Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Štrasburg, 11. jún 2013

Komisia členským štátom: zavedením kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu zlepšite prístup k spravodlivosti

Európska komisia dnes stanovila súbor spoločných nezáväzných zásad pre mechanizmus kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, ktorý má byť zavedený v členských štátoch, aby si občania a spoločnosti mohli presadiť práva získané v zmysle predpisov EÚ, pokiaľ dôjde k ich porušeniu. Cieľom odporúčania je pristupovať v EÚ ku kolektívnemu uplatňovaniu nárokov na nápravu konzistentne aj bez toho, aby sa harmonizovali systémy členských štátov. Vnútroštátne mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu by mali byť k dispozícii v rôznych oblastiach, v ktorých EÚ poskytuje občanom a spoločnostiam práva, najmä v oblasti ochrany spotrebiteľov, hospodárskej súťaže, ochrany životného prostredia a finančných služieb. Komisia chce prostredníctvom odporúčania určeného členským štátom dosiahnuť, aby zaviedli vnútroštátne mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, zlepšiť prístup k spravodlivosti, a pritom poskytnúť primerané procesné záruky, ktorými sa zabráni zneužívaniu súdnych sporov. Odporúčanie dopĺňa návrh smernice o žalobách o náhradu škody v dôsledku protisúťažného konania, čo pomôže obetiam porušenia protisúťažných pravidiel získať náhradu prostredníctvom konaní možných v členských štátoch (pozri IP/13/525, MEMO/13/531). Zatiaľ čo sa v odporúčaní členské štáty vyzývajú, aby zaviedli mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, v smernici sa členským štátom ponecháva možnosť zavedenia postupov kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu v kontexte súkromného presadzovania práva hospodárskej súťaže.

„V členských štátoch sú veľmi rôzne právne tradície, pokiaľ ide o kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu, a Komisia ich chce rešpektovať. Naša iniciatíva má priniesť konzistentnejší postup v prípadoch, keď ide o právo EÚ,“ povedala podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Toto odporúčanie vyvážene rieši zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre občanov, pričom sa vyhýba kolektívnym žalobám obvyklým v systéme USA a zároveň riziku neodôvodnených sťažností a zneužívaniu súdnych sporov.“

Podpredseda Komisie Joaquín Almunia zodpovedný za politiku hospodárskej súťaže povedal: „Keď chcú občania a podniky, najmä MSP, ktorí sa stanú obeťami porušenia pravidiel hospodárskej súťaže, získať riadnu náhradu škody, často sa stretávajú s veľkými prekážkami. Na prekonanie týchto ťažkostí sme navrhli smernicu o žalobách o náhradu škody v dôsledku protisúťažného konania. Keďže škoda sa môže týkať mnohých poškodených osôb, mali by sa zaviesť aj mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu. Toto odporúčanie preto smernicu užitočným spôsobom dopĺňa a posiela jasný signál členským štátom.“

Komisár pre spotrebiteľskú politiku Borg dodal: „Dnes sme urobili dôležitý krok smerom k vytvoreniu rámca EÚ pre kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu. Vyzývame všetky členské štáty, aby ľuďom poskytli nástroje na presadzovanie ich práv a získanie náhrady za škodu spôsobenú porušením práva EÚ. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli postupy kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu spravodlivé, rovnocenné, včasné a nie neprimerané nákladné.“

Hlavné zásady odporúčania Komisie

Komisia v odporúčaní vyzýva členské štáty, aby zaviedli vnútroštátne systémy kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, a stanovuje niekoľko spoločných európskych zásad, ktoré by takéto postupy mali dodržiavať:

  • Členské štáty by mali mať zavedený systém kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, ktorý súkromným osobám a subjektom umožňuje žiadať o súdne príkazy, ktorými sa ukončí porušovanie ich práv vyplývajúcich z práva EÚ (tzv. nároky na prikázanie zdržania sa určitého konania), a nárokovať si náhradu škody spôsobenej takýmito porušeniami (tzv. nároky na náhradu škody) v situáciách, keď veľký počet osôb poškodí rovnaká nezákonná praktika.

  • Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli postupy kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu spravodlivé, rovnocenné, dochvíľne a nie vylučujúco drahé.

  • Systémy kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu by mali byť spravidla založené na zásade „opt-in“, podľa ktorej sa žalobcovia tvoria na základe priamo vyjadreného súhlasu ich členov. Akákoľvek výnimka z tejto zásady, ktorá vznikne či už zo zákona alebo súdnym príkazom, by mala byť riadne odôvodnená riadnym výkonom spravodlivosti. Zároveň sa v odporúčaní zdôrazňuje potreba poskytnúť informácie potenciálnym žalobcom, ktorí by sa mohli chcieť pripojiť ku kolektívnej žalobe.

  • Komisia odporúča prijať významné procesnoprávne záruky, aby ľudia neboli motivovaní zneužívať systémy kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu. Členské štáty by napríklad nemali povoliť odmeny advokátov závisiace od výšky vysúdenej sumy, ktoré by mohli motivovať k zneužívaniu. Okrem toho subjekty, ktoré zastupujú žalobcov, musia mať neziskový charakter, aby sa zaistilo, že pre nich budú smerodajné záujmy poškodených ľudí v prípadoch hromadnej škody. Ďalší spôsob prevencie zneužívania je zákaz náhrady škody s represívnou funkciou, ktoré pri takýchto žalobách zvyčajne zvyšujú predmetné ekonomické záujmy. Namiesto toho by mali jednotlivci po potvrdení ich nároku súdom získať úplnú náhradu škody.

  • Ústrednú úlohu by mal mať pri kolektívnych žalobách sudca, ktorý by mal danú vec účinne riadiť a dávať pozor, aby nedochádzalo k zneužívaniu. Komisia nevylúčila financovanie treťou stranou v prípade európskeho kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, ale navrhuje podmienky, ktoré sa predovšetkým týkajú transparentnosti, aby zamedzila konfliktu záujmov.

  • Odporúčanie okrem toho podporuje alternatívne riešenie sporov a požaduje, aby sa táto možnosť ponúkala stranám na základe dohody.

Ďalšie kroky: V odporúčaní sa od členských štátov žiada, aby zaviedli primerané opatrenia v maximálnej lehote dvoch rokov. Najneskôr dva roky po vykonaní odporúčania Komisia posúdi na základe ročných správ členských štátov stav veci, aby zistila, či sú potrebné ďalšie opatrenia na posilnenie horizontálneho prístupu, ktorým sa vyznačuje odporúčanie.

Súvislosti

Čo je to kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu a prečo je potrebné

Kolektívne uplatňovanie nárokov je procesným mechanizmom, ktorý z dôvodov procesnej hospodárnosti a/alebo účinnosti presadzovania práva umožňuje zlúčiť viaceré jednotlivé žaloby (týkajúce sa tej istej veci) do jedného súdneho procesu. Je to rozsiahly koncept, ktorý zahŕňa nároky na prikázanie zdržania sa určitého konania (žaloby, ktorých cieľom je zastaviť určité nezákonné konanie) a nároky na náhradu škody (žaloby, ktorých cieľom je získať náhradu za utrpenú škodu). Malo by sa jasne odlišovať od tzv. skupinových žalôb, ktoré sú bežné v právnom poriadku USA. V Európe zaviedlo kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu niekoľko členských štátov. Avšak zavedené postupy sa značne odlišujú.

Komisia ako verejný orgán a strážkyňa zmlúv EÚ presadzuje právo EÚ. Zároveň môžu jednotlivci, podniky a subjekty zastupujúce záujmy rôznych skupín spoločnosti žiadať presadenie ich práv vyplývajúcich z práva EÚ na vnútroštátnych súdoch. V niektorých prípadoch môže porušenie práva EÚ viesť k viacerým súdnym žalobám súčasne. V týchto prípadoch môže kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu doplniť verejné presadzovanie práva. Súčasné právo EÚ už umožňuje kolektívne uplatňovanie nárokov na prikázanie zdržania sa určitého konania v oblasti práva spotrebiteľov, ale vnútroštátne právne systémy sa výrazne líšia, pokiaľ ide o finančné trhy, hospodársku súťaž, ochranu životného prostredia a ďalšie oblasti práva. Situácia medzi členskými štátmi je ešte rôznejšia, keď niekoľko spotrebiteľov alebo podnikov žiada o náhradu škody v rovnakej veci. V rámci príprav odporúčania Komisia v roku 2011 uskutočnila širokú verejnú konzultáciu, aby posúdila či a za akých podmienok môže európsky prístup ku kolektívnemu uplatňovaniu nárokov na nápravu priniesť európskym občanom a podnikom pridanú hodnotu (IP/11/132). Okrem toho vzala do úvahy aj uznesenie Európskeho parlamentu o smerovaní k jednotnému európskemu prístupu v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, v ktorom Parlament žiadal prijatie horizontálneho rámca pre kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu.

Opatrenia Komisie v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu

Komisia niekoľko rokov pracovala na vytvorení európskych noriem v oblasti kolektívneho uplatňovanie nárokov na nápravu so zameraním na právo spotrebiteľov a hospodárskej súťaže. Komisia v roku 2005 prijala zelenú knihu o žalobách o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel a v roku 2008 bielu knihu, z ktorých obe obsahujú kapitolu venovanú kolektívnemu uplatňovaniu nárokov na nápravu. V roku 2011 Komisia uskutočnila verejnú konzultáciu, v ktorej svoj názor na európsky rámec kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu vyjadrilo približne 300 inštitúcií a expertov, ako aj 10 000 občanov. Táto verejná konzultácia preukázala, že názory sa medzi zainteresovanými rôznia a sú potrebné vyvážené riešenia.

Ďalšie informácie

Odporúčanie:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/130611_en.htm

MEMO/13/530

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie Viviane Redingovej, komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/reding

Sledujte komisárku na Twitteri: @VivianeRedingEU

Domovská stránka Komisára Tonio Borga, zodpovedného za oblasť zdravia a spotrebiteľskú politiku:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/

Domovská stránka podpredsedu Joaquína Almuniu, zodpovedného za hospodársku súťaž:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/almunia/

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar