Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Страсбург, 11 юни 2013 г.

Комисията препоръчва на държавите от ЕС да въведат механизми за колективна защита, за да се гарантира ефективният достъп до правосъдие

Днес Европейската комисия представи редица общи, незадължителни принципи за механизмите за колективна защита в държавите членки, за да могат гражданите и предприятията да изискват спазването на правата, предоставени им по силата на законодателството на ЕС, когато тези права са нарушени. Препоръката има за цел да се гарантира единен хоризонтален подход за колективната защита в Европейския съюз, без да се хармонизират системите на държавите членки. Национални механизми за защита трябва да има в различните области, в които законодателството на ЕС дава права на гражданите и предприятията, по-специално в сферата на защитата на потребителите, конкуренцията, опазването на околната среда и финансовите услуги. С препоръката към държавите членки за създаване на национални механизми за колективна защита Комисията иска да се подобри достъпът до правосъдие, като същевременно се осигурят подходящи процесуални гаранции с цел предотвратяване на злоупотребите с предявяването на съдебни искове. Препоръката допълва предложението за директива, която има за цел да се даде възможност на жертвите на нарушения на антитръстовите правила да получават обезщетение чрез съдебни действия в държавите членки (вижте IP/13/525, MEMO/13/531). Въпреки че в препоръката държавите членки се призовават да въведат колективни механизми за защита, директивата позволява на държавите сами да решават дали да въведат процедури за колективна защита в контекста на прилагането на правото в областта на конкуренцията по частноправен ред.

„Правните традиции на държавите членки в областта на колективната защита се различават значително и Комисията иска да се съобрази с това. Нашата инициатива има за цел да се постигне по-голяма последователност, когато става въпрос за правото на ЕС“, заяви заместник-председателят на Комисията и комисар по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг. „Тази препоръка представлява балансиран подход за подобряване на достъпа на гражданите до правосъдие, като се избягва система за колективни искове от американски тип и рискът от неоснователни искове и злоупотреби с предявяването на съдебни искове.“

Заместник-председателят Хоакин Алмуния, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Когато гражданите и предприятията, особено МСП, са жертва на нарушения на правилата в областта на конкуренцията, те често се сблъскват с големи пречки пред получаването на ефективно обезщетение. За да се преодолеят тези трудности, предложихме директива относно исковете за обезщетения за вреди при нарушаване на антитръстовите правила. Тъй като могат да бъдат нанесени вреди на много лица, трябва да има механизми за предявяване на колективни искове. Поради това тази препоръка е полезно допълнение, чрез което се изпраща ясно послание на държавите членки.

Комисарят по политиката за потребителите Тонио Борг добави: „Днес правим важна стъпка към създаването на рамка на ЕС за колективна защита. Приканваме всички държави членки да снабдят потребителите в Съюза с инструментите, необходими за прилагане на техните права и получаване на обезщетение за вреди, които са причинени от нарушаване на правото на ЕС. Държавите членки трябва да гарантират, че производствата по колективни искове са равноправни, справедливи, своевременни и не са недостъпно скъпи.“

Основни принципи в препоръката на Комисията

В препоръката на Комисията всички държави от ЕС се приканват да въведат национални системи за колективна защита и се посочват редица общи европейски принципи, които трябва да се спазват по отношение на тези системи:

  • Държавите членки трябва да разполагат със системи за колективна защита, които дават възможност на частни лица и организации да изискват издаването на съдебни решения за прекратяване на нарушения на техните права, предоставени им от правото на ЕС (т. нар. иск за преустановяване на нарушения), и да подават искове за изплащане на обезщетения за вреди, причинени от подобни нарушения (т. нар. иск за обезщетение), когато на голям брой лица се нанасят вреди от една и съща незаконна практика.

  • Държавите членки трябва да гарантират, че производствата по колективните искове са равноправни, справедливи, своевременни и не са недостъпно скъпи.

  • Като общо правило, системите за колективна защита трябва да са основани на принципа на „възможност за участие“, съгласно който страната ищец се формира въз основа на изричното съгласие на своите членове. Всяко изключение от този принцип, по закон или по силата на съдебно решение, трябва да бъде надлежно обосновано поради съображения за добро правораздаване. Успоредно с това в препоръката се подчертава необходимостта от предоставяне на информация на потенциалните ищци, които може да пожелаят да се присъединят към колективния иск.

  • Комисията препоръчва осигуряването на процесуални гаранции, за да няма стимули за злоупотреба със системите за колективна защита. Държавите членки например не трябва да допускат адвокатски хонорари, които се определят според присъденото обезщетение и по този начин крият риск от създаване на стимули за злоупотреби. Освен това организациите, които представляват ищците, трябва да са с нестопанска цел, за да се гарантира, че те се ръководят от интересите на лицата, засегнати от масова вреда. Друг начин за предотвратяване на злоупотребите с предявяването на съдебни искове е забраната на наказателните обезщетения, които обикновено водят до увеличаване на икономическите интереси при подобни искове. Вместо това лицата трябва да получават пълно обезщетение, след като съдът потвърди, че техният иск е основателен.

  • Основна роля при производствата по колективни искове трябва да имат съдиите, които трябва да управляват ефективно делото и да внимават за всякакви възможни злоупотреби. Комисията не изключва финансиране от трета страна на колективни искове за обезщетение, но предлага определени условия, особено по отношение на прозрачността, за да се гарантира, че не съществува конфликт на интереси.

  • В препоръката също така се насърчава алтернативното разрешаване на спорове, като тази възможност трябва да се предлага на страните въз основа на консенсус.

Следващи стъпки: В препоръката държавите членки се призовават да въведат подходящи мерки в рамките на най-много две години. Най-късно две години след изпълнението на препоръката Комисията ще извърши оценка на положението въз основа на годишни доклади от държавите от ЕС, за да прецени дали са необходими допълнителни мерки за укрепване на хоризонталния подход, отразен в препоръката.

Контекст

Какво представлява колективната защита и защо е необходима

Колективната защита е процесуален механизъм, който позволява от съображения за процесуална икономия и/или ефикасност на правоприлагането много единични искове (които се отнасят до едно и също дело) да бъдат обединени в един единствен съдебен иск. Тя е широко понятие, което включва искове за преустановяване на нарушения (съдебни дела за прекратяване на незаконно поведение) и искове за обезщетение (съдебни дела за получаване на обезщетение за причинени вреди). Трябва да се прави ясна разлика между нея и колективните искове, характерни за правната система на САЩ. В Европа няколко държави от ЕС са въвели процедури за колективна защита, но тези процедури се различават значително помежду си.

Комисията в качеството си на публичен орган и пазител на Договорите на ЕС осъществява прилагането на правото на Съюза. Успоредно с това физическите лица, предприятията и организациите, представляващи интересите на различни групи от обществото, могат да изискват спазването на техните права съгласно законодателството на ЕС в националните съдилища. В някои случаи нарушение на правото на ЕС може да доведе до множество отделни съдебни дела. В тези случаи колективната защита може да допълни правоприлагането от страна на публичните органи. В правото на ЕС вече е предвидена възможност за предявяване на колективни искове за преустановяване на нарушения в областта на законодателството за защита на потребителите, но националните правни системи се различават значително по отношение на финансовите пазари, конкуренцията, опазването на околната среда и други области на правото. Различията между държавите са още по-големи в случаите, когато няколко потребители и предприятия желаят да предявят иск за обезщетение по едно и също дело. Във връзка с изготвянето на препоръката Комисията проведе широка обществена консултация през 2011 г., за да прецени дали и при какви условия европейски подход за колективната защита може да има добавена стойност за европейските граждани и предприятия (IP/11/132). Тя също така взе предвид резолюцията на Европейския парламент Към съгласуван европейски подход за колективна защита, в която се настоява за хоризонтална рамка за колективната защита.

Дейност на Комисията в областта на колективната защита

Комисията работи от няколко години по разработването на европейски стандарти за колективна защита в областта на законодателството за защита на потребителите и конкуренцията. Тя прие Зелена книга относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила през 2005 г. и Бяла книга през 2008 г., като и в двете книги е включена глава за колективната защита. През 2011 г. Комисията проведе обществена консултация – около 300 институции и експерти, както и 10 000 граждани изразиха възгледите си относно европейската рамка за колективна защита. Обществената консултация показа, че съществуват различия между мненията на заинтересованите лица и че са необходими балансирани решения.

За повече информация

Препоръка:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/130611_en.htm

MEMO/13/530

Уебстраница на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/reding

Следвайте заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

Уебстраница на комисаря по въпросите на здравеопазването и политиката за потребителите Тонио Борг:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/

Уебстраница на заместник-председателя на Комисията и комисар по въпросите на конкуренцията Хоакин Алмуния:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/almunia/

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar