíve a usilovať sa získať podporu a zapojenie všetkých relevantných zainteresovaných strán.

Ďalšou prerokúvanou témou bolo zastúpenie športovcov a ich účasť na štruktúrovanom dialógu EÚ v oblasti športu a Claudia Bokelová využila túto príležitosť a vysvetlila úlohu a aktivity Komisie športovcov MOV a ďalších komisií olympijského hnutia, v ktorých sú zastúpení športovci. Diskutovalo sa aj o Európskom olympijskom festivale mládeže financovanom EÚ, o boji proti dopingu, o podvodoch pri stávkach, ako aj o tzv. dvojitých kariérach, ktoré majú športovcov podnietiť k tomu, aby popri svojej športovej kariére pokračovali vo vzdelávaní.

Komisárka predsedu MOV zároveň informovala o návrhu odporúčania Rady, ktoré sa venuje podpore fyzickej aktivity prospešnej pre zdravie a ktoré sa má predstaviť v priebehu tohto roku, a pozvala MOV na Konferenciu EÚ o rovnosti žien a mužov v športe, ktorá sa uskutoční 3. a 4. decembra vo Vilniuse.

Súvislosti

Toto stretnutie komisárky Vassiliouovej a predsedu MOV Roggeho je druhým v poradí v rámci štruktúrovaného dialógu o športe. Jacques Rogge pôsobí vo funkcii predsedu MOV od roku 2001. Jeho nástupca sa zvolí na 125. zhromaždení MOV v Buenos Aires v septembri tohto roku.

Štruktúrovaný dialóg so športovým hnutím Komisia nadviazala v roku 2007 v rámci príprav na novú právomoc EÚ v oblasti športu, ktorú priniesla Lisabonská zmluva (článok 165). Komisia každý rok organizuje športové fórum EÚ, ktoré dáva zástupcom športových organizácií príležitosť na výmenu názorov na aktuálne otázky. Najbližšie fórum sa uskutoční 30. septembra až 1. októbra vo Vilniuse. Komisia vedie so športovým hnutím dialóg aj prostredníctvom dvojstranných stretnutí, konferencií a seminárov. S olympijským hnutím reprezentovaným MOV a Európskym olympijským výborom si Komisia pravidelne vymieňa názory na konkrétne otázky, a to najmä prostredníctvom ich zastúpení v Bruseli.

Prvý Pracovný plán EÚ pre šport na obdobie rokov 2011 – 2014 sa realizuje s podporou šiestich skupín expertov, ktoré Rada zriadila v oblasti boja proti dopingu, dobrej správy v oblasti športu, vzdelávania a odbornej prípravy, športu, zdravia a účasti, športovej štatistiky a udržateľného financovania športu. Zainteresované strany z oblasti športu môžu požiadať o status pozorovateľov v týchto skupinách. Do konca roku 2013 predstaví Komisia návrhy budúcich priorít nového pracovného plánu, ktorý sa má prijať počas gréckeho predsedníctva v máji 2014.

Program Erasmus pre všetkých sa stále ešte prerokúva: Komisia navrhla na podporu športu v období 2014 – 2020 celkom takmer 240 miliónov EUR. Konečná suma bude závisieť od výsledku rokovaní o celkovom rozpočte EÚ. V posledných štyroch rokoch EÚ vyčlenila viac než 30 miliónov EUR na nadnárodné športové projekty a špeciálne výročné akcie.

Ďalšie informácie

Európska komisia: Šport

Webové stránky komisárky Androully Vassiliou

Androulla Vassiliouová na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar