Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 10 czerwca 2013 r.

UE i MKOl opowiadają się za utrzymaniem „szczególnych stosunków” w celu promowania dialogu społecznego w sporcie

Androulla Vassiliou, europejska komisarz odpowiedzialna za sport, oraz Jacques Rogge, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), spotkali się w dniu dzisiejszym w ramach „usystematyzowanego dialogu” Komisji Europejskiej z ruchem sportowym. Obie strony podkreśliły korzyści płynące z ich bardzo dobrej dotychczasowej współpracy oraz zgodziły się co do konieczności kontynuowania corocznego dialogu w przyszłości. Przewodniczący MKOl, któremu towarzyszyła Claudia Bokel, przewodnicząca komisji zawodniczej MKOl, oraz Patrick Hickey, przewodniczący Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), określił spotkanie z komisarz Vassiliou jako „niezwykle pożyteczne” oraz przyjął z zadowoleniem propozycje dotyczące dalszych konkretnych form współpracy. Wyraził swoje przekonanie o tym, że jego następca utrzyma równie bliskie stosunki z UE i że Komisja może zawsze liczyć na wsparcie ze strony MKOl.

Komisarz Vassiliou powiedziała: „Jestem bardzo wdzięczna Jacquesowi Rogge oraz przedstawicielom międzynarodowego i europejskiego ruchu olimpijskiego za ich poparcie na przestrzeni lat. MKOl jest bardzo cennym partnerem UE, a ustanowienie corocznego dialogu pozwoli nam na wykorzystanie tych szczególnych stosunków do dalszych działań. Organizacja corocznych spotkań zapewni ciągłość dialogu z korzyścią dla sportu.”

Komisarz i przewodniczący MKOl omówili kwestie związane z wdrożeniem obecnego planu prac UE w dziedzinie sportu (2011-2014), a także priorytety przyszłego planu prac. Patrick Hickey wyraził satysfakcję z udanej współpracy z UE, w tym w grupach ekspertów powołanych w ramach pierwszego planu prac.

Erasmus dla wszystkich” – nowy program UE zaproponowany przez Komisję na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu – będzie źródłem finansowania dla lokalnych inicjatyw w dziedzinie sportu. Przewodniczący EOC Patrick Hickey zaznaczył, że jest to program finansowania „o historycznym znaczeniu”.

Przewodniczący MKOl Jacques Rogge i komisarz Vassiliou wymienili również poglądy na temat organizacji Europejskiego tygodnia sportu, zaplanowanego na 2015 r. i mającego na celu zwiększenie liczby osób uprawiających sport na wszystkich poziomach oraz zachęcenie wszystkich do większej aktywności. Przewodniczący Rogge zasugerował, by wydarzenie to bazowało na istniejących inicjatywach, takich jak dzień olimpijski, obchodzony przez ruch olimpijski co roku w dniu 23 czerwca. „Wszelkie inicjatywy, które mogą zachęcić obywateli do większej aktywności fizycznej, powinny być wspierane” - stwierdził. Oboje zobowiązali się ściśle współpracować w ramach tej inicjatywy oraz dążyć do uzyskania wsparcia i zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron.

Omawiano także kwestie reprezentacji i uczestnictwa sportowców w usystematyzowanym dialogu UE na temat sportu. Claudia Bokel skorzystała również z okazji, by przybliżyć zgromadzonym rolę i działalność komisji zawodniczych w ramach MKOl i innych organizacji ruchu olimpijskiego. DO poruszonych tematów należały też finansowanie przez UE Olimpijskich Festiwali Młodzieży Europejskiej, zwalczanie dopingu i ustawiania wyników zawodów sportowych, jak również „dwutorowa kariera sportowców”, której celem jest zachęcanie ich do kontynuowania edukacji obok kariery sportowej.

Komisarz poinformowała również przewodniczącego MKOl o wniosku dotyczącym zalecenia Rady w sprawie prozdrowotnej aktywności fizycznej, który zostanie przedstawiony pod koniec roku, oraz zaprosiła przedstawicieli MKOl na konferencję UE na temat równości płci i sportu, która odbędzie się w Wilnie w dniach 3-4 grudnia.

Kontekst

Dzisiejsze spotkanie komisarz Androulli Vassiliou oraz przewodniczącego MKOl Jacquesa Rogge było ich drugim spotkaniem w ramach usystematyzowanego dialogu na temat sportu. Jacques Rogge pełni funkcję przewodniczącego MKOl od 2001 r. Jego następca zostanie wybrany na 125. posiedzeniu MKOl w Buenos Aires we wrześniu bieżącego roku.

Usystematyzowany dialog Komisji z ruchem sportowym został zapoczątkowany w 2007 r. w ramach przygotowań do nowego zakresu odpowiedzialności w dziedzinie sportu, przewidzianego w traktacie lizbońskim (art. 165). Każdego roku Komisja organizuje Forum sportu UE, które stanowi okazję dla przedstawicieli organów sportowych do wymiany poglądów na temat aktualnych zagadnień. Kolejne takie forum odbędzie się w Wilnie od 30 września do 1 października. Dialog Komisji z ruchem sportowym jest również prowadzony w ramach dwustronnych spotkań, konferencji i seminariów. Regularne wymiany poglądów z ruchem olimpijskim mają również miejsce z przedstawicielami MKOl oraz Europejskich Komitetów Olimpijskich, w szczególności poprzez ich przedstawicielstwo w Brukseli.

Pierwszy plan prac UE w dziedzinie sportu na lata 2011–2014 jest realizowany przy wsparciu sześciu grup ekspertów powołanych przez Radę w następujących dziedzinach: zwalczanie dopingu, dobre zarządzanie w sporcie, kształcenie i szkolenia, sport, zdrowie i uczestnictwo, statystyki sportowe oraz zrównoważone finansowanie sportu. Zainteresowane strony działające w dziedzinie sportu mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie im statusu obserwatora w tych grupach. Do końca 2013 r. Komisja przedstawi wnioski dotyczące przyszłych priorytetów dla nowego planu prac, które powinny zostać przyjęte podczas greckiej prezydencji w maju 2014 r.

Negocjacje w sprawie programu „Erasmus dla wszystkich” są nadal w toku: Komisja zaproponowała łączną kwotę dotacji dla sportu na lata 2014-2020 w wysokości prawie 240 mln EUR. Ostateczna kwota będzie zależała od wyników obecnie prowadzonych negocjacji na temat całego budżetu UE. W ciągu czterech ostatnich lat UE przeznaczyła ponad 30 mln EUR na transnarodowe projekty w dziedzinie sportu oraz coroczne wydarzenia specjalne.

Dodatkowe informacje

Komisja Europejska :Sport

Strona internetowa Androulli Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitterze: @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar