Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 10. juni 2013

EU og IOC lover at fortsætte deres »særlige forhold« for at fremme dialogen inden for idræt

Androulla Vassiliou, EU-kommissær med ansvar for sport, og Jacques Rogge, formand for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), mødtes i dag som led i Kommissionens »strukturerede dialog« med idrætsbevægelsen. Begge understregede fordelene ved deres glimrende samarbejde og var enige om behovet for at fortsætte disse årlige drøftelser i fremtiden. IOC's formand, som var ledsaget af Claudia Bokel, formand for IOC's Aktivkomité, og Patrick Hickey, formand for De Europæiske Olympiske Komitéer (EOC), betegnede mødet med EU-kommissær Androulla Vassiliou som »yderst nyttigt« og så frem til forslag til yderligere konkrete former for samarbejde. Han sagde, at han var sikker på, at hans efterfølger vil tilstræbe lige så tætte forbindelser med EU, og at Kommissionen altid kan regne med IOC’s støtte.

EU-kommissær Androulla Vassiliou udtalte: »Jeg er meget taknemmelig for støtten i årenes løb fra Jacques Rogge og repræsentanterne for den internationale og den europæiske olympiske bevægelse. IOC er en meget værdifuld partner for EU, og ved at indføre en årlig dialog bliver det muligt for os at bygge videre på dette særlige forhold. Møder på dette grundlag vil sikre kontinuitet til gavn for idrætten.«

Kommissæren og IOC's formand drøftede gennemførelsen af EU’s nuværende arbejdsplan for sport (2011-2014) og prioriteringen i den fremtidige arbejdsplan. Patrick Hickey glædede sig over det vellykkede samarbejde med EU, herunder de ekspertgrupper, der er blevet nedsat som led i den første arbejdsplan.

Erasmus for Alle, der er Kommissionens foreslåede nye EU-program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport, skal finansiere idrætsinitiativer på græsrodsniveau. EOC's formand, Patrick Hickey, kaldte støtteprogrammet for »historisk«.

IOC's formand, Jacques Rogge, og kommissær Androulla Vassiliou udvekslede også synspunkter om tilrettelæggelsen af en europæisk idrætsuge, der er planlagt til 2015, og som skal fremme deltagelse i idræt på alle niveauer og tilskynde folk til at blive mere aktive. Jacques Rogge foreslog, at denne begivenhed bør bygge på eksisterende initiativer, såsom den olympiske dag, som den olympiske bevægelse fejrer hvert år den 23. juni. »Alt, hvad der bidrager til at gøre folk fysisk aktive, bør støttes,« bemærkede han. De var begge enige om at arbejde tæt sammen om initiativet og at søge støtte og engagement fra alle relevante aktørers side.

Andre emner, der blev drøftet på mødet, omfattede idrætsudøvernes repræsentation og deltagelse i EU’s strukturerede dialog om idræt, og Claudia Bokel benyttede lejligheden til at forklare, hvilken rolle IOC’s Aktivkomité og andre udvalg med deltagelse af idrætsudøvere under den olympiske bevægelse har, og hvad de laver. På dagsordenen var også EU’s tilskud til det europæiske ungdoms-OL, bekæmpelse af doping og aftalt spil samt »dobbelte karrierer«, som har til formål at opmuntre idrætsudøvere til at fortsætte deres uddannelse parallelt med deres sportslige karriere.

Androulla Vassiliou oplyste endvidere Jacques Rogge om et forslag til Rådets henstilling om sundhedsfremmende fysisk aktivitet (HEPA), som vil blive fremlagt senere i år, og indbød IOC til at deltage i EU’s konference om ligestilling og idræt, som finder sted i Vilnius den 3.-4. december.

Baggrund

Det er anden gang, Androulla Vassiliou og Jacques Rogge møder hinanden inden for rammerne af den strukturerede dialog om idræt. Jacques Rogge har været formand for IOC siden 2001. Hans efterfølger bliver valgt på IOC's 125. kongres i Buenos Aires i september.

Kommissionens strukturerede dialog med idrætsbevægelsen blev iværksat i 2007 med henblik på at forberede EU’s nye ansvar på idrætsområdet i henhold til Lissabontraktaten (artikel 165). Hvert år arrangerer Kommissionen et EU-sportsforum, som giver repræsentanter for sportsorganisationer lejlighed for til at udveksle synspunkter om aktuelle emner. Det næste forum finder sted i Vilnius den 30. september-1. oktober. Kommissionens dialog med idrætsbevægelsen videreføres også via bilaterale møder, konferencer og seminarer. Der finder desuden regelmæssige drøftelser med den olympiske bevægelse sted med repræsentanter for IOC og de europæiske olympiske komitéer, især via deres repræsentation i Bruxelles.

EU’s første arbejdsplan for sport 2011-2014 gennemføres med støtte fra seks ekspertgrupper, der er nedsat af Rådet på områderne antidoping, gode styreformer inden for idræt, uddannelse, idræt, sundhed og deltagelse, idrætsstatistik og holdbar finansiering af idrætten. Idrættens aktører kan anmode om observatørstatus i disse grupper. Inden udgangen af 2013 vil Kommissionen fremlægge forslag til fremtidige prioriteter for den nye arbejdsplan, der skal vedtages under det græske formandskab i maj 2014.

Forhandlingerne om Erasmus for Alle er stadig i gang: Kommissionen har foreslået tilskud til idræt på i alt næsten 240 mio. EUR i perioden 2014-2020. Det endelige beløb afhænger af udfaldet af forhandlingerne om EU’s samlede budget. I de seneste fire år har EU bevilget mere end 30 mio. EUR til tværnationale idrætsprojekter og særlige årlige begivenheder.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen: Sport

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar