Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 juni 2013

EU en IOC beloven hun "special relationship" ter bevordering van de dialoog in de sport voort te zetten

Androulla Vassiliou, Europees Commissaris voor sport, en Jacques Rogge, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), hadden vandaag een ontmoeting als onderdeel van de "gestructureerde dialoog" van de Commissie met de wereld van de sport. Beiden benadrukten de voordelen van hun uitstekende samenwerking en kwamen overeen dat dergelijke gedachtewisselingen voortaan jaarlijks zouden moeten plaatsvinden. De voorzitter van het IOC, die vergezeld werd van Claudia Bokel, voorzitster van de Atletencommissie van het IOC, en Patrick Hickey, voorzitter van het Europees Olympisch Comité (EOC), beschreef de ontmoeting met Commissaris Vassiliou als "bijzonder nuttig" en verklaarde open te staan voor voorstellen voor verdere concrete vormen van samenwerking. Hij had er vertrouwen in dat zijn opvolger eveneens een nauwe relatie met de EU zal onderhouden en dat de Commissie altijd op de steun van het IOC zal kunnen rekenen.

Commissaris Vassiliou van haar kant verklaarde: "Ik ben Jacques Rogge en de vertegenwoordigers de internationale en Europese Olympische beweging bijzonder dankbaar voor hun ondersteuning in de loop van de jaren. Het IOC is een zeer waardevolle partner voor de EU en een jaarlijkse dialoog zal ons in staat stellen om voort te bouwen op deze goede verstandhouding. Dergelijke regelmatige ontmoetingen zullen zorgen voor continuïteit ten bate van de sport."

De Commissaris en de voorzitter van het IOC bespraken de uitvoering van het lopende EU-Werkplan voor sport (2011-2014) en de prioriteiten van het toekomstige werkplan. Patrick Hickey was verheugd over de succesvolle samenwerking met de EU, onder andere de Deskundigengroepen die zijn opgericht als onderdeel van het eerste werkplan.

Erasmus voor iedereen, het nieuwe EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport dat de Commissie heeft voorgesteld, zal initiatieven op het basisniveau van de sport financieren. EOC-voorzitter Hickey stelde vast dat dit financieringsprogramma "van historisch belang" was.

IOC-voorzitter Rogge en Commissaris Vassiliou wisselden ook van gedachten over de organisatie van een Europese week van de sport in 2015, met het doel deelname aan sportieve activiteiten op alle niveaus te stimuleren en mensen aan te moedigen om meer fysiek actief te worden. Jacques Rogge suggereerde dat dit evenement zou kunnen voortbouwen op bestaande initiatieven, zoals de Olympische dag, die elk jaar op 23 juni gevierd wordt door de Olympische beweging. "Alle initiatieven die ertoe bijdragen dat mensen fysiek actief worden, verdienen ondersteuning," merkte hij op. Zij hebben besloten nauw samen te werken wat dit initiatief betreft, en de steun en inzet van alle relevante stakeholders te stimuleren.

Andere bij dit treffen besproken onderwerpen waren de vertegenwoordiging van atleten en hun deelname aan de gestructureerde EU-dialoog over sport, en Claudia Bokel maakte van de gelegenheid gebruik om de rol en werkzaamheden van de atletencommissies (die van het IOC en andere) toe te lichten. De financiering van de EU voor Europese Olympische Jeugdfestivals, de bestrijding van doping en wedstrijdvervalsing, en ook "duale carrières" die atleten moeten aanmoedigen om hun studie of opleiding voort te zetten naast hun sportcarrière, kwamen eveneens ter sprake.

De Commissaris stelde de voorzitter verder op de hoogte van een voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende gezondheidsbevorderende fysieke activiteit (HEPA), dat later dit jaar voorgelegd zal worden, en nodigde het IOC uit voor de EU‑Conferentie over gendergelijkheid en sport, die op 3 en 4 december te Vilnius zal plaatsvinden.

Achtergrond

Dit was de tweede maal dat Commissaris Vassiliou en IOC-voorzitter Rogge elkaar ontmoetten in het kader van de gestructureerde dialoog over sport. Jacques Rogge is sinds 2001 voorzitter van het IOC. Op het 125ste IOC-congres te Buenos Aires in September zal zijn opvolger gekozen worden.

De gestructureerde dialoog met de wereld van de sport is opgezet in 2007, ter voorbereiding op de nieuwe verantwoordelijkheden van de EU op het gebied van de sport uit hoofde van het Verdrag van Lissabon (art. 165). De Commissie organiseert ieder jaar een EU-Sportforum dat vertegenwoordigers van sportorganisaties de gelegenheid biedt om van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen. Het eerstvolgende forum zal op 30 september-1 oktober te Vilnius plaatsvinden. De dialoog van de Commissie met de wereld van de sport wordt ook gaande gehouden door middel van bilaterale vergaderingen, conferenties en seminars. Er zijn ook regelmatige gedachtewisselingen met vertegenwoordigers van het IOC en de Europese Olympische Comités, met name via hun vertegenwoordiging in Brussel.

Het eerste EU-Werkplan voor Sport 2011-2014 wordt uitgevoerd met ondersteuning van zes groepen van deskundigen, opgericht door de Raad, op de terreinen dopingbestrijding, goed bestuur in de sport, onderwijs en opleiding, sport, gezondheid en deelname aan sport, sportstatistieken, en duurzame financiering van sport. Belanghebbenden kunnen verzoeken om als waarnemer aan de vergaderingen van deze groepen deel te mogen nemen. Tegen het einde van 2013 zal de Commissie voorstellen presenteren voor toekomstige prioriteiten voor het nieuwe werkplan, dat naar verwachting in mei 2014 onder het Griekse Voorzitterschap goedgekeurd zal worden.

De onderhandelingen over Erasmus voor iedereen zijn nog gaande: de Commissie heeft financiering voor sport ten bedrage van bijna 240 miljoen euro voor 2014-2020 voorgesteld. Het uiteindelijke bedrag hangt af van het resultaat van de onderhandelingen over de gehele begroting van de EU. In de afgelopen vier jaar heeft de EU meer dan 30 miljoen euro toegewezen voor transnationale sportprojecten en speciale jaarlijkse evenementen.

Voor meer informatie

Europese Commissie: Sport

Androulla Vassiliou's website

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contactpersonen :

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar