Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Strasbourg den 11 juni 2013

Kommissionen rekommenderar medlemsstaterna att införa mekanismer för kollektiv prövning för att garantera effektiv tillgång till domstolsprövning

Europeiska kommissionen har idag lagt fram en rad gemensamma, icke-bindande principer för kollektiv prövning i medlemsstaterna, så att enskilda medborgare och företag kan genomdriva sina rättigheter enligt EU-rätten när dessa har åsidosatts. Den rekommendation som läggs fram syftar till att skapa en konsekvent övergripande strategi för kollektiv prövning i Europeiska unionen utan att harmonisera medlemsstaternas system. Nationella prövningsmekanismer bör införas på olika områden där EU-lagstiftningen beviljar rättigheter för enskilda medborgare och företag, bland annat konsumentskydd, konkurrens, miljöskydd och finansiella tjänster. Genom att rekommendera medlemsstaterna att införa mekanismer för kollektiv prövning vill kommissionen förbättra möjligheterna till rättslig prövning och samtidigt säkerställa lämpliga processuella garantier för att förebygga rättegångsmissbruk. Rekommendationen kompletterar förslaget till direktiv om skadeståndstalan vid brott mot antitrustlagstiftningen som kommer att hjälpa dem som drabbats av överträdelser av antitrustbestämmelserna att få ersättning genom rättsliga åtgärder som kan vidtas i medlemsstaterna (se IP/13/525 och MEMO/13/531). Rekommendationen uppmanar medlemsstaterna att införa mekanismer för kollektiv prövning, medan direktivet låter medlemsstaterna bestämma om de vill införa kollektiv talan inom ramen för privat genomdrivande av konkurrensrätten.

– Medlemsstaterna har sinsemellan mycket olika rättstraditioner när det gäller kollektiv prövning och kommissionen vill respektera dessa. Vårt initiativ syftar till att skapa bättre överensstämmelse i sådana fall då EU-rätten berörs, säger kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. Denna rekommendation är en väl avvägd åtgärd för att förbättra medborgarnas möjligheter till rättslig prövning och samtidigt undvika ett system med grupptalan efter amerikansk modell (class actions) och risken för oseriösa yrkanden och rättegångsmissbruk.

– Medborgare och företag – särskilt små och medelstora företag – som drabbas av överträdelser av konkurrensbestämmelserna ställs ofta inför svåra hinder när det gäller att få ersättning. För att komma till rätta med dessa problem har vi lagt fram ett föreslag om skadeståndstalan vid brott mot antitrustreglerna. Eftersom det kan finnas många drabbade parter bör det också finnas mekanismer för kollektiv prövning. Denna rekommendation är därför ett viktigt komplement, som sänder ett klart budskap till medlemsstaterna, säger vice ordförande Joaquín Almunia, kommissionär med ansvar för konkurrens.

– Idag tar vi ett viktigt steg mot ett EU-regelverk för kollektiv prövning. Vi uppmanar alla medlemsstater att ge EU-konsumenterna de verktyg de behöver för att tillvarata sina rättigheter och erhålla ersättning för skada som orsakas av överträdelser av EU-lagstiftningen. Medlemsstaterna bör se till att förfarandena för kollektiv prövning är rättvisa, skäliga, snabba och tillräckligt billiga för att inte lägga hinder i vägen, säger Tonio Borg, kommissionär med ansvar för konsumentpolitik.

Grundläggande principer i kommissionens rekommendation

Genom kommissionens rekommendation uppmanas alla medlemsstater att införa nationella system för kollektiv prövning. Den anger ett antal gemensamma europeiska principer som sådana system bör respektera:

  • Medlemsstaterna bör ha system för kollektiv prövning som gör det möjligt för enskilda och juridiska personer att begära domstolsföreläggande om att en överträdelse som kränker deras rättigheter enligt EU-lagstiftningen ska upphöra (förbudsföreläggande) och att kräva ersättning för skada som orsakats av sådana överträdelser (skadestånd) i en situation där ett större antal personer drabbats av samma olagliga metoder.

  • Medlemsstaterna bör se till att förfaranden för kollektiv prövning är rättvisa, skäliga, snabba och tillräckligt billiga för att inte lägga hinder i vägen.

  • System för kollektiv prövning bör som allmän regel vara baserade på principen om frivillig medverkan (opt-in), enligt vilken kärandesidan formas genom direkt samtycke från dem som ansluter sig. Varje undantag från denna regel, enligt lag eller enligt domstolsbeslut, bör motiveras i vederbörlig ordning med hänvisning till kraven på en sund rättskipning.

  • Parallellt med detta understryker rekommendationen behovet av att tillhandahålla information till potentiella kärande som vill ansluta sig till den kollektiva talan.

  • Kommissionen rekommenderar införande av viktiga processuella skyddsmekanismer för att se till att det inte finns några incitament att missbruka systemen för kollektiv prövning. Medlemsstaterna bör t.ex. inte tillåta resultatberoende arvoden som riskerar att skapa incitament till missbruk. Dessutom ska de enheter som företräder kärandena vara icke vinstdrivande till sin natur, för att säkerställa att de vägleds av de skadelidandes intresse i situationer där det föreligger kollektiv skada. Ett annat sätt att förebygga rättegångsmissbruk är att förbjuda straffskadestånd (punitive damages), som vanligtvis bidrar till att öka de ekonomiska intressen som står på spel i sådana mål. I stället bör ersättningen helt och hållet gå till de enskilda när väl domstolen har konstaterat att de har rätt i sina yrkanden.

  • Domaren bör ha den centrala rollen vid kollektiv prövning. Denne bör leda målet på ett effektivt sätt och vara vaksam på eventuellt missbruk. Kommissionen har inte uteslutit finansiering från tredje man i samband med europeisk kollektiv prövning, men föreslår villkor, särskilt när det gäller insyn, som ska säkerställa att det inte uppstår några intressekonflikter.

  • Rekommendationen främjar också alternativ tvistlösning, och ställer som krav att denna möjlighet erbjuds parterna på grundval av samtycke.

Följande etapper: I rekommendationen uppmanas medlemsstaterna att inom högst två år införa lämpliga åtgärder. Senast två år efter genomförandet av rekommendationen kommer kommissionen att göra en lägesbedömning på grundval av medlemsstaternas årsrapporter. Avsikten är att utvärdera om det krävs ytterligare åtgärder för att stärka den övergripande strategi som avspeglas i rekommendationen.

Bakgrund

Vad är kollektiv prövning och varför behövs ett sådant förfarande

Kollektiv prövning är en processuell mekanism som gör det möjligt att, av processekonomiska skäl och/eller för att effektivisera handläggningen, samla flera enskilda krav (som rör samma sak) inom ramen för ett och samma mål. Det är ett brett begrepp som inbegriper mål om förbudsförelägganden (där man försöker hejda ett olagligt beteende) och mål om ersättning för skada som lidits (där kärandena söker skadestånd). Man måste göra tydlig åtskillnad mellan detta begrepp och s.k. class actions, en form av grupptalan som är vanlig i Förenta staterna. I EU har vissa medlemsstater infört kollektiv prövning. Förfarandena skiftar dock avsevärt mellan länderna.

Kommissionen övervakar tillämpningen av EU-rätten, i egenskap av offentlig myndighet och fördragens väktare. Parallellt med detta kan enskilda, företag och enheter som företräder olika samhällsgruppers intressen vända sig till nationella domstolar för att kräva respekt för sina rättigheter enligt EU-lagstiftningen. I vissa fall kan en överträdelse av EU-rätten ge upphov till en rad enskilda stämningar. I sådana fall kan kollektiv prövning fungera som ett komplement till den offentliga tillsynen. Gällande EU-lagstiftning föreskriver redan nu en möjlighet att väcka kollektiv talan om förbudsföreläggande på konsumenträttens område, men de nationella rättssystemen uppvisar stora olikheter när det gäller finansmarknader, konkurrens, miljöskydd och andra rättsområden. Situationen i de olika medlemsstaterna skiftar än mer när flera konsumenter eller företag vill söka ersättning inom ramen för ett och samma mål. Inför utarbetandet av denna rekommendation genomförde kommissionen 2011 ett brett offentligt samråd för att utvärdera om och i så fall på vilka villkor en europeisk strategi för kollektiv prövning kan tillföra ett mervärde för medborgare och företag i EU (IP/11/132). Kommissionen tog också hänsyn till Europaparlamentets resolution Mot en enhetlig EU-strategi för kollektiv prövning, där man efterlyste en övergripande ram för kollektiv prövning.

Kommissionens åtgärder på området för kollektiv prövning

Kommissionen har under flera år arbetat med att utveckla europeiska normer för kollektiv prövning på konsument- och konkurrensrättens område. Kommission antog 2005 en grönbok om skadeståndstalan vid brott mot antitrustreglerna och 2008 antogs en vitbok. Båda innehåller ett kapitel om kollektiv prövning. Under 2011 genomförde kommissionen ett offentligt samråd, där omkring 300 institutioner och experter samt 10 000 medborgare gav sin syn på den europeiska ramen för kollektiv prövning. Samrådet visade att det fanns olika uppfattningar hos de enskilda aktörerna och ett behov av väl avvägda lösningar.

Läs mer

Rekommendation:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/130611_en.htm

MEMO/13/530

Webbplats för vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/reding

Följ vice ordföranden på Twitter: @VivianeRedingEU

Webbplats för Tonio Borg, EU-kommissionär för hälsa och konsumentpolitik:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/

Webbplats för vice ordförande Joaquín Almunia, EU-kommissionär för konkurrens:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/almunia/

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar