Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. juuni 2013

Euroopa Liit ja Rahvusvaheline Olümpiakomitee jätkavad tihedat koostööd sporditeemalise dialoogi süvendamisel

Täna kohtusid komisjoni ja spordiliikumise struktureeritud dialoogi raames spordi eest vastutav Euroopa Komisjoni volinik Androulla Vassiliou ja Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) president Jacques Rogge. Mõlemad tõstsid esile senise suurepärase koostöö tulemusi ja nõustusid, et edaspidi tuleks mõttevahetusi korraldada igal aastal. ROKi president, keda saatsid ROKi sportlaskomisjoni esimees Claudia Bokel ja Euroopa Olümpiakomiteede president Patrick Hickey, sõnas, et kohtumine volinik Vassiliouga oli erakordselt kasulik, ja oli rõõmus edasiste koostöövormide ettepanekute üle. ROKi president ütles, et ta on kindel, et ka järgmine president jätkab tihedat koostööd ELiga ning et komisjon võib ROKi toetusega igati arvestada.

Volinik Vassiliou ütles: „Ma olen väga tänulik Jacques Roggele ning Rahvusvahelise ja Euroopa Olümpiakomiteede liikumise esindajatele nende aastaid kestnud toetuse eest. ROK on ELi jaoks väga väärtuslik partner ja iga-aastane dialoog võimaldab meil vastastikuseid suhteid süvendada. Sedalaadi kohtumised tagavad spordi jätkuva toetamise.”

Volinik Vassiliou ja ROKi president arutasid 2011 – 2014 kehtiva ELi spordialase töökava rakendamist ning uue töökava prioriteete. Patrick Hickey leidis, et koostöö ELiga ja sealhulgas esimese töökava raames loodud eksperdirühmade tegevus on olnud väga edukas.

ELi uus haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm „Erasmus kõigi jaoks” toetab mitmeid spordiga seotud algatusi. ROKi president Hickey märkis, et selle programmi rahastamine on märkimisväärne.

ROKi president Rogge ja volinik Vassiliou vahetasid arvamusi ka 2015. aasta Euroopa spordinädala üle, mille eesmärk on edendada sportimist igal tasemel ja ärgitada inimesi rohkem spordiga tegelema. President Rogge leidis, et see sündmus võiks olla seotud mõne juba toimiva üritusega, näiteks iga aasta 23. juunil peetava ning olümpialiikumist tähistava olümpiapäevaga. Ta lisas: „Tuleb toetada kõike, mis aitab muuta inimesi füüsiliselt aktiivsemaks”. Lepiti kokku, et algatuse raames tehakse tihedat koostööd ja otsitakse toetajaid kõigi asjakohaste huvirühmade hulgast.

Muud kohtumisel kõne alla tulnud teemad hõlmasid sportlaste esindatust ja osalemist ELi sporditeemalisel struktureeritud dialoogil ning Claudia Bokel kasutas võimalust selgitada ROKi ja olümpialiikumise muude sportlaskomiteede ülesandeid ja tegevusi. Euroopa noorte olümpiafestivali rahastamine, dopingu ja tulemuste eelneva kokkuleppimise vastane võitlus ning samuti paralleelsete karjäärivõimaluste loomine ehk vahend, mille abil innustatakse sportlasi õpinguid jätkama, olid samuti päevakorras.

Volinik Vassiliou informeeris ROKi presidenti ettepanekust, milles käsitletakse tervist tugevdava kehalise aktiivsuse edendamist. See ettepanek on esitatud nõukogule soovituse vormis ja avaldatakse selle aasta lõpus. Volinik Vassiliou kutsus ROKi esindajaid osalema ka 3.–4. detsembrini Vilniuses peetaval ELi konverentsil, mille teemade hulka kuuluvad sooline võrdõiguslikkus ja sport.

Taust

Euroopa Komisjoni volinik Androulla Vassiliou ja ROKi president Jacques Rogge kohtusid sporditeemalise struktureeritud dialoogi raames teist korda. Jacques Rogge on olnud ROKi president 2001. aastast. Järgmine president valitakse selle aasta septembris ROKi 125. kogunemisel Buenos Aireses.

Komisjoni ja spordiliikumise vahelisele struktureeritud dialoogile pandi alus 2007. aastal, et valmistada ette Lissaboni lepingus (art 165) sätestatud ELi uut vastutusala spordi valdkonnas. Komisjon korraldab igal aastal Euroopa spordifoorumit, kus spordiorganisatsioonide esindajad saavad oma arvamusi avaldada. Järgmine foorum toimub Vilniuses 30. septembrist kuni 1. oktoobrini. Komisjoni ja spordiliikumise vahelise dialoogi raames peetakse ka kahepoolseid kohtumisi, konverentse ja seminare. Olümpialiikumise esindajatega toimub regulaarne mõttevahetus, seda eelkõige ROKi ja Euroopa Olümpiakomiteede Brüsselis asuvate esinduste vahendusel.

Esimese ELi spordialase töökava (2011–2014) rakendamisel osales kuus nõukogu juurde loodud ekspertide rühma, kelle ülesannete hulka kuulusid dopinguvastane võitlus, head valitsemistavad spordis, haridus ja koolitus, sport, tervis ja osalemine, spordistatistika ja spordi jätkusuutlik rahastamine. Spordi huvirühmade esindajad võivad osaleda nende rühmade töös vaatlejatena. 2013. aasta lõpus esitab komisjon uue töökava jaoks uued prioriteetide ettepanekud. Uus töökava võetakse vastu 2014. aasta mais Kreeka eesistumisel.

Programmi „Erasmus kõigi jaoks” käsitlevad läbirääkimised ei ole veel lõppenud: Komisjoni ettepanek oli rahastada 2014.–2020. eelarveperioodil sporti ligemale 240 miljoni euro ulatuses. Lõplik summa selgub ELi üldeelarve üle peetavate läbirääkimiste tulemusena. Eelmise nelja aasta jooksul eraldas EL liikmesriikide vahelistele spordiga seotud projektidele ja iga-aastaste ürituste korraldamisele üle 30 miljoni euro.

Lisateave

Euroopa Komisjon: Sport

Androulla Vassiliou veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar