Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Štrasburk 11. června 2013

Lepší přístup ke spravedlnosti – Evropská komise doporučuje členským státům zavést nástroje kolektivní právní ochrany

Evropská komise dnes stanovila řadu společných, nezávazných zásad pro nástroje kolektivní právní ochrany v členských státech s cílem umožnit občanům i podnikům domoci se práv, jež jim přiznává právo EU, v případě, že tato práva byla porušena. Cílem doporučení Komise je zajistit jednotný horizontální přístup ke kolektivní právní ochraně v Evropské unii, aniž by bylo nutné harmonizovat celé systémy jednotlivých členských států. Nástroje kolektivní právní ochrany by měly být k dispozici v různých oblastech, v nichž EU přiznává práva občanům a podnikům, zejména v oblasti ochrany spotřebitele, hospodářské soutěže, ochrany životního prostředí a finančních služeb. Doporučením pro členské státy zavést nástroje kolektivní právní ochrany chce Komise zlepšit přístup ke spravedlnosti a současně zajistit odpovídající procesní záruky, aby nedocházelo ke zneužívání soudních sporů. Toto doporučení doplňuje návrh směrnice o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních předpisů, což pomůže obětem porušení těchto předpisů domáhat se odškodnění prostřednictvím právních kroků, jež jsou k dispozici v členských státech (viz IP/13/525, MEMO/13/531). Doporučení členské státy vyzývá, aby zavedly nástroje kolektivní právní ochrany, zatímco směrnice jim ponechává volnost v rozhodování, zda konkrétní opatření týkající se kolektivní právní ochrany zařadí do prosazování práva v oblasti hospodářské soutěže soukromoprávními prostředky.

Právní tradice členských států, co se týče kolektivní právní ochrany, jsou velmi různé a Komise je hodlá respektovat. Cílem naší iniciativy je jednotnější uplatňování práva EU,“ uvedla k tomu místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. „Toto doporučení nabízí vyvážený přístup, který zlepší možnosti občanů domoci se spravedlnosti, aniž by zaváděl systém skupinových žalob jako v USA a přinášel riziko bezdůvodných žalob a zneužívání soudních sporů.“

Místopředseda Komise odpovědný za politiku hospodářské soutěže, Joaquín Almunia, k tomu uvedl: „Občané i podniky, zejména pak malé a střední podniky, kteří se stanou oběťmi porušení pravidel hospodářské soutěže a chtějí se domoci účinné náhrady, často narážejí na velké překážky. Abychom těmto překážkám zabránili, navrhli jsme směrnici o žalobách o náhradu škody v případě porušení pravidel hospodářské soutěže. Jelikož poškozeno může být více stran, měl by být zaveden i mechanismus hromadných žalob. Toto doporučení vhodným způsobem doplňuje naše úsilí a vysílá jasný vzkaz členským státům.

Komisař pro spotřebitelskou politiku, Tonio Borg, k tomu dodal: „Dnes činíme důležitý krok k zavedení rámce EU pro kolektivní právní ochranu. Vyzýváme všechny členské státy, aby spotřebitelům v EU daly k dispozici nástroje, jež jim umožní domoci se svých práv a odškodnění za újmu, která jim byla způsobena porušením práva EU. Členské státy by měly zajistit, aby řízení v rámci kolektivní právní ochrany byla spravedlivá, nestranná a včasná a aby nebyla nepřiměřeně nákladná.

Hlavní zásady obsažené v doporučení Komise

Komise ve svém doporučení vyzývá všechny členské státy k zavedení vnitrostátních systémů kolektivní právní ochrany a stanoví řadu společných zásad EU, které by měly tyto systémy splňovat:

  • Členské státy by měly mít systém kolektivní právní ochrany, který soukromým osobám i podnikům umožní žádat o vydání soudního příkazu k zastavení porušování práv, jež jim přiznávají právní předpisy EU (tzv. „zdržovací žaloba“), a požadovat náhradu za újmu, která jim tak byla způsobena (tzv. „žaloba na náhradu škody“) v případě, kdy určité protiprávní jednání poškozuje velký počet osob.

  • Členské státy by měly zajistit, aby řízení v rámci kolektivní právní ochrany byla spravedlivá, nestranná, včasná a aby nebyla nepřiměřeně nákladná.

  • Systém kolektivní právní ochrany by měl být obecně založen na zásadě vyjádření souhlasu („opt-in“), to znamená, že žalující strana je ustavena výslovným vyjádřením souhlasu jejích členů. Jakákoli výjimka z této zásady, ze zákona nebo na základě soudního příkazu, by měla být náležitě podložena důvody řádného výkonu spravedlnosti.

  • Doporučení současně zdůrazňuje nutnost informovat ty, kdo mohou mít zájem se k hromadné žalobě připojit.

  • Komise doporučuje přijmout důkladné procesní záruky, aby se zabránilo zneužívání nástrojů kolektivní právní ochrany. Členské státy by například neměly povolovat odměňování právních zástupců v závislosti na výši přiznaného odškodnění, což zvyšuje riziko zneužívání žalob. Subjekty, které zastupují žalující stranu, by navíc měly být neziskové, aby bylo v případě hromadné újmy zajištěno, že jednají v zájmu těch, kdo tuto újmu utrpěli. Dalším způsobem, jak zabránit zneužívání soudních sporů, je zákaz nekompenzačních náhrad škody, které obvykle zvyšují finanční zájmy při takových žalobách. Zato by mělo být zajištěno, aby se jednotlivcům, jestliže soud potvrdí oprávněnost jejich nároků, dostalo plného odškodnění.

  • Ústřední roli v hromadných řízeních by měl hrát soudce, který by měl případ řádně vést a případná zneužití včas odhalit. Komise nevyloučila financování nástrojů EU pro kolektivní právní ochranu, avšak pouze za určitých podmínek, zejména co se týče transparentnosti, aby bylo zajištěno, že nedochází ke střetu zájmů.

  • Doporučení rovněž propaguje alternativní řešení sporů a požaduje, aby strany mohly na základě společného souhlasu této možnosti využívat.

Další kroky: V doporučení se členské státy žádají, aby zavedly vhodná opatření nejpozději do dvou let. Nejpozději dva roky po provedení doporučení Komise posoudí situaci na základě výročních zpráv členských států a vyhodnotí, zda jsou zapotřebí další opatření k posílení horizontálního přístupu, který toto doporučení odráží.

Souvislosti

Co je kolektivní právní ochrana a proč je zapotřebí

Kolektivní právní ochrana je procesní mechanismus umožňující v zájmu úspornosti postupu a/nebo účinnosti vymáhání práva sdružit několik jednotlivých žalob (týkajících se stejné záležitosti) do jednoho soudního sporu. Jedná se o široký koncept, který zahrnuje zdržovací žaloby (soudní řízení za účelem zastavení protiprávního jednání) a žaloby na náhradu škody (soudní řízení za účelem odškodnění za způsobenou újmu). Je nutné ji jasně odlišovat od skupinových soudních sporů (tzv. „class actions“) běžných v právním systému USA. V Evropě byla kolektivní právní ochrana zavedena v některých členských státech. Tyto postupy se však značně liší.

Komise má jakožto orgán veřejné moci a strážkyně Smluv o EU za úkol prosazovat právo EU. Jednotlivci, podniky a subjekty zastupující zájmy různých skupin ve společnosti se mohou domáhat svých práv, jež jim zaručují právní předpisy EU, také u vnitrostátních soudů. V některých případech může vést porušení právních předpisů EU k tomu, že je zahájeno více jednotlivých soudních sporů. V těchto případech může kolektivní právní ochrana doplňovat veřejné vymáhání. Současné právní předpisy EU již umožňují podávání hromadných žalob v oblasti spotřebitelského práva, v jiných oblastech, jako jsou finanční trhy, hospodářská soutěž, ochrana životního prostředí a další, však mezi právními předpisy členských států panují značné rozdíly. Tyto rozdíly jsou ještě větší v případě, kdy více spotřebitelů nebo podniků usiluje o odškodnění v téže věci. Během přípravy svého doporučení uskutečnila Komise v roce 2011 rozsáhlou veřejnou konzultaci, aby byla schopna lépe posoudit, zda a za jakých podmínek může být společný přístup EU ke kolektivní právní ochraně pro občany a podniky přínosem (IP/11/132). Přitom zohlednila rovněž usnesení Evropského parlamentu „Směrem k soudržnému evropskému přístupu ke kolektivnímu odškodnění“, které pro kolektivní právní ochranu požaduje horizontální rámec.

Činnost Komise v oblasti kolektivní právní ochrany

Komise již řadu let pracuje na vytvoření evropských norem kolektivní právní ochrany v oblasti spotřebitelského práva a práva hospodářské soutěže. V roce 2005 přijala zelenou knihu o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních předpisů a v roce 2008 bílou knihu. Obě obsahují kapitolu věnovanou kolektivní právní ochraně. V roce 2011 uskutečnila Komise veřejnou konzultaci, v níž vyjádřilo svůj názor na rámec EU pro kolektivní právní ochranu asi 300 institucí a odborníků a také 10 000 občanů. Tato veřejná konzultace ukázala na rozdílná stanoviska jednotlivých zúčastněných stran a na potřebu vyvážených řešení.

Více informací

Doporučení:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/130611_en.htm

MEMO/13/530

Internetová stránka místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Internetová stránka komisaře odpovědného za zdraví a spotřebitelskou politiku Tonia Borga:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/

Internetová stránka místopředsedy Joaquína Almunii, komisaře pro hospodářskou soutěž:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/almunia/

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva +32 22991382

Natasha Bertaud +32 22967456


Side Bar